Ju­de­că­to­rul Tu­do­ran, cer­ce­tat de Inspec­ţia Ju­di­cia­ră

Romania Libera - - Actualitat­e - Eugen Pă­trașcu

Sus­pec­tat de să­vârși­rea in­fra­cți­u­nii de tra­fic de in­flue­nță în fa­voa­rea fi­u­lui an­che­tat pe­nal, ju­de­că­to­rul Bog­dan Ion-Tu­do­ran de la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești es­te, ofi­cial, sub an­che­ta Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re. La fel și pro­cu­ro­rii de la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 1 ca­re au blo­cat an­che­te­le pe­na­le împo­tri­va odras­lei ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran, fal­sul avo­cat Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran. Într-un răs­puns adre­sat re­da­cți­ei „Ro­mâni­ei li­be­re”, Inspe­cția Ju­di­cia­ră a con­fir­mat de­ma­ra­rea ve­ri­fi­că­ri­lor pre­a­la­bi­le față de ma­gis­tra­tul Bog­dan Ion-Tu­do­ran, dar și față de pro­cu­ro­rii amin­tiți. „În pre­zent, în am­be­le cau­ze se efec­tue­a­ză ve­ri­fi­cări pre­a­la­bi­le, în con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 45 și ur­mă­toa­re­le din Le­gea nr. 317/2004 pri­vind Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii, re­pu­bli­ca­tă, cu mo­di­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ul­te­ri­oa­re, pen­tru a se con­sta­ta da­că exis­tă in­di­cii pri­vind să­vârși­rea vreu­nei aba­teri dis­ci­pli­na­re”, se ara­tă în răs­pun­sul Inspe­cți­ei Ju­di­cia­re.

Re­cla­mat de omul de afa­ceri Ce­zar Pa­nait pen­tru să­vârși­rea in­fra­cți­u­ni­lor de șan­taj, fals în înscri­suri pri­va­te, fals în înscri­suri pu­bli­ce și exer­ci­ta­rea fă­ră drept a pro­fe­si­ei de avo­cat, Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran, fi­ul ju­de­că­to­ru­lui Bog­dan Ion-Tu­do­ran, nu a răs­puns pen­tru ni­ci­u­na din aces­te fap­te. În ca­li­ta­te de acți­o­nar și ad­mi­nis­tra­tor al SC Ter­ra­dox So­lu­ti­ons SRL, Ce­zar Au­rel Pa­nait a des­co­pe­rit în anul 2012 că avo­ca­tul Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran, pe ca­re îl an­ga­ja­se de doi ani pen­tru su­ma de 2.447 eu­ro lu­nar, nu era avo­cat. Deși fo­lo­sea ștam­pi­le prin ca­re își aro­ga ca­li­ta­tea de mem­bru al Uni­u­nii Nați­o­na­le a Ba­ro­u­ri­lor din Ro­mânia – Ba­ro­ul Bu­cu­rești, fi­ul ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran nu fi­gu­ra ca mem­bru al Uni­u­nii. Însă uti­li­za până și con­trac­te ti­pi­za­te cu însem­ne­le UNBR. Du­pă ce și-a dat se­a­ma că are de-a fa­ce cu un im­pos­tor, Ce­zar Pa­nait a re­cla­mat toa­te aces­te fap­te. Sur­prin­ză­tor, fal­sul avo­cat Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran nu nu­mai că nu și-a re­cu­nos­cut cul­pa, dar ca răs­puns i-a so­li­ci­tat omu­lui de afa­ceri su­ma de 30.000 de eu­ro drept des­pă­gu­biri pen­tru re­zi­li­e­rea ile­ga­lă a con­trac­tu­lui încheiat pen­tru acor­da­rea de ser­vi­cii ju­ri­di­ce. Deși a fur­ni­zat pro­cu­ro­ri­lor de la Par­che­tul de pe lângă Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 1 Bu­cu­rești toa­te pro­be­le ce ară­tau fal­su­ri­le și acți­u­nea de șan­taj a fal­su­lui avo­cat Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran, Ce­zar Pa­nait a fost ime­diat pus la punct. Pro­cu­ro­rii nici mă­car nu au pus în mișca­re vreo ur­mă­ri­re pe­na­lă împo­tri­va fi­u­lui ju­de­că­to­ru­lui, con­si­de­rând că fap­te­le nu pot fi înca­dra­te de le­gea pe­na­lă. Apoi, când omul de afa­ceri a con­tes­tat închi­de­rea plânge­ri­lor pe­na­le și do­sa­re­le au ajuns pe mâna ju­de­că­to­ri­lor, fal­sul avo­cat a fost aju­tat di­rect de ta­tăl său, ma­gis­tra­tul Bog­dan Ion-Tu­do­ran.

