Pe­tro­lul, învin­să la Clin­ceni

Romania Libera - - Sport -

Eta­pa in­ter­me­dia­ră din Li­ga a II-a la fot­bal, ul­ti­ma a tu­ru­lui, a avut o uver­tu­ră foar­te in­te­re­san­tă. Aca­de­mi­ca Clin­ceni a reușit să câști­ge der­by-ul cu Pe­tro­lul Ploi­ești, scor 2-1, deși la pau­ză gă­za­rii con­du­ce­au grație go­lu­lui reușit de Gre­cu. Tână­rul ata­cant Ro­bert Ion a mar­cat o du­blă în re­pri­za se­cun­dă, pa­ra­fând vic­to­ria il­fo­veni­lor. Aca­de­mi­ca a ajuns la ega­li­ta­te de punc­te cu Pe­tro­lul Ploi­ești, fi­e­ca­re având câte 39. Par­ti­da s-a dis­pu­tat pe ploaie și pe te­ren alu­ne­cos, dar a be­ne­fi­ciat de con­diții bu­ne în com­pa­rație cu zi­ua de ieri, când me­ci­u­ri­le s-au dis­pu­tat pe nin­soa­re. În acest an, ca­len­da­rul li­gii se­cun­de mai pro­gra­me­a­ză alte do­uă eta­pe. Fi­na­la Cu­pei Ro­mâni­ei la rug­by se va dis­pu­ta vi­neri, 30 noi­em­brie, cu înce­pe­re de la ora 12.00, pe Sta­di­o­nul ”Dr. Iu­liu Hați­e­ga­nu” din Cluj-Na­po­ca. Tro­feul se pu­ne la bă­taie între CSM Bu­cu­rești și Ti­mișoa­ra Sa­ra­cens. Par­ti­da poa­te fi ur­mă­ri­tă pe plat­for­ma on­li­ne a Fe­de­rați­ei Ro­mâne de Rug­by, www.rug­bytv.ro.

Pro­gra­mul eta­pei a 17-a din Li­ga I la fot­bal

Li­ga I la fot­bal pro­gra­me­a­ză, în acest we­ek-end, eta­pa cu nu­mă­rul 17. Pro­gra­mul es­te ur­mă­to­rul: 30 nov.

Po­li Iași – Sep­si OSK, ora 17.30

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.