Do­uă do­sa­re pen­tru Mir­cea Dră­ghici, omul pro­pus la Tran­spor­turi

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mir­cea Dră­ghici, pro­pus pen­tru mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, apa­re în do­uă do­sa­re pe­na­le in­stru­men­ta­te de Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie, au pre­ci­zat pen­tru Me­dia­fax re­pre­zen­tan­ţii Par­che­tu­lui Ge­ne­ral. So­cial de­mo­cra­tul a pre­ci­zat că nu a fost in­for­mat ofi­cial. Re­pre­zen­tan­ţii Par­che­tu­lui Ge­ne­ral au pre­ci­zat că nu­me­le tre­zo­ri­e­ru­lui PSD, Mir­cea Dră­ghici, cel ca­re a fost pro­pus de so­cial de­mo­cra­ţi pen­tru func­ţia de mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor, apa­re în do­uă do­sa­re pe­na­le in­stru­men­ta­te de Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie. Unul din­tre ele a fost des­chis du­pă ce în pre­să au fost pu­bli­ca­te in­for­ma­ţii po­tri­vit că­ro­ra tre­zo­ri­e­rul PSD ar fi fo­lo­sit în scop per­so­nal bani de la par­tid. Mir­cea Dră­ghici a tran­smis că nu a fost in­for­mat ofi­cial cu pri­vi­re la vreun do­sar. ”Pre­ci­zez că până în pre­zent nu am fost in­for­mat ofi­cial și nu am cu­noștin­ţă des­pre exis­ten­ţa unei ast­fel de an­che­te. În con­di­ţi­i­le da­te exis­tă do­uă po­si­bi­li­tă­ţi: ori to­tul es­te o ști­re fal­să, cum au fost și zvo­nu­ri­le apă­ru­te în spa­ţi­ul pu­blic pri­vind mo­dul în ca­re am ges­ti­o­nat ba­nii PSD, ori exis­tă o ast­fel de cer­ce­ta­re și es­te foar­te grav că PÎCCJ pa­re a avea o agen­dă po­li­ti­că și dă ast­fel de in­for­ma­ţii pe sur­se, chiar în con­tex­tul nu­mi­rii me­le în Gu­ver­nul Ro­mâni­ei”, su­sți­ne so­cial-de­mo­cra­tul. ”Ra­por­tându-mă strict la in­for­ma­ţi­i­le apă­ru­te în pre­să re­fe­ri­toa­re la mo­dul în ca­re au fost ad­mi­nis­tra­te fon­du­ri­le PSD, pre­ci­zez că toa­te con­troa­le­le efec­tua­te până acum de Au­to­ri­ta­tea Elec­to­ra­lă Per­ma­nen­tă au ară­tat că s-au res­pec­tat toa­te dis­po­zi­ţi­i­le le­ga­le în ma­te­rie. Nu exis­tă ni­ci­un leu chel­tu­it de PSD ca­re să nu ai­bă o aco­pe­ri­re le­ga­lă în Le­gea fi­nan­ţă­rii par­ti­de­lor po­li­ti­ce”, a re­a­cți­o­nat Dră­ghici. De­pu­ta­tul PSD a mai pre­ci­zat că va so­li­ci­ta un răs­puns ofi­cial din par­tea Par­che­tu­lui Ge­ne­ral cu pri­vi­re la zvo­nu­ri­le apă­ru­te „pe sur­se” în pre­să. ”Da­că aces­tea se vor con­fir­ma, atunci scur­ge­rea în pre­să a unor ast­fel de in­for­ma­ţii, ce fac par­te din­tr-o an­che­tă pe­na­lă afla­tă într-o fa­ză ne­pu­bli­că, re­pre­zin­tă o încăl­ca­re gra­vă a pre­zum­ţi­ei de ne­vi­no­vă­ţie, întru­cât se in­du­ce opi­ni­ei pu­bli­ce per­cep­ţia vi­no­vă­ţi­ei me­le, înain­te ca eu să fi avut cu­noștin­ţă de acu­za­ţi­i­le ce mi se aduc, fi­ind deci în im­po­si­bi­li­ta­tea de mă pu­tea apă­ra”, a con­chis Dră­ghici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.