Șo­fe­rii con­stăn­ţeni nu mai au voie să in­tre cu mași­na pe cel pu­ţin do­uă stră­zi din oraș

Romania Libera - - Actualitat­e - Cris­tian Ha­gi

Inter­zis cu ex­ce­pția ri­ve­ra­ni­lor. Aces­te es­te sem­nul pe ca­re șo­fe­rii con­stă­nțeni îl pot ve­dea pe cel puțin do­uă stră­zi din oraș. Vor­bim des­pre stră­zi pe ca­re se află lo­cu­i­nțe par­ti­cu­la­re, dar și ca­bi­ne­te me­di­ca­le și chiar o can­ti­nă. De ase­me­nea, es­te vor­ba des­pre stră­zi ca­re au fost des­chi­se cir­cu­lați­ei, dar ca­re, prin­tr-o de­ci­zie ad­mi­nis­tra­ti­vă, au de­venit se­mi­pri­va­te, în sen­sul că ni­ci­un au­to­tu­rism, cu ex­ce­pția ce­lor ale ri­ve­ra­ni­lor, nu mai are voie să in­tre. Ci­ne o fa­ce ris­că o amen­dă co­res­pun­ză­toa­re din par­tea po­liți­ei.

Lo­cul în ca­re nu se li­vre­a­ză piz­za

Una din­tre stră­zi­le pen­tru ca­re s-a luat ace­as­tă de­ci­zie es­te Stra­da Re­naște­rii, un­de se află ghișeul de un­de se pot obți­ne ca­zi­e­re ju­di­cia­re, o la­tu­ră a Inspec­to­ra­tu­lui de Po­liție al Ju­dețu­lui Con­sta­nța, o au­to­ser­vi­re, o age­nție de cre­wing, lo­cu­i­nțe par­ti­cu­la­re. Mai nou, chiar la co­lț se îna­lță un bloc de lo­cu­i­nțe de ze­ce eta­je. Stra­da se înfun­dă în fa­le­ză, iar de câți­va ani ac­ce­sul es­te inter­zis. Da­că pen­tru po­lițiști es­te o de­ci­zie bu­nă, pen­tru cei ca­re lo­cu­i­esc în zo­nă nu e chiar așa. „Avem ru­de ca­re vor să ne vi­zi­te­ze. Nu mai au voie să in­tre pe stra­dă cu mași­na, dar nu sunt lo­curi de par­ca­re li­be­re în apro­pi­e­re aproa­pe ni­ci­o­da­tă. Ce să fa­cem?“, spu­ne unul din­tre lo­cu­i­tori. Mai mult, aces­ta spu­ne că nici mă­car nu mai poa­te co­man­da o piz­za. Exis­tă fir­me ca­re nu mai li­vre­a­ză în zo­nă pen­tru că mași­ni­le nu au voie să in­tre și nu au un­de par­ca.

Inter­zis din am­be­le sen­suri

Da­că, to­tuși, în ca­zul de mai sus pu­tem gă­si o ex­pli­cație sem­nu­lui de inter­zis, nu ace­lași lu­cru se poa­te spu­ne des­pre Stra­da Răz­boi­eni, afla­tă în apro­pi­e­re de sta­di­o­nul de fot­bal al orașu­lui. Un tron­son din ace­as­tă stra­dă (între stră­zi­le Ion Andre­es­cu și Ma­ra­mu­reș), nu toa­tă, are sem­ne de in­te­zis în am­be­le ca­pe­te. Nu vor­bim des­pre o ar­te­ră cir­cu­la­tă, des­pre in­sti­tuții im­por­tan­te cu se­di­ul aici, ci des­pre o stra­dă ab­so­lut nor­ma­lă, pe ca­re s-au ri­di­cat însă câte­va ca­se fru­moa­se, ale unor oa­meni cu si­gu­ra­nță bo­gați.

Pri­mă­ria Con­sta­nța nu răs­pun­de

Am so­li­ci­tat Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța, în scris, un punct de ve­de­re ofi­cial re­fe­ri­tor la in­ter­zi­ce­rea cir­cu­lați­ei pe ace­as­tă stra­dă. Nu am pri­mit ni­ci­un răs­puns. Din in­for­mați­i­le noas­tre, de­ci­zia de a in­ter­zi­ce tra­fi­cul a fost lua­tă în anul 2011, de că­tre o co­mi­sie mix­tă a po­liți­ei și a pri­mă­ri­ei din Con­sta­nța. Anul aces­ta, s-au re­a­me­na­jat câte­va stră­zi, iar sem­nul de inter­zis a fost scos de la una din­tre in­trări și înlo­cu­it un in­ter­di­cția de a in­tra pen­tru au­to­ve­hi­cu­le­le cu ma­sa de pes­te 3,5 to­ne. Pri­mă­ria Con­sta­nța ar fi pri­mit o adre­să de la IPJ Con­sta­nța prin ca­re i s-a ce­rut să pu­nă în apli­ca­re de­ci­zia din 2011, adi­că să in­ter­zi­că din nou cir­cu­lația la am­be­le ca­pe­te. De par­că nu ar fi avut de ales, ace­as­ta a ac­cep­tat. Co­mi­sia de cir­cu­lație din ca­drul Pri­mă­ri­ei Con­sta­nța es­te con­du­să de vi­ce­pri­ma­rul Du­mi­tru Ba­bu.

Po­liția spu­ne că e le­gal

Am so­li­ci­tat un punct de ve­de­re de la re­pre­zen­ta­nții Inspec­to­ra­tu­lui de Po­liție al Ju­dețu­lui Con­sta­nța. Aceștia spun că mă­su­ra in­ter­zi­ce­rii cir­cu­lați­ei es­te le­ga­lă. Mai mult, ace­as­ta poa­te fi im­pu­să pe ori­ce stra­dă. „Ori­ce res­tri­cție pe dru­mul pu­blic es­te le­ga­lă da­că are acor­dul po­liți­ei și al pri­mă­ri­ei”, au spus aceștia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.