Do­nald Trump s-a su­pă­rat pe Pu­tin și in­ten­ţi­o­nea­ză să anu­le­ze întâlni­rea din Argen­ti­na

Romania Libera - - Externe - Adi­na Mu­tăr

Pen­tru pri­ma da­tă în re­lația cu preșe­din­te­le rus, Vla­di­mir Pu­tin, Do­nald Trump și-a ma­ni­fes­tat su­pă­ra­rea din cau­za acți­u­ni­lor aces­tu­ia în Ucrai­na și a su­ge­rat că întâlni­rea pro­gra­ma­tă pen­tru sum­mit-ul G20 din Argen­ti­na ar pu­tea fi anu­la­tă.

Într-un in­ter­viu acor­dat co­ti­dia­nu­lui The Was­hin­gton Post, Trump a spus că va pri­mi un ra­port com­plet de la echi­pa sa de se­cu­ri­ta­te nați­o­na­lă cu pri­vi­re la acți­u­ni­le re­cen­te ale Ru­si­ei în es­tul Ucrai­nei și în Ma­rea Ne­a­gră, apoi va de­ci­de ce va fa­ce. „În ace­as­tă se­a­ră pri­mesc un ra­port și asta va de­ter­mi­na ce se întâmplă la întâlni­re. Poa­te că nici mă­car nu voi avea întâlni­rea“, a spus preșe­din­te­le SUA.

„Nu-mi pla­ce ace­as­tă agre­si­u­ne, nu vre­au de­loc ace­as­tă agre­si­u­ne și, apro­po, nici Eu­ro­pei nu ar tre­bui să-i pla­că ace­as­tă agre­si­u­ne“, a spus Trump re­fe­ri­tor la con­fis­ca­rea a trei na­ve ucrai­ne­ne de că­tre Ru­sia.

Au fost ce­le mai pu­ter­ni­ce co­men­ta­rii fă­cu­te de Trump, până în pre­zent, în con­dam­na­rea acți­u­ni­lor re­cen­te ale Ru­si­ei în Ucrai­na, un­de ten­si­u­ni­le sunt în crește­re. Însă, du­pă co­men­ta­ri­i­le preșe­din­te­lui, asis­te­nții Ca­sei Albe încă or­ga­ni­zau întâlni­rea.

La rândul său, pur­tă­to­rul de cu­vânt al Krem­li­nu­lui, Dmi­tri Peșkov, a de­cla­rat că se pre­gă­tește în con­ti­nua­re întâlni­rea, pen­tru că Ru­sia nu a pri­mit „alte in­for­mații“din SUA.

Întâlni­rea din­tre Trump și Pu­tin ur­me­a­ză să fie doar unul din­tre im­por­tan­te­le an­ga­ja­men­te ale po­li­ti­cii ex­ter­ne pen­tru li­de­rul ame­ri­can în vi­zi­ta de do­uă zi­le în Argen­ti­na. Trump se va întâlni și cu preșe­din­te­le chi­nez, Xi Jin­ping, pen­tru a dis­cu­ta da­că și cum ar pu­tea fi so­luți­o­na­tă dis­pu­ta co­mer­cia­lă din­tre ce­le do­uă țări.

Inte­re­se ri­va­le în Ori­en­tul Mij­lo­ciu

Te­ma prin­ci­pa­lă a întâlni­rii Trump-Pu­tin era axa­tă pe si­tuația din Ori­en­tul Mij­lo­ciu, în spe­cial Si­ria, un­de SUA și Ru­sia au inte­re­se și ri­va­le, su­sți­nu­te de tru­pe, iar Isra­e­lul ame­ni­nță cu ata­curi asu­pra po­ziți­i­lor mi­liți­i­lor ira­ni­e­ne, în ci­u­da sis­te­mu­lui S-300 ru­sesc. Preșe­din­te­le ame­ri­can a de­cla­rat că Isra­e­lul es­te mo­ti­vul pen­tru ca­re a pre­lun­git me­nți­ne­rea tru­pe­lor în Ori­en­tul Mij­lo­ciu.

„De vre­me ce Ame­ri­ca a înce­put să pro­du­că pro­pri­ul pe­trol în can­ti­tăți mari, pe­tro­lul a de­venit un as­pect se­cun­dar în de­ci­zia Was­hin­gto­nu­lui de a ră­mâne în re­gi­u­ne“, a su­bli­niat Trump, si­tuându-se pe o po­ziție di­ver­gen­tă cu Ru­sia.

Preșe­din­te­le ame­ri­can, ca­re și-a atras mul­te cri­tici pen­tru că nu a vi­zi­tat tru­pe­le ame­ri­ca­ne în zo­ne­le de lup­tă, și-a anu­nțat in­te­nția de a vi­zi­ta tru­pe­le stați­o­na­te în Ori­en­tul Mij­lo­ciu. „La mo­men­tul po­tri­vit voi vi­zi­ta sol­dații“, a spus el.

Între timp, șe­ful ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Re­gi­u­nii Mi­li­ta­re Sud din ca­drul ar­ma­tei ru­sești, co­lo­ne­lul Va­dim Asta­fi­ev, a anu­nțat că Ru­sia va mai adău­ga un sis­tem an­ti­ra­che­tă S-400 ce­lor trei de­ja des­fășu­ra­te în pe­nin­su­lă, din cau­za „ame­ni­nță­ri­lor ve­ci­ni­lor“.

Anu­nțul sur­vi­ne la trei zi­le du­pă ce po­lițiștii ruși de fron­ti­e­ră au ares­tat trei na­ve ucrai­ne­ne și echi­pa­je­le aces­to­ra. Pri­ma con­frun­ta­re mi­li­ta­ră între ce­le do­uă țări înve­ci­na­te a spo­rit ris­cul iz­buc­ni­rii unui con­flict ma­jor.

FOTO EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.