Ma­rea Bri­ta­nie, între „mo­de­lul nor­ve­gian“și un nou re­fe­ren­dum

Romania Libera - - Front Page -

Sem­na­rea acor­du­lui Bre­xit între The­re­sa May şi li­de­rii ce­lor 27 de țări UE nu înse­am­nă că s-au cla­ri­fi­cat ter­me­nii de­fi­ni­ti­vi, ce­ea ce dă po­si­bi­li­ta­tea mai mul­tor sce­na­rii, ana­li­za­te de pu­bli­cația El Mun­do. Par­la­men­tul bri­ta­nic ur­me­a­ză să dea „un vot sem­ni­fi­ca­tiv“, ca­re poa­te da pes­te cap pla­nu­ri­le pre­mi­e­ru­lui. Pes­te 80 de de­pu­ta­ţi con­ser­va­tori şi cei 10 de­pu­ta­ţi uni­o­niş­ti ca­re ga­ran­te­a­ză ma­jo­ri­ta­tea au de­cla­rat an­te­ri­or că vor vo­ta împo­tri­vă. Până pe 11 de­cem­brie, The­re­sa May tre­bu­ie să se asi­gu­re că nu va in­tra în blo­ca­dă par­la­men­ta­ră. To­tul es­te po­si­bil în ur­mă­toa­re­le luni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.