Ma­ri­us Ghi­le­zan

Gra­pini și Ta­toiu – do­uă bu­si­ness wo­men. Evo­lu­ţii și in­vo­lu­ţii

Romania Libera - - Front Page -

Re­cu­nosc, ca bă­nă­ţe­an, am ur­mă­rit as­cen­si­u­nea și de­că­de­rea mul­tor per­so­na­li­tă­ţi ale ur­bei me­le na­ta­le, Ti­mișoa­ra. Pe vre­mea când Ma­ria Gra­pini con­du­cea doar o fa­bri­că de pan­glici, Mo­ni­ca Ta­toiu era ma­na­ger Ori­fla­me pe ţa­ră. Do­uă po­zi­ţii di­fe­ri­te de top ma­na­ge­ment. Da­că

Pas­ma­tex era o fir­mă de stat, pri­va­ti­za­tă, Ori­fla­me era o mul­ti­na­ţi­o­na­lă de suc­ces.

Am im­pre­sia că ce­le do­uă fe­mei sunt de ace­e­ași ge­ne­ra­ţie. Apre­ci­in­du-le ca­li­tă­ţi­le ma­na­ge­ria­le, nu am cre­zut ni­ci­o­da­tă că vor pu­tea fa­ce po­li­ti­că.

Am­be­le s-au re­tras din bu­si­ness. Da­că Ma­ria Gra­pini a

ales să me­ar­gă în Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an pe lis­te­le Par­ti­du­lui Con­ser­va­tor, Mo­ni­ca Ta­toiu a pre­fe­rat să de­vi­nă „Doam­na de fi­er“a show­biz-ului au­toh­ton.

Nu am dat șan­se de reuși­tă, la înce­pu­tu­ri­le noi­lor ca­ri­e­re, ni­ci­u­neia. Tre­bu­ie să re­cu­nosc că m-am înșe­lat.

În ur­mă cu mai mul­ţi ani, un eme­rit me­dic on­co­log din Cluj m-a între­bat da­că o cu­nosc pe Mo­ni­ca Ta­toiu. I-am ex­pli­cat mândru că „da“. Da­că o cu­nosc atât de bi­ne – re­mar­ca pro­fe­so­rul uni­ver­si­tar – roag-o să nu mai fa­că atâta rău pa­ci­en­ţi­lor cu can­cer prin re­co­man­da­rea so­lu­ţi­i­lor na­tu­ris­te pe ba­ză de mi­e­re de al­bi­ne. Za­hă­rul hră­nește ce­lu­la tu­mo­ra­lă. Am ac­cep­tat in­vi­ta­ţia la ma­să la fos­ta di­rec­toa­re de la Ori­fla­me. Nu pri­di­de­am să vor­bim ni­mic, nici mă­car să-i tran­smit me­sa­jul spe­cia­lis­tu­lui (ea sus­ţi­nând că s-a vin­de­cat de un can­cer cu re­ţe­ta-mi­nu­ne pe ba­ză de mi­e­re de al­bi­ne și tinc­tu­ră de pro­po­lis). Te­le­fo­nul su­na încon­ti­nuu. Mari pro­du­că­tori de mi­e­re, aso­cia­ţii de pro­fil, fa­bri­can­ţi din do­me­niu îi ce­re­au spri­ji­nul. Mi s-a pă­rut ca­duc să-i mai ex­plic re­co­man­da­rea me­di­cu­lui on­co­log. Am înţe­les că via­ţa e un bu­si­ness. Scoa­tem pro­fit cât trăim. Din moar­te nu ies în câștig de­cât Pom­pe­le Fu­ne­bre și câţi­va pro­du­că­tori de co­li­vă.

Ma­ria Gra­pini a ur­cat ie­rar­hi­i­le po­li­ti­ce, cu mici po­tic­ne­li, pri­lej de ca­te­rin­că din par­tea ce­lor ca­re n-au fost în sta­re nici să ad­mi­nis­tre­ze o sca­ră de bloc, dar­mi­te să plan­te­ze un pom. Mișto­ul i-a ri­di­cat no­to­ri­e­ta­tea.

Am­be­le fe­mei sunt ex­trem de am­bi­ţi­oa­se. Dar și foar­te cu­nos­cu­te.

Una cu­trei­e­ră lu­mea pen­tru afa­ceri eu­ro­pe­ne, alta co­lin­dă te­le­vi­zi­u­ni­le mai

di­hai ca Moș Cră­ci­un. Am­be­le sunt măr­tu­ri­si­toa­re. Una de ţa­ră și de tra­di­ţii, alta a se­xu­lui ne­bun din anii ti­ne­re­ţii.

