La Asta­na, Pu­tin for­ţe­a­ză o so­lu­ţie „à la rus­se“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

La Asta­na are loc o no­uă run­dă de ne­go­ci­eri de pa­ce ce vi­ze­a­ză si­tuația din Si­ria și la ca­re sunt pre­ze­nți emi­sa­rii Ru­si­ei, Ira­nu­lui și Tur­ci­ei, dar preșe­din­te­le Vla­di­mir Pu­tin vrea cre­a­rea unui co­mi­tet con­sti­tuți­o­nal pen­tru ace­as­tă ța­ră sfâșia­tă de un con­flict sânge­ros.

Par­ti­ci­pa­nții au pe agen­dă si­tuația din Si­ria, cre­a­rea con­diți­i­lor pen­tru re­veni­rea re­fu­giați­lor și res­ta­bi­li­rea ță­rii post-con­flict. Orga­ni­zat sub tu­te­la Ru­si­ei și Ira­nu­lui, aliați ai re­gi­mu­lui si­rian, și a Tur­ci­ei, su­sți­nă­toa­re a re­be­li­lor, pro­ce­sul de la Asta­na reu­nește din ia­nua­rie 2017, fă­ră im­pli­ca­rea Was­hin­gto­nu­lui, re­pre­zen­ta­nții Da­mas­cu­lui și o de­le­gație a opo­ziți­ei.

For­ma­rea aces­tui co­mi­tet con­sti­tuți­o­nal do­rit de preșe­din­te­le Pu­tin, unul din cei trei ga­ra­nți ai pro­ce­su­lui de la Asta­na, ur­me­a­ză să fie anu­nța­tă la ac­tua­la se­rie de ne­go­ci­eri de pa­ce si­ri­e­ne din ca­pi­ta­la Ka­zak­hsta­nu­lui – 28-29 noi­em­brie – și ar tre­bui să-și înce­a­pă lu­cră­ri­le în pri­me­le luni ale lui 2019. O de­ci­zie a fost lua­tă în oc­tom­brie pen­tru ac­ce­le­ra­rea for­mă­rii co­mi­te­tu­lui du­pă ce li­de­rii Ru­si­ei, Tur­ci­ei, Fra­nței și Ger­ma­ni­ei, reu­niți la Istan­bul, l-au anu­nțat ca fi­ind unul din obi­ec­ti­ve­le lor. O săp­tă­mână mai târziu, Pu­tin și-a tri­mis emi­sa­rul spe­cial, Ale­xan­dre La­vren­ti­ev, la Da­masc cu mi­si­u­nea de „a înlă­tu­ra ob­sta­co­le­le ca­re blo­cau încă for­ma­rea co­mi­te­tu­lui”.

În ca­drul dis­cuți­i­lor pre­ce­den­te de la Asta­na, Was­hin­gto­nul a asis­tat ca ob­ser­va­tor tă­cut. De ace­as­tă da­tă, ame­ri­ca­nii au anu­nțat că nu vor par­ti­ci­pa, nu vor pu­ne ob­sta­co­le cre­ă­rii co­mi­te­tu­lui, nici nu-l vor apro­ba, dar îi acor­dă li­de­ru­lui rus spați­ul de ca­re are ne­voie pen­tru a pu­ne la punct un sce­na­riu fi­nal așa cum îl do­rește – fă­ră me­nți­o­na­rea schim­bă­rii re­gi­mu­lui si­rian. Nu­mai că ce­le do­uă pă­rți afla­te în con­flict nu sunt foar­te en­tu­zias­te la ide­ea înce­pe­rii pro­ce­su­lui con­sti­tuți­o­nal, din rați­uni to­tal di­fe­ri­te. Evo­luți­i­le ra­di­ca­le pe câmpul de lup­tă din cur­sul ul­ti­me­lor ze­ce luni au slă­bit con­si­de­ra­bil opo­ziția și au întă­rit pu­te­rea gu­ver­nu­lui si­rian. Da­mas­cul nu mai are chef de con­si­li­e­re.

