Fran­ţa, în pra­gul unei re­vo­lu­ţii po­pu­la­re an­ti­glo­ba­li­za­re

Fra­nța – în pra­gul unei re­vo­luții po­pu­la­re an­ti­glo­ba­li­za­re

Romania Libera - - Front Page - Ge­or­ge Co­man

Eco­lo­gis­mul mi­li­tant pro­mo­vat de po­li­ti­ci­eni pe dea­su­pra po­pu­lați­ei se do­ve­dește o no­uă ar­mă de des­ta­bi­li­za­re a su­ve­ra­ni­tății nați­u­ni­lor. Tot mai des, șe­fii de sta­te sau de gu­ver­ne apli­că, la scurt timp du­pă ce ajung la pu­te­re, po­li­tici ra­di­ca­le de pro­mo­va­re a sur­se­lor alter­na­ti­ve de ener­gie. To­tuși, apli­ca­rea de po­li­tici eco­lo­gis­te nu e de­loc o pri­o­ri­ta­te pen­tru po­poa­re­le sta­te­lor lu­mii, do­va­dă fap­tul că par­ti­de­le eco­lo­gis­te nu câști­gă de­cât ra­ri­sim ale­geri de­mo­cra­ti­ce. Agen­da eco­lo­gis­tă e pro­mo­va­tă fă­ră opri­re de or­ga­ni­zați­i­le in­ter­nați­o­na­lis­te, cu ONU în prim-plan, ca­re ali­men­te­a­ză ast­fel un nou front în răz­boi­ul im­pu­ne­rii unei au­to­ri­tăți uni­ce pe ma­pa­mond, împo­tri­va voi­nței nați­u­ni­lor. Eli­ta glo­ba­lis­tă or­ga­ni­ze­a­ză în pre­zent chiar în Eu­ro­pa de Est o con­fe­ri­nță de­di­ca­tă po­li­ti­ci­lor eco­lo­gis­te, adi­că în re­gi­u­nea eu­ro­pe­a­nă ca­re până în pre­zent se împo­tri­vește cu fer­mi­ta­te im­pu­ne­rii agen­dei glo­ba­lis­te. Se­cre­ta­rul ge­ne­ral al ONU a ajuns până la a pre­tin­de că nu ar tre­bui să fie per­mi­să o po­ziție nați­o­na­lă a fi­e­că­rui stat pe su­bi­ec­tul ”schim­bă­rii cli­mei”.

Eco­lo­gis­mul mi­li­tant pro­mo­vat de po­li­ti­ci­eni pe dea­su­pra ce­tățe­ni­lor se do­ve­dește o no­uă ar­mă de des­ta­bi­li­za­re a su­ve­ra­ni­tății nați­u­ni­lor. Tot mai des, șe­fii de sta­te sau de gu­ver­ne apli­că, la scurt timp du­pă ce ajung la pu­te­re, po­li­tici ra­di­ca­le de pro­mo­va­re a sur­se­lor alter­na­ti­ve de ener­gie. To­tuși, apli­ca­rea de po­li­tici eco­lo­gis­te nu e de­loc o pri­o­ri­ta­te pen­tru po­poa­re­le lu­mii, do­va­dă fap­tul că „ver­zii“- ca­re în ge­ne­ral sunt de ex­tre­mă stânga și pro­mo­ve­a­ză asi­duu po­li­ti­ci­le LGBT nu câști­gă de­cât ra­ri­sim ale­geri de­mo­cra­ti­ce.