Da­că Ma­ria Gra­pini a evo­luat mult, ajun­gând în pos­tu­ra să dea re­plici preșe­din­ţi­lor de stat și prim-mi­niștri­lor, să mo­di­fi­ce le­gi eu­ro­pe­ne, să aju­te do­me­ni­ul său de ex­per­ti­ză prin con­fe­rin­ţe și alte ce­le, Mo­ni­ca Ta­toiu s-a ca­li­fi­cat într-o pos­tu­ră de co­men­ta­tor bun la toa­te. Da­că nu fi­er­be bi­ne ore­zul, ea are răs­pun­suri, la fel cum toa­te cri­me­le cu au­tori ne­cu­nos­cu­ţi scot din das­că­lul eme­rit un pro­cu­ror de zi­le mari. Se spu­ne că Ta­toiu fa­ce ra­ting. Ani de zi­le a um­blat du­pă te­le­vi­zi­uni, acum um­blă aces­tea du­pă ea.

Ma­ria Gra­pini, din func­ţia ei eu­ro­pe­a­nă, a reușit să con­traa­ta­ce re­zo­lu­ţi­i­le an­ti­ro­mânești și să-i pu­nă la punct pe mul­ţi omo­lo­gi cu du­blă agen­dă.

Pe Mo­ni­ca Ta­toiu o pre­o­cu­pă via­ţa. Mai ce­va ca la 20 de ani. Din ori­ce ac­ci­dent mi­nor ve­de o lec­ţie de via­ţă. Ce­ar­tă, vi­tu­pe­re­a­ză, dă sen­tin­ţe. E în for­mă de zi­le mari. Și to­tuși, ce o mână în lup­tă cu to­ţi ar­le­chi­nii cat­walk-ului la braţ? Pen­tru că în show­biz exis­tă pri­e­te­nii și dușmă­nii. Ea e new-en­try. Mai poa­te ri­va­li­za Mo­ni­ca Ta­toiu cu Lo­re­da­na Gro­za, o altă ve­de­tă, pe ca­re am între­bat-o oda­tă, la o pe­tre­ce­re a lui Pi­no Ca­ra­mi­tru, cum o che­a­mă, de m-a fă­cut afiș de su­pă­ra­re că nu o cu­nosc? Nu știu, nu am ca­li­fi­ca­re, în Groa­pa Ma­ria­ne­lor, un­de am au­zit că și in­farc­tu­ri­le ve­de­te­lor fac ra­ting, îţi tre­bu­ie pri­ce­pe­re. Nici cu Dan Ne­gru n-am bă­gat mâna la șer­pi.

Zi­le­le tre­cu­te, Mo­ni­ca Ta­toiu îmi dă­dea, în pau­za unei emi­si­uni de la Ro­mânia

TV, lec­ţii des­pre jur­na­lism, asta du­pă ce l-am între­bat pe pre­zen­ta­tor ca­re e ști­rea din ma­te­ria­lul dat pe post des­pre si­nu­ci­de­rea unui ma­ne­chin al lui Că­tă­lin Bo­te­za­tu de acum vreo enșpe săp­tă­mâni. Nici n-am apu­cat să spun că moar­tea ma­ne­chi­nu­lui fă­ră aso­ci­e­rea cu ve­de­ta de show­biz era in­sig­ni­fian­tă, și fos­ta di­rec­toa­re de la Ori­fla­me mi-a ţi­nut lec­ţii că din can­can se fa­ce pre­să. N-am mai apu­cat să-i ex­plic des­pre ro­lul pre­sei

qua­li­ty. Nici eu nu aș fi stat să-mi ex­pli­ce cât ca­ra­mel con­ţi­ne un fard de o mie de lei. Deși ti­mișo­reni, pro­venind amândoi din fa­mi­lii de me­dici, ve­dem via­ţa di­fe­rit. Ea cau­tă ex­cep­ţi­o­na­lul din mo­ra­vu­ri­le so­ci­e­tă­ţii, eu cred că o anu­mi­tă pu­doa­re în spa­ţi­ul pu­blic nu stri­că.

Între Ma­ria Gra­pini – ca­re pu­ne la punct prim-mi­niștri și îi scoa­te din pe­peni pe li­de­rii eu­ro­peni – și Mo­ni­ca Ta­toiu, ca­re plim­bă bi­bli­o­te­ca prin in­su­le ca pe moaște­le dă­tă­toa­re de sfin­ţe­nie, cred că pri­ma a iz­bu­tit mai mult. Poa­te a de­pus și mai mult efort. Și a avut pu­te­rea de a o lua me­reu de la ca­păt. Ta­toiu n-avea han­di­ca­pul co­bo­râșu­lui. De la înăl­ţi­mea pri­ce­pe­rii la toa­te până la au­to­be­a­ti­fi­ca­re e doar un pas. Am să pro­pun acor­da­rea ti­tlu­lui de ce­tă­ţe­an de onoa­re al Ti­mișoa­rei pen­tru amândo­uă. Îl de­pășesc în con­di­ţie fi­zi­că și in­te­lec­tua­lă pe roc­ke­rul întârziat, vre­mel­nic pri­mar și mult mai au­to­su­fi­ci­ent de­cât Ta­toiu.

Cred că lup­ta pen­tru po­di­u­mul in­vo­lu­ţi­ei unei per­so­na­li­tă­ţi din orașul meu se va da crâncen între Ro­bu și Ta­toiu. Ma­ria Gra­pini poa­te fi ar­bi­tru.

MA­RI­US GHI­LE­ZAN

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.