Unul din­tre cei mai de se­a­mă ar­tiști plas­tici

Romania Libera - - Timp Liber -

S-a stins din viață Ge­or­ge Le­on Mir­cea, unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi re­pre­zen­tan­ţi ai ge­ne­ra­ţi­ei ti­ne­re ar­tiști plas­tici ro­mâni, ală­turi de Bog­dan Vlă­du­ţă, Mi­hai Ne­am­ţu sau Vir­gil Scrip­ca­ru. Ori­gi­nar din Bis­trița, avea 39 de ani și era pro­fe­sor asis­tent doc­to­rand al Uni­ver­si­tății Nați­o­na­le de Arte din Bu­cu­rești, un­de pre­da teh­ni­ci­le pic­tu­rii pe șe­va­let, cro­ma­to­lo­gie şi res­tau­ra­re. Ge­or­ge Le­on s-a năs­cut într-o fa­mi­lie în ca­re edu­cația și eru­diția erau la loc de cin­ste. Ma­ma sa a fost una din­tre ce­le mai iu­bi­te dăs­că­lițe ale orașu­lui Bis­trița, iar ta­tăl său es­te „cu­ra­to­rul” ar­tis­tic al ur­bei, căci nu exis­tă om cu aple­cări că­tre ar­tă ca­re să nu fi au­zit de Mir­cea Oliv. Mem­bru al Uni­u­nii Artiş­ti­lor Plas­tici din Ro­mânia și al Şco­lii Ro­mâne din Ro­ma, ar­tis­tul a avut, înce­pând din 2002, nu­me­roa­se ex­po­ziții per­so­na­le în mai mul­te orașe din ța­ră și de pes­te ho­ta­re – în Ger­ma­nia, Fra­nța, la Pa­ris, ori în Ita­lia, la Ro­ma și Ve­neția. Lu­cră­ri­le sa­le le gă­sim în co­le­cții pu­bli­ce pre­cum Pri­mă­ria Bet­hon­vil­li­ers, din Pa­ris, Acca­de­mia di Ro­ma­nia, din Ro­ma, Pa­laz­zo Cor­rer, din Ve­ne­zia ș.a. Acti­vi­ta­tea i-a fost re­com­pen­sa­tă cu nu­me­roa­se pre­mii, prin­tre ca­re și Pre­mi­ul pen­tru pic­tu­ră al Sa­cro Con­ven­to di Assi­si.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.