Con­tes­ta­ţi­i­le vor fi ana­li­za­te pe 19 de­cem­brie

Romania Libera - - Front Page - Ma­ri­le­na Dan

În si­tuația în ca­re Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă a Ro­mâni­ei (CCR) va de­ci­de că ho­tă­rârea de nu­mi­re a unor mem­bri din Con­si­li­ul Au­to­ri­tății de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră (ASF) es­te ne­con­sti­tuți­o­na­lă, Par­la­men­tul ar pu­tea ter­gi­ver­sa înlo­cu­i­rea aces­to­ra și câți­va ani, ne-a de­cla­rat Au­gus­tin Ze­gre­an, fos­tul preșe­din­te al CCR.

CCR va dez­ba­te pe 19 de­cem­brie a.c. con­tes­tația de­pu­să de PNL și USR cu pri­vi­re la cinci din cei no­uă mem­bri ai con­du­ce­rii ASF, nu­miți re­cent în fun­cții de că­tre Par­la­ment. Între timp, una din­tre per­soa­ne­le con­tes­ta­te, de­pu­ta­tul Ma­ri­us Bo­ta, și-a dat de­mi­sia din pos­tul de vi­ce­preșe­din­te ASF res­pon­sa­bil cu piața de ca­pi­tal, fă­ră să mai aștep­te de­ci­zia Cu­rții.

Po­tri­vit lui Au­gus­tin Ze­gre­an, CCR a mai ad­mis în tre­cut cel puțin trei ast­fel de con­tes­tații, pen­tru nu­miri la vârful unor in­sti­tuții (CSM, TVR și ASF). Având în ve­de­re aces­te pre­ce­den­te și mai ales ce­le le­ga­te de nu­mi­ri­le lui Vic­tor Ci­or­bea și Ma­rian Sârbu la ASF (ca­re au tre­bu­it să-și pă­ră­se­as­că fun­cți­i­le din ace­lași mo­tiv pen­tru ca­re sunt con­tes­tați și o par­te din ac­tua­lii mem­bri ai Con­si­li­u­lui), de­ci­zia CCR ar tre­bui să se înscrie pe ace­e­ași li­nie. Nu exis­tă, însă, nici o cer­ti­tu­di­ne în ace­as­tă pri­vi­nță. „Acum, CCR are o cu to­tul altă com­po­ne­nță de­cât Cur­tea ca­re a pro­nu­nțat ve­chi­le de­ci­zii“, a de­cla­rat Au­gus­tin Ze­gre­an pen­tru RL.

Fos­tul preșe­din­te al CCR a adău­gat că și în si­tuația în ca­re CCR va con­sta­ta că ho­tă­rârea de nu­mi­re a unor mem­bri din Con­si­li­ul ASF es­te ne­con­sti­tuți­o­na­lă, Par­la­men­tul poa­te ter­gi­ver­sa nu­mi­rea altor per­soa­ne în res­pec­ti­ve­le fun­cții chiar și câți­va ani. „A fost un caz le­gat de Cur­tea de Con­turi, în ca­re Par­la­men­tul a ter­gi­ver­sat o nu­mi­re con­tes­ta­tă la CCR timp de doi ani. Per­soa­na res­pec­ti­vă a ră­mas pe post, în po­fi­da de­ci­zi­ei CCR, pen­tru că nu a fost con­ce­dia­tă de Cur­tea de Con­turi, iar Par­la­men­tul nu a re­a­cți­o­nat. Ni­meni nu are ce să le fa­că par­la­men­ta­ri­lor“, a spus Ze­gre­an. În opi­nia sa, chiar da­că CCR va de­ci­de pe 19 de­cem­brie că de­ci­zi­i­le de nu­mi­re a lui Le­o­nar­do Ba­dea (preșe­din­te al ASF), Doi­na Das­că­lu (prim-vi­ce­preșe­din­te) și a trei mem­bri ne­e­xe­cu­ti­vi (Ovi­diu Wlas­so­pol, Au­ra So­col și Jos­zef Bir­ta­lan) au fost ne­con­sti­tuți­o­na­le, do­cu­men­te­le sem­na­te de aceștia pe pe­ri­oa­da în ca­re au ac­ti­vat la ASF nu vor fi lo­vi­te de nu­li­ta­te.

Avo­cat: Da­că nu va ți­ne cont de OUG 93, CCR va de­ve­ni com­pli­ce la nu­miri ile­ga­le

Con­tes­tați­i­le de­pu­se de PNL și USR la CCR se re­fe­ră, în prin­ci­pal, la fap­tul că cei pa­tru mem­bri din Con­si­li­ul ASF nu înde­pli­nesc con­diția ce­ru­tă de le­ge pri­vind o ex­pe­ri­e­nță fi­nan­cia­ră de 9 ani. Ace­as­tă ex­pe­ri­e­nță se re­fe­ră strict la ac­ti­vi­tăți pe piața de ca­pi­tal, în do­me­ni­ul ban­car sau cel al asi­gu­ră­ri­lor. Nici o altă ex­pe­ri­e­nță pro­fe­si­o­na­lă nu poa­te fi asi­mi­la­tă ex­pe­ri­e­nței fi­nan­cia­re, ne-a pre­ci­zat avo­ca­tul Adrian Cu­cu­liș. Po­tri­vit de­cla­rați­i­lor sa­le, da­că CCR va con­sta­ta că nu­mi­rea ce­lor pa­tru mem­bri din Con­si­li­ul ASF es­te ne­con­sti­tuți­o­na­lă, toa­te do­cu­men­te­le emi­se de aceștia vor fi lo­vi­te de nu­li­ta­te ab­so­lu­tă.

Avo­ca­tul con­si­de­ră că per­soa­ne­le din Con­si­li­ul ASF a că­ror nu­mi­re a fost con­tes­ta­tă ar fi tre­bu­it sus­pen­da­te din fun­cții până când CCR se va pro­nu­nța. Între­bat da­că exis­tă po­si­bi­li­ta­tea ca CCR să res­pin­gă con­tes­tați­i­le PNL și USR, Adrian Cu­cu­liș a de­cla­rat: „Într-un ast­fel de caz, CCR ar fi com­pli­ce la aces­te nu­miri ile­ga­le“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.