Ita­lia: ares­ta­rea unui șef ma­fi­ot cău­tat de 15 ani, unul din­tre cei mai pe­ri­cu­loși din ţa­ră

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Po­liția ita­lia­nă a cap­tu­rat un șef al ma­fi­ei ca­re fi­gu­ra pe lis­ta fu­ga­ri­lor cei mai pe­ri­cu­loși din ța­ră, du­pă ce a fost des­co­pe­rit în as­cun­ză­toa­rea sa de lux de lângă Na­po­li, de un­de con­ti­nua să dea or­di­ne cla­nu­lui Ca­mo­ra. Anto­nio Orlan­do, ac­tor im­por­tant în Ca­mo­ra, mi­ti­ca ma­fie na­po­li­ta­nă, a fost ares­tat du­pă 15 ani de fu­gă, pe­ri­oa­dă în ca­re a con­ti­nuat să con­du­că gru­pa­rea cri­mei or­ga­ni­za­te. Age­nții au des­co­pe­rit sus­pec­tul într-un apar­ta­ment din Mug­na­no, un­de dis­pu­nea de duș so­lar, de o sau­nă și de o ban­dă de aler­ga­re pen­tru a se me­nți­ne într-o bu­nă for­mă fi­zi­că. Orlan­do, 60 ani, era con­si­de­rat re­gen­tul cla­nu­lui Ca­mo­ra „Orlan­do-Nu­vo­let­taPol­ve­ri­no”, năs­cut din fe­de­ra­li­za­rea a trei din­tre ce­le mai pu­ter­ni­ce gru­pări din re­gi­u­ne. Per­che­ziția apar­ta­men­tu­lui a per­mis des­co­pe­ri­rea a 6.000 eu­ro și me­sa­je pri­mi­te de la lo­co­te­ne­nții săi, așa­nu­mi­te­le „piz­zini”, în timp ce el era as­cuns. Sub sau­nă a fost des­co­pe­ri­tă o as­cun­ză­toa­re pen­tru ca­zuri de ur­ge­nță. Anto­nio Orlan­do erau cău­tat de po­liție pen­tru le­gă­tu­ri­le cu cri­ma or­ga­ni­za­tă. Ca­mo­ra s-a spe­cia­li­zat în tra­fi­cul de dro­guri pro­veni­te din Ma­roc și din Spa­nia, ca și în ac­ti­vi­tăți de spă­la­re a ba­ni­lor, dar în tre­cu­tul apro­piat s-a im­pli­cat și în ex­tor­si­u­ne de fon­duri și în cri­me. Po­tri­vit zia­ris­tu­lui Ro­ber­to Sa­via­no, spe­cia­li­zat în lu­mea in­ter­lo­pă din Na­po­li și au­to­rul că­rții ”Go­mor­ra”, șe­fii Ca­mo­rei nu­me­au „coas­ta spa­ni­o­lă” sau “coas­ta me­di­te­ra­ne­e­a­nă” „coas­ta noas­tră”, fă­când alu­zie la ma­fia si­ci­lia­nă, Co­sa Nos­tra. Me­dia lo­ca­lă au ra­por­tat că fa­mi­lia Orlan­do avea le­gă­turi strânse cu cla­nul Nu­vo­let­ta, sin­gu­rul grup din Ca­mo­ra ca­re are re­lații cu fa­mi­lia Cor­le­o­ne din ma­fia si­ci­lia­nă, fa­mi­lie de­veni­tă si­no­ni­mă ma­fi­ei prin in­ter­me­di­ul se­ri­ei de fil­me „God­fat­her” („Nașul”) ale lui Fran­cis Ford Cop­po­la.

La Mug­na­no, Orlan­do se re­fu­gia­se de câte­va zi­le și era pe punc­tul de a schim­ba din nou as­cun­ză­toa­rea. Po­liția ita­lia­nă a fost aju­ta­tă de un uci­gaș de­venit in­for­ma­tor ca­re a de­ta­liat as­cen­si­u­nea lui Orlan­do la pu­te­re și for­ma­rea unei alia­nțe în anii 1990 între cla­nul Orlan­do și fa­mi­lia Pul­ve­ri­no, ca­re, la rândul ei, s-a aliat cu cla­nul Nu­vo­let­ta, dar fa­mi­li­i­le au schim­bat alia­nțe­le și au exis­tat con­frun­tări între ele când șe­fii in­trau în con­flict.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.