Agen­da eco­lo­gis­tă e pro­mo­va­tă fă­ră opri­re de or­ga­ni­zați­i­le in­ter­nați­o­na­lis­te, cu ONU în prim-plan, ca­re ali­men­te­a­ză ast­fel un nou front în răz­boi­ul im­pu­ne­rii unei au­to­ri­tăți uni­ce pe ma­pa­mond, împo­tri­va voi­nței nați­u­ni­lor. Zeci de mii de fran­ce­zi se re­vol­tă însă împo­tri­va „re­vo­luți­ei eco­lo­gis­te“pro­mo­va­te de Gu­vern, ca­re le afec­te­a­ză se­ri­os bu­ge­tul de chel­tu­i­e­li. Eli­ta glo­ba­lis­tă or­ga­ni­ze­a­ză în aces­te zi­le o con­fe­ri­nță de­di­ca­tă im­ple­men­tă­rii po­li­ti­ci­lor eco­lo­gis­te chiar în Eu­ro­pa de Est, adi­că toc­mai în re­gi­u­nea eu­ro­pe­a­nă ca­re până în pre­zent se împo­tri­vește cu fer­mi­ta­te im­pu­ne­rii agen­dei glo­ba­lis­te. Se­cre­ta­rul ge­ne­ral al ONU a ajuns până la a pre­tin­de că nu ar tre­bui să fie per­mi­să o po­ziție nați­o­na­lă a fi­e­că­rui stat pe su­bi­ec­tul „schim­bă­rii cli­mei“.

În ci­u­da vi­o­le­nțe­lor ca­re au es­ca­la­dat în Fra­nța în ur­ma po­li­ti­ci­lor pro­mo­va­te de Gu­vern, preșe­din­te­le fran­cez, Emma­nuel Ma­cron, a in­di­cat că re­fu­ză să anu­le­ze crește­rea ta­xe­lor la mo­to­ri­nă și ben­zi­nă. În ul­ti­mul an, Gu­ver­nul de la Pa­ris a scum­pit de mai mul­te ori car­bu­ra­nții, pen­tru a pu­tea fi­na­nța po­li­tici de pro­mo­va­re a com­bus­ti­bi­li­lor alter­na­ti­vi. Po­pu­lația, în spe­cial cei mai să­raci din­tre fran­ce­zi, s-a re­vol­tat în ul­ti­ma lu­nă, iar de­mon­stra­nții ieșiți în stra­dă au pro­vo­cat vi­o­le­nțe sem­ni­fi­ca­ti­ve. Ze­ci­le de mii de fran­ce­zi ca­re ies în stra­dă îl acu­ză pe preșe­din­te­le Emma­nuel Ma­cron că nu ia în con­si­de­ra­re pri­o­ri­tăți­le po­pu­lați­ei. „Sun­tem o mișca­re pașni­că, doar că sun­tem de­zor­ga­ni­za­ţi“, a de­cla­rat Dan Lo­di, un pen­si­o­nar în vârstă de 68 de ani ca­re a par­ti­ci­pat sâmbă­tă la ma­ni­fes­tați­i­le an­ti-eco­lo­gis­te din Fra­nța.„El (preșe­din­te­le Emma­nuel Ma­cron, n.red.) tre­bu­ie să co­boa­re de pe pi­e­des­ta­lul său, să înţe­le­a­gă că pro­ble­ma nu es­te ta­xa pe car­bu­rant, ci pu­te­rea de cum­pă­ra­re. În fi­e­ca­re lu­nă tre­bu­ie să um­blu la eco­no­mii“, a de­nun­ţat și Chan­tal, pen­si­o­na­ră de 61 de ani, ci­ta­tă de Agerpres.

Pro­tes­te­le „Ves­te­lor gal­be­ne“, nu­me­le sub ca­re es­te cu­nos­cu­tă ace­as­tă mișca­re cre­a­tă pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re, fă­ră tu­te­la vreu­nui par­tid sau a unui sin­di­cat, au fost de­ter­mi­na­te de anun­ţul Gu­ver­nu­lui fran­cez pri­vind scum­pi­rea car­bu­ran­ţi­lor. Sti­mu­la­tă de spri­ji­nul a do­uă trei­mi din fran­ce­zi, po­tri­vit son­da­je­lor, și de suc­ce­sul unei pe­ti­ţii pen­tru scă­de­rea pre­ţu­lui car­bu­ran­tu­lui la pom­pă, ca­re a de­pășit un mi­li­on de sem­nă­turi, mișca­rea con­ti­nuă la 15 zi­le de la lan­sa­re. Sâmbă­tă, apro­xi­ma­tiv 36.000 de per­soa­ne au de­mon­strat în toa­tă Fran­ţa, din­tre ca­re 5.500 de per­soa­ne la Pa­ris, po­tri­vit au­to­ri­tă­ţi­lor.

