Po­li­ti­ci­e­nii, dez­bi­na­ţi și la ani­ver­sa­rea Ma­rii Uniri

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

La șe­di­nța de­di­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Ma­rii Uniri, Klaus Io­han­nis a cri­ti­cat ma­jo­ri­ta­tea PSD-ALDE, iar Li­viu Drag­nea a dat drept exem­plu ne­ga­tiv vo­tul eu­ro­par­la­men­ta­ri­lor Opo­ziți­ei în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an. Nu a fost res­pec­ta­tă cu­tu­ma ca­re pre­ve­de pri­mi­rea preșe­din­te­lui de șe­fii ce­lor do­uă Ca­me­re.

Par­la­men­tul a avut ieri o șe­di­nță spe­cia­lă de­di­ca­tă Cen­te­na­ru­lui Ma­rii Uniri. La in­tra­rea în clă­di­rea Par­la­men­tu­lui, nici șe­ful Se­na­tu­lui, Că­lin Po­pes­cu Tăir­ce­a­nu, nici cel al Ca­me­rei De­pu­tați­lor nu l-au întâmpi­nat pe preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, așa cum se pro­ce­da în tre­cut. La so­si­rea la Par­la­ment, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a fost întâmpi­nat de că­tre Ali­na Gor­ghiu (PNL) și Ge­or­gian Pop (PSD), mem­brii în con­du­ce­ri­le ce­lor do­uă Ca­me­re.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a cri­ti­cat, în dis­cur­sul din Par­la­ment, ma­jo­ri­ta­tea PSD-ALDE, des­pre ca­re a spus că s-a înde­păr­tat de in­te­re­se­le ro­mâni­lor, având abor­dări po­pu­lis­te și ma­ni­pu­la­to­rii, ca­re au se­mă­nat dis­cor­die.

”Eli­te­le in­te­lec­tua­le și po­li­ti­ce ale înce­pu­tu­lui se­co­lu­lui XX ne im­pre­si­o­nea­ză prin exem­plul lor de vi­zi­u­ne, an­ga­ja­ment și jert­fă. Es­te vor­ba des­pre su­ve­ra­nii Ro­mâni­ei, de prim-mi­niștri, de po­li­ti­ci­eni”, a me­nți­o­nat preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis în dis­cur­sul ți­nut în fața Par­la­men­tu­lui. Klaus Io­han­nis a pa­ra­fra­zat o in­te­ro­ga­re a lui Iu­liu Ma­niu, între­bându-i pe par­la­men­tari ce fac con­cret pen­tru ro­mâni. ” Prin ce pu­tem să fim noi demni împli­ni­ri­lor de acum 100 de ani? Astă­zi între­ba­rea la ca­re tre­bu­ie să răs­pun­dă po­li­ti­ci­e­nii, in­di­fe­rent de par­tid sau doc­tri­nă, es­te da­că vor con­ti­nua să pro­mi­tă mult și să li­vre­ze pu­ţin sau da­că vor avea cu­ra­jul și res­pon­sa­bi­li­ta­tea de a pu­ne ba­ze­le dez­vol­tă­rii Ro­mâni­ei”, a spus șe­ful sta­tu­lui.

