Adop­ta­rea mo­ne­dei eu­ro nu e o cur­să de sprint, ci un ma­ra­ton

Romania Libera - - Front Page -

Co­mi­sia de tre­ce­re la eu­ro va fa­ce pu­bli­ce, în lu­na de­cem­brie, un ra­port de fun­da­men­ta­re a de­ci­zi­i­lor vi­i­toa­re pe ace­as­tă te­mă, pre­cum și un do­cu­ment de par­curs pri­vind mă­su­ri­le ca­re tre­bu­ie lua­te pen­tru a se ajun­ge la țin­tă, a de­cla­rat gu­ver­na­to­rul BNR, Mu­gur Isă­res­cu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.