Emma­nuel Ma­cron nu dă doi bani pe ce­re­ri­le ma­ni­fes­ta­nți­lor

Șe­ful sta­tu­lui fran­cez a de­cla­rat că nu va ac­cep­ta ni­ci­o­da­tă vi­o­len­ţa ca­re a ex­plo­dat sâmbă­tă la Pa­ris, de­oa­re­ce vi­o­le­nța „nu are ni­mic de-a fa­ce cu ex­pri­ma­rea unei fu­rii le­gi­ti­me“.„Ni­cio cau­ză nu jus­ti­fi­că ca for­ţe­le de or­di­ne să fie ata­ca­te, ca ma­ga­zi­ne­le să fie je­fu­i­te, ca tre­că­tori sau jur­na­liști să fie ame­nin­ţa­ţi, ca Arcul de Tri­umf să fie van­da­li­zat“, a adău­gat Emma­nuel Ma­cron. „Vi­no­va­ţii pen­tru aces­te vi­o­len­ţe nu vor schim­ba­re, nu vor ni­cio ame­li­o­ra­re, ei vor haos: ei tră­de­a­ză cau­ze­le pe ca­re pre­tind că le ser­vesc și pe ca­re le ma­ni­pu­le­a­ză. Vor fi iden­ti­fi­ca­ţi și trași la răs­pun­de­re pen­tru ac­te­le lor, în fa­ţa jus­ti­ţi­ei“, a pre­tins Emma­nuel Ma­cron.„Voi res­pec­ta me­reu pro­tes­te­le,voi as­cul­ta me­reu opo­zi­ţia, dar nu voi ac­cep­ta ni­ci­o­da­tă vi­o­len­ţa“, a de­cla­rat preșe­din­te­le. Du­pă ce a fă­cut ace­as­tă de­cla­ra­ţie la înce­pu­tul con­fe­rin­ţei sa­le de pre­să, Emma­nuel Ma­cron a re­fu­zat să răs­pun­dă între­bă­ri­lor jur­na­liști­lor pe ace­as­tă te­mă.

Fu­ria an­ti-eco­lo­gis­tă se apro­pie de ini­ma UE

Cir­ca o su­tă de „Ves­te gal­be­ne“au ma­ni­fes­tat săp­tă­mâna tre­cu­tă și la Bru­xel­les,pri­ma adu­na­re de acest fel des­fășu­ra­tă în Bel­gia în ca­drul mișcă­rii de pro­test înce­pu­te în Fran­ţa cu do­uă săp­tă­mâni în ur­mă. Po­tri­vit unei pur­tă­toa­re de cu­vânt a Po­li­ţi­ei din Bru­xel­les, cir­ca 30 de per­soa­ne au fost de­ja ares­ta­te pe căi­le de ac­ces că­tre lo­cul ma­ni­fes­ta­ţi­ei, mai ales pen­tru „port ile­gal de ar­mă“. Ma­ni­fes­ta­ţia s-a des­fășu­rat în in­ter­sec­ţia Arts-Loi,nu de­par­te de in­sti­tu­ţi­i­le eu­ro­pe­ne și de se­di­ul Gu­ver­nu­lui bel­gian.

Ace­as­tă in­ter­sec­ţie es­te un loc ales cu pre­di­lec­ţie pen­tru or­ga­ni­za­rea de ma­ni­fes­ta­ţii, da­to­ri­tă vi­zi­bi­li­tă­ţii pe ca­re o ofe­ră, fi­ind un punct ne­vral­gic pen­tru tra­fi­cul ru­ti­er în Bru­xel­les. Lan­sa­tă cu do­uă săp­tă­mâni în ur­mă în Fran­ţa - ini­ţial ca un pro­test pașnic împo­tri­va crește­rii ta­xe­lor pe car­bu­ran­ţi –,ace­as­tă mișca­re s-a ex­tins în re­gi­u­nea Va­lo­nia,su­dul fran­co­fon al Bel­gi­ei, un­de „Ves­te­le gal­be­ne“au avut mai mul­te ci­oc­niri cu hu­li­gani și po­li­ţia a efec­tuat ares­tări. Pro­tes­tul de sâmbă­tă es­te însă pri­mul de acest fel des­fășu­rat la Bru­xel­les și nu are ni­ci­un or­ga­ni­za­tor de­cla­rat, deși ma­ni­fes­ta­ţia a fost con­vo­ca­tă pe re­ţe­le­le de so­cia­li­za­re.

