Jus­tiție în Argen­ti­na

Romania Libera - - Externe -

Hu­man Ri­ghts Wat­ch a ce­rut Argen­ti­nei să uti­li­ze­ze o le­ge din Con­sti­tu­ţia sa pri­vind cri­me­le de răz­boi, pen­tru a in­ves­ti­ga ro­lul prin­ţu­lui sau­dit Mo­ham­med bin Sal­man în po­si­bi­le­le cri­me împo­tri­va uma­ni­tă­ţii din Ye­men și în uci­de­rea jur­na­lis­tu­lui Ja­mal Khas­hog­gi. Au­to­ri­tă­ţi­le ju­di­cia­re din Argen­ti­na pot in­ves­ti­ga și ur­mări în jus­ti­ţie cri­me de răz­boi și tor­tu­ră, in­di­fe­rent de ţa­ra în ca­re au fost co­mi­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.