Tra­fi­cul de in­flue­nță

În do­sa­rul ci­vil 54427/299/2012 aflat pe ro­lul Ju­de­că­to­ri­ei Sec­to­ru­lui 1, în ca­re se ju­de­ca re­zi­li­e­rea con­trac­tu­lui de asis­te­nță ju­ri­di­că încheiat de fal­sul avo­cat Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran cu fir­me­le lui Ce­zar Pa­nait, ta­tăl ma­gis­trat Bog­dan Io­nTu­do­ran a in­ter­venit bru­tal în fa­voa­rea fi­u­lui. Apa­rent de­ran­jat că ma­gis­trații co­le­gi de la Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 1 îl ci­te­a­ză pe fi­ul lui la do­mi­ci­li­ul co­mun, Bog­dan Ion-Tu­do­ran le-a tri­mis aces­to­ra o scri­soa­re.

„Sub­sem­na­tul Ion-Tu­do­ran Cor­ne­liu-Bog­dan, do­mi­ci­liat în Bu­cu­rești, sec­tor 1, stra­da Ing. Du­mi­tru Zo­si­ma 68A, pro­pri­e­tar al imo­bi­lu­lui de la adre­sa an­te­ri­or me­nți­o­na­tă, prin pre­zen­ta vă so­li­cit ca, în con­for­mi­ta­te cu dis­po­ziți­i­le art. 148 și ur­mă­toa­re­le din Co­dul de Pro­ce­du­ră Ci­vi­lă, să nu mai dis­pu­neți ci­ta­rea sau efec­tua­rea vreu­nui alt act de pro­ce­du­ră la adre­sa mai sus in­di­ca­tă, pri­vin­du-l pe dom­nul avo­cat Ion-Tu­do­ran Ale­xan­dru și Ca­bi­ne­tul Indi­vi­dual de Avo­cat «Ion-Tu­do­ran Ale­xan­dru», având în ve­de­re că atât per­soa­na fi­zi­că, dar și per­soa­na ju­ri­di­că nu își mai au do­mi­ci­li­ul și se­di­ul în imo­bi­lul res­pec­tiv. To­to­da­tă, vă adre­sez ru­gă­min­tea ca, pe vi­i­tor, să ve­ri­fi­cați da­te­le pri­vind ci­ta­rea sau înde­pli­ni­rea altor ac­te pro­ce­du­ra­le, iar în ce­ea ce pri­vește re­lați­i­le ne­ce­sa­re efec­tuă­rii aces­tor pro­ce­duri, să vă adre­sați or­ga­ne­lor com­pe­ten­te în ma­te­rie“, a fost me­sa­jul tran­smis de Bog­dan Ion-Tu­do­ran co­le­gi­lor de la in­sta­nța Ju­de­că­to­ri­ei Sec­to­ru­lui 1. Evi­dent, deși nu s-a ros­tit di­rect vreo ce­re­re de acor­da­re a vreu­nui fa­vor, de­mer­sul ju­de­că­to­ru­lui Ion-Tu­do­ran poa­te fi les­ne asi­mi­lat unei acți­uni de tra­fic de in­flue­nță. În pri­mul rând pen­tru că, ne­fi­ind par­te în do­sar, nu avea de ce să le scrie el co­le­gi­lor ma­gis­trați ce îi ju­de­cau fi­ul. Apoi, ace­lași ju­de­că­tor Ion-Tu­do­ran a mi­nțit, de­oa­re­ce fi­ul său avea do­mi­ci­li­ul le­gal, cu­nos­cut de au­to­ri­tăți, în vi­la co­mu­nă din stra­da Ing. Du­mi­tru Zo­si­ma 68A.

Ștam­pi­le și însem­ne fal­se

Pro­te­jat de ta­tăl său, ju­de­că­tor la Cur­tea de Apel Bu­cu­rești, fal­sul avo­cat Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran a să­vârșit în for­mă con­ti­nua­tă un lung șir de in­fra­cți­uni. Deși nu era mem­bru al Uni­u­nii Nați­o­na­le a Ba­ro­u­ri­lor din Ro­mânia, aces­ta l-a con­vins pe un om de afa­ceri din Ma­rea Bri­ta­nie, Ve­ni­ze­los Ky­ria­cos Ni­ki­tas, că es­te avo­cat, fac­tu­rându-i o se­rie de ser­vi­cii spe­ci­fi­ce. Ca să de­mon­stre­ze că es­te un avo­cat ve­ri­ta­bil, Ale­xan­dru Ion-Tu­do­ran a fo­lo­sit ștam­pi­le pe ca­re și-a tre­cut în clar ca­li­ta­tea de mem­bru al Ba­ro­u­lui Bu­cu­rești, dar și co­dul nu­me­ric per­so­nal, do­rind ast­fel să fie cât mai con­vin­gă­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.