ONU îi in­ci­tă pe ame­ri­cani la re­vol­tă împo­tri­va lui Trump

ONU a des­chis, luni, în orașul po­lo­nez Ka­to­wi­ce lu­cră­ri­le unui sum­mit in­ter­nați­o­nal pri­vind „schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce”, la ca­re par­ti­ci­pă nu­me­roși șe­fi de sta­te. Sco­pul ofi­cial al eveni­men­tu­lui es­te aver­ti­za­rea oa­me­ni­lor cu pri­vi­re la gra­vi­ta­tea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce,însă toa­te luă­ri­le de po­ziție ale Nați­u­ni­lor Uni­te pe su­bi­ec­tul schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce au ata­cat des­chis su­ve­ra­ni­ta­tea nați­u­ni­lor.

Înain­te de des­chi­de­rea sum­mit-ului, se­cre­ta­rul ge­ne­ral al ONU, Anto­nio Gu­ter­res, l-a cri­ti­cat din nou pe preșe­din­te­le ame­ri­can, Do­nald Trump, de­oa­re­ce aces­ta a scos SUA din gru­pul ță­ri­lor ca­re acți­o­nea­ză coor­do­nat sub co­man­da ONU pen­tru im­ple­men­ta­rea de po­li­tici eco­lo­gis­te. Mai mult de­cât atât, li­de­rul Nați­u­ni­lor Uni­te i-a îndem­nat pe ame­ri­cani să se re­vol­te împo­tri­va ho­tă­rârii preșe­din­te­lui ame­ri­can și să pro­mo­ve­ze po­li­tici eco­lo­gis­te împo­tri­va de­ci­zi­ei pro­pri­u­lui lor preșe­din­te.

„Voi­nța po­li­ti­că nu mai e astă­zi la fel de pu­ter­ni­că pre­cum ar tre­bui să fie. Exis­tă un do­cu­ment foar­te im­por­tant, Acor­dul de la Pa­ris, dar une­le țări nu mai vor să îl apli­ce. Să nu ui­tăm mai ales că Acor­dul de la Pa­ris nu a ce­rut su­fi­ci­ent de mul­te efor­turi, tre­bu­ie să pu­nem în prac­ti­că un do­cu­ment mai am­biți­os, pen­tru că alt­fel ajun­gem la o ca­tas­tro­fă. Du­pă de­ci­zia lui Do­nald Trump de a re­nu­nța la Acor­dul de la Pa­ris, tre­bu­ie să ne asi­gu­răm că între­a­ga so­ci­e­ta­te ame­ri­ca­nă va fi ca­pa­bi­lă, in­di­fe­rent de po­ziția preșe­din­te­lui Trump, să acți­o­ne­ze, la ni­ve­lul pri­ma­ri­lor de orașe, al li­de­ri­lor de afa­ceri, al între­gii so­ci­e­tăți ame­ri­ca­ne, ca­re e cea mai co­nști­en­tă de pe între­a­ga pla­ne­tă, să reușe­as­că deci între­a­ga Ame­ri­că să res­pec­te an­ga­ja­men­te­le ca­re au fost lua­te de Gu­ver­nul ame­ri­can la Pa­ris”, a pre­tins se­cre­ta­rul ge­ne­ral al ONU, in­ter­vi­e­vat de BBC.„Ar fi foar­te bi­ne da­că toa­tă lu­mea ar fi în li­nie cu ce­ea ce spu­nem noi. Însă nu ar tre­bui să re­du­cem ches­ti­u­nea schim­bă­rii cli­mei la vi­zi­u­nea in­di­vi­dua­lă a unu­ia sau a altu­ia. Cli­ma e o ches­ti­u­ne glo­ba­lă, iar într-o ches­ti­u­ne glo­ba­lă tre­bu­ie să mo­bi­li­zăm pe ab­so­lut toa­tă lu­mea”,a afir­mat Anto­nio Gu­ter­res.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.