Io­han­nis, me­saj pen­tru PSD și ALDE

Klaus Io­han­nis a con­ti­nuat pe ace­e­ași li­nie. ”Nu ne-a fost sim­plu să ajun­gem aici, și toc­mai de ace­ea, ca acum un se­col, oa­me­nii au mari spe­ra­nțe pen­tru vi­i­tor și aștep­tări îndrep­tăți­te. Ro­mânii aște­ap­tă o gu­ver­na­re la înă­lți­mea moște­ni­rii. Vor li­deri cin­stiți”, a afir­mat preșe­din­te­le. ”Es­te tim­pul să înțe­le­a­gă ace­lași lu­cru și ma­jo­ri­ta­tea po­li­ti­că și gu­ver­na­men­ta­lă”, a fost me­sa­jul șe­fu­lui sta­tu­lui. El a con­ti­nuat pe ace­e­ași li­nie: ”Une­le abor­dări po­pu­lis­te, ma­ni­pu­la­to­rii, au se­mă­nat dis­cor­die. Spi­ri­tul nați­u­nii es­te însă viu și s-a ma­ni­fes­tat în su­sți­ne­rea fă­ră echi­voc. A fi ro­mân echi­va­le­a­ză acum cu a fi eu­ro­pe­an”. ”Dom­ni­lor gu­ver­na­nți, as­cul­tați vo­cea ro­mâni­lor, re­cu­plați-vă la in­te­re­se­le ro­mâni­lor, ri­di­cați-vă la ni­ve­lul Cen­te­na­ru­lui și nu îl de­zo­no­rați”, a fost me­sa­jul lui Io­han­nis că­tre gu­ver­na­nți. ”Ro­mânia tre­bu­ie să țin­te­as­că cât mai sus ca nați­u­ne li­be­ră, nu să de­vi­nă cap­ti­vă câtor­va po­li­ti­ci­eni”, a adău­gat șe­ful sta­tu­lui. ”Es­te încă timp să re­veniți asu­pra unor le­gi ca­re nu au su­sți­ne­rea oa­me­ni­lor și nici nu co­res­pund stan­dar­de­lor eu­ro­pe­ne. Nu fa­ceți rău so­ci­e­tății ro­mânești mer­gând mai de­par­te cu mo­di­fi­că­ri­le le­gi­lor jus­tiți­ei și co­du­ri­lor pe­na­le”, a so­li­ci­tat Klaus Io­han­nis.

So­li­ci­ta­rea lui Li­viu Drag­nea

La rândul său, preșe­din­te­le Ca­me­rei De­pu­tați­lor, Li­viu Drag­nea, a ca­rac­te­ri­zat in­te­gra­rea eu­ro-atlan­ti­că a Ro­mâni­ei drept cea mai im­por­tan­tă re­a­li­za­re din ul­ti­ma su­tă de ani. ”Am fost între­bat ca­re e cea mai im­por­tan­tă re­a­li­za­re a noas­tră în acești 100 de ani. Cred că la sca­ra is­to­ri­ei cea mai im­por­tan­tă re­a­li­za­re e in­te­gra­rea eu­ro-atlan­ti­că a Ro­mâni­ei”, a afir­mat Drag­nea. El a vor­bit des­pre con­so­li­da­rea po­ziți­ei Ro­mâni­ei în NATO și UE, me­nți­o­nând prin­tre obi­ec­ti­ve adop­ta­rea mo­ne­dei eu­ro sau ade­ra­rea la spați­ul Schen­gen. În schimb, Drag­nea nu s-a ară­tat dis­pus să ac­cep­te cri­ti­ci­le UE, re­fe­rin­du-se la re­zo­luția Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an împo­tri­va au­to­ri­tăți­lor de la Bu­cu­rești. ”Să fim pa­tri­oți când ne ra­por­tăm la in­te­re­se­le ma­jo­re ale ță­rii, să fim ro­mâni înain­te de ori­ce când vo­tăm în Eu­ro­pa. Să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat re­cent când în Par­la­men­tul Eu­ro­pei au fost ro­mâni ca­re au vo­tat împo­tri­va Ro­mâni­ei”, a ce­rut preșe­din­te­le PSD. Me­sa­jul lui Li­viu Drag­nea a fost pre­luat și de pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ca­re s-a adre­sat li­be­ra­li­lor: ”Ce­le­bra de­vi­ză a Bră­ti­e­ni­lor Prin noi înși­ne es­te încă ac­tua­lă. Prin noi înși­ne ar tre­bui să ne re­zol­văm pro­ble­me­le noas­tre din Ro­mânia.Prin noi înși­ne ar tre­bui să ne apă­răm in­te­re­se­le în Eu­ro­pa. Prin noi înși­ne ar tre­bui să fie și azi de­vi­za noas­tră“. „Adre­sez un me­saj de pa­ce po­li­ti­că și că­tre preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis. In­di­fe­rent de mi­ze­le pe ca­re le avem, avem da­to­ria de a co­la­bo­ra între noi, es­te o da­to­rie față de ro­mâni și față de Ro­mânia”, a spus Dăn­ci­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.