Inci­den­te gra­ve la fi­na­la Co­pei Li­ber­ta­do­res

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Ce­le do­uă mari ri­va­le ale fot­ba­lu­lui ar­gen­ti­nian, Ri­ver Pla­te și Bo­ca Ju­ni­ors, ar fi tre­bu­it să se due­le­ze, du­mi­ni­că se­a­ră, cu tro­feul Co­pei Li­ber­ta­do­res pe ma­să. Par­ti­da a fost sus­pen­da­tă, da­ta la ca­re ur­me­a­ză să se des­fășoa­re acest meci fi­ind încă sub sem­nul in­cer­ti­tu­di­nii.

Me­ci­ul tre­bu­ia să se dis­pu­te pe 24 noi­em­brie, cu înce­pe­re de la ora 22.00. Au­to­ca­rul cu ca­re efec­tua de­pla­sa­rea echi­pa oas­pe­te a aces­tui re­tur, Bo­ca Ju­ni­ors, a fost ata­cat vi­o­lent cu pi­e­tre de că­tre su­por­te­rii de la Ri­ver Pla­te, pe dru­mul că­tre Sta­di­o­nul „El Mo­nu­men­tal”.

Toa­te ge­a­mu­ri­le mași­nii au fost spar­te și câți­va ju­că­tori au su­fe­rit tăi­e­turi gra­ve, ca­re au con­dus la in­ter­na­rea aces­to­ra în spi­tal.

Con­fe­de­rația sud-ame­ri­ca­nă de fot­bal a luat o pri­mă de­ci­zie să întârzie me­ci­ul pen­tru ora 00.15.

Car­los Te­vez a luat ati­tu­di­ne

Ve­de­ta ce­lor de la Bo­ca Ju­ni­ors, cu­nos­cu­tul Car­los Te­vez, a fost prin­tre cei mai vo­ca­li con­tes­ta­tari. El a ata­cat de­ci­zia COMNENBOL de dis­pu­ta­re a me­ci­u­lui, ex­pli­când că echi­pa sa se află în sta­re de șoc și nu poa­te ali­nia, din pri­ci­na ac­ci­den­tă­ri­lor, cea mai bu­nă gar­ni­tu­ră. Sub pre­si­u­ne, aso­ciația con­ti­nen­ta­lă a anu­lat pri­ma ho­tă­râre, anu­nțând la­co­nic că me­ci­ul se va dis­pu­ta la o altă da­tă, ca­re ur­me­a­ză să fie anu­nța­tă. Te­vez a ce­rut chiar acor­da­rea vic­to­ri­ei echi­pei sa­le la ma­sa ver­de și, im­pli­cit, tro­feul.

Sunt vi­no­vați și cei de la Bo­ca?

Se pa­re că nici oas­peții nu sunt însă scu­tiți de o par­te din vi­nă pen­tru aces­te inci­den­te.O fo­to­gra­fie sur­prin­să în toi­ul eveni­men­te­lor îl înfățișe­a­ză pe Fer­nan­do Ga­go, fost la Re­al Ma­drid, fă­când sem­ne ob­sce­ne fa­ni­lor de la Ri­ver Pla­te, fapt ca­re ar fi de­cla­nșat fu­ria ge­ne­ra­lă. Mai exis­tă și între­ba­rea re­fe­ri­toa­re la tra­seul au­to­ca­ru­lui. De ce oa­re aces­ta a mers pe stra­da Li­do­ro Qu­in­te­ro, deși se cu­noștea că aco­lo erau ma­sați mu­lți fani ad­ve­rși? Po­liția a in­ter­venit în fo­rță, re­zul­tând ve­ri­ta­bi­le lup­te de stra­dă sol­da­te cu ră­niți.

În tur a fost 2-2

În tur, pe La Bom­bo­ne­ra, meci amânat din cau­za ploii to­re­nția­le, sco­rul a fost 2-2. Ace­as­ta es­te ul­ti­ma fi­na­lă în du­blă ma­nșă a Co­pei Li­ber­ta­do­res. Echi­pa ca­re va cu­ceri tro­feul obți­ne și ca­li­fi­ca­rea la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial al Clu­bu­ri­lor, găz­du­it de me­tro­po­la Abu Dha­bi, din Emi­ra­te­le Ara­be Uni­te, între 12 și 22 de­cem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.