„Ami­cii Si­ri­ei”, altă­da­tă foar­te im­por­ta­nți, și-au aban­do­nat mai mult sau mai puțin aliații, în timp ce SUA au pus ca­păt su­sți­ne­rii mi­li­ta­re a re­be­li­lor. Afa­ce­rea Khas­hog­gi pre­o­cu­pă Ara­bia Sau­di­tă, în timp ce Qa­ta­rul se înde­păr­te­a­ză dis­cret de Si­ria du­pă dis­pu­ta cu Ria­dul din va­ra ce a tre­cut.

Re­așe­za­rea po­ziți­i­lor

S-a ter­mi­nat cu so­li­ci­ta­rea ple­că­rii preșe­din­te­lui Bas­har al-Assad și a unui „or­ga­nism gu­ver­na­men­tal de tran­ziție” însăr­ci­nat să di­ri­je­ze ța­ra cu de­pli­ne pu­teri exe­cu­ti­ve, cum se me­nți­o­na la Ge­ne­va II. Tur­cii au reușit să tre­a­că o lis­tă de 50 de nu­me din opo­ziție ca­re ur­me­a­ză să fa­că par­te din co­mi­tet. Ei vor sta ală­turi de 50 de de­le­gați ai gu­ver­nu­lui și alți 50 ai so­ci­e­tății ci­vi­le. Da­mas­cul in­sis­tă asu­pra fap­tu­lui că ce­le 50 de nu­me din so­ci­e­ta­tea ci­vi­lă vor tre­bui să fa­că obi­ec­tul unui acord la Asta­na, afir­mând că mul­te din aces­te per­soa­ne con­si­de­ra­te in­de­pen­den­te sunt în re­a­li­ta­te mem­bri ai opo­ziți­ei. De ase­me­nea, es­te pro­ble­ma­ti­că și par­ti­ci­pa­rea kur­zi­lor. Preșe­din­te­le turc, Re­cep Tayyip Erdo­gan, es­te în mod spe­cial sen­si­bil față de Par­ti­dul Uni­u­nii De­mo­cra­ti­ce (PYD), de ari­pa sa mi­li­ta­ră, Uni­tăți­le de pro­te­cție a po­po­ru­lui (YPG), și de Fo­rțe­le de­mo­cra­ti­ce si­ri­e­ne (SDF), su­sți­nu­te de SUA. El nu va apro­ba ni­ci­o­da­tă nu­mi­rea lor în co­mi­tet și, având în ve­de­re in­flue­nța sa con­si­de­ra­bi­lă în pro­ce­sul de la Asta­na, ni­meni nu poa­te și nici nu va dori să-l con­vin­gă să ai­bă o po­ziție mai fle­xi­bi­lă.

Par­tea cea mai di­fi­ci­lă es­te Da­mas­cul, ca­re afir­mă că acest co­mi­tet nu are ca man­dat de­cât re­vi­zu­i­rea ac­tua­lei Char­te, din 2012, și nu al­că­tu­i­rea uneia noi. Însă, opo­ziția vrea să dis­pu­nă de toa­te pu­te­ri­le pen­tru ela­bo­ra­rea unui nou do­cu­ment. Ce­va im­po­si­bil, su­sțin ana­liștii. De ase­me­nea, Da­mas­cul ce­re o re­pre­zen­ta­re de do­uă trei­mi în sânul co­mi­te­tu­lui, in­sis­tând și pen­tru preșe­di­nția aces­tui or­ga­nism. Opo­ziția re­fu­ză uti­li­za­rea Con­sti­tuți­ei ac­tua­le ca mo­del, pen­tru că ar lă­sa preșe­di­nți­ei con­tro­lul ser­vi­ci­i­lor de se­cu­ri­ta­te și fo­rțe­lor ar­ma­te și me­nți­ne­rea man­da­tu­lui pre­zi­de­nțial de șap­te ani, ca­re poa­te fi reînnoit de do­uă ori du­pă in­tra­rea în vi­goa­re a Con­sti­tuți­ei, Assad pu­tând ră­mâne la pu­te­re 14 ani su­pli­men­tari. La Asta­na va fi de­ter­mi­nat nu­mă­rul aces­tor ob­sta­co­le din ca­lea sta­bi­li­rii co­mi­te­tu­lui con­sti­tuți­o­nal, în timp ce Ru­sia vrea să anu­nțe pu­blic suc­ce­sul său înain­te de Cră­ci­un. Ce­va im­po­si­bil, su­sțin ana­liștii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.