Io­han­nis și Drag­nea stu­dia­ză împreu­nă arit­me­ti­ca ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le

Romania Libera - - Prima Pagina - Sil­viu Mă­năs­ti­re

Moți­u­nea de cen­zu­ră a eșuat „avant la let­tre“(că tot e la mo­dă Ma­cron) din cau­za încă­pățână­rii PNL de a con­vin­ge UDMR să îl aban­do­ne­ze pe Drag­nea. Cre­zând că e sin­gu­ra șan­sa de răs­tur­na­re a gu­ver­nu­lui Dăn­ci­lă.

Tac­tic, a fost o greșe­a­lă. Io­han­nis ar fi tre­bu­it să ne­go­ci­e­ze cu Ke­le­men Hu­nor, unu la unu, ca între doi mi­no­ri­tari et­nici aju­nși în frun­tea sta­tu­lui ro­mân, iar Io­han­nis să-i de­mon­stre­ze cu ci­fre că ma­ghia­rii l-au vo­tat și îl su­sțin în pro­po­rție de 90 la su­tă, nu pe Drag­nea și PSD. Ori­cât de rup­te de pro­pria co­mu­ni­ta­te ar fi, că­pe­te­ni­i­le UDMR nu pot ig­no­ra la nes­fârșit vo­cea su­puși­lor po­li­tici pe ca­re îi țin în cap­ti­vi­ta­te. Chiar da­că le dai sa­tis­fa­cție cu le­gi și be­ne­fi­cii smul­se prin șan­taj po­li­tic de la PSD, e greu de cre­zut că prin asta ma­ghia­rii își vor ta­tua chi­pul lui Drag­nea pe poar­ta ca­se­lor din Se­cu­i­me. Ma­ghia­rii vor vo­ta tot în pro­po­rție de 90 la su­tă cu Io­han­nis la ale­ge­ri­le pre­zi­de­nția­le de la anul, ace­as­ta es­te o axi­o­mă po­li­ti­că ușor de înțe­les. Însă că­pe­te­ni­i­le ma­ghia­re se com­por­tă ca în ban­cul cu broas­ca și scor­pi­o­nul: nu se pot abți­ne când văd po­si­bi­li­ta­tea unui șan­taj po­li­tic la înde­mână. Și îl fac de­ja in­stinc­tual. Cum spu­neam, în mod nor­mal Io­han­nis ar fi tre­bu­it să ges­ti­o­ne­ze „pro­ble­ma ma­ghia­ră“iar PNL și Pon­ta să ne­go­ci­e­ze cu par­la­men­ta­rii ne­mu­lțu­miți de la PSD și ALDE. Iar ne­go­ci­e­rea să co­nți­nă fra­za mi­ra­cu­loa­să „PSD ră­mâne la gu­ver­na­re fă­ră Drag­nea și aco­liții lui“cu un pre­mi­er teh­no­crat de

ge­nul Co­ri­na Crețu. Ne­go­ci­e­ri­le au eșuat la­men­ta­bil pe fon­dul șo­pârlei arun­ca­te de Drag­nea pri­vind mo­di­fi­ca­rea Co­du­lui Pe­nal prin or­do­na­nța de ur­ge­nță și o po­si­bi­lă „am­nis­tie și grați­e­re“. Acti­vul de ba­ză al PSD cot la cot cu ba­ro­nii au ju­bi­lat și și-au de­pus ofran­de­le de su­sți­ne­re pen­tru Dad­dy.

Ast­fel, într-un fi­nal de săp­tă­mâna tre­cu­tă până și Io­han­nis s-a împă­cat cu ide­ea că Gu­ver­nul Dăn­ci­lă nu va că­dea. Preșe­din­te­le ple­a­ca­se din ța­ră să se va­dă cu „ma­da­me May“. Io­han­nis și-a sop­tit în bar­bă, în bu­nă tra­diție, „la­să că mer­ge și așa“, cu Drag­nea la bu­toa­ne. „Ide­ea ge­nia­lă“a lui Io­han­nis e ca PSD să se scu­fun­de cât mai mult în ur­ma lo­vi­tu­ri­lor pe ca­re el le apli­că, de gât cu Drag­nea pe post de pia­tră de moa­ră. Așa cre­de Io­han­nis că va câști­ga al doi­lea man­dat, că are și el în sfârșit o te­mă de cam­pa­nie, iar PNL și Pon­ta - Pro Ro­mânia au spe­ra­nță că vor crește în son­da­je prac­ti­când „mu­ti­la­rea în pu­blic“a unui Drag­nea ca­re de­ja a ajuns la 8 la su­tă în încre­de­re. Deci, nu mai re­pre­zin­tă un pe­ri­col pen­tru ni­meni. Ci­fre­le son­da­je­lor nu prea con­fir­mă înțe­le­ap­ta stra­te­gie. Pu­bli­cul vrea ce­va în plus față de „exe­cuția lui Drag­nea“, ca­re într-ade­văr fa­ce de­li­ci­ul spec­ta­to­ri­lor tv.

Iro­nia so­rții es­te că întot­de­au­na, dar întot­de­au­na, sce­na po­li­ti­că mi­o­ri­ti­că are ten­di­nța să se com­pli­ce atunci când ar tre­bui să de­vi­nă mai sim­plă, mai co­e­ren­tă. Acum, ce­ea ce ar tre­bui să se nas­că în mod na­tu­ral es­te o sin­gu­ră ma­re fo­rță an­ti-PSD. Ast­fel, Drag­nea cu toa­tă gașca de ba­roni ar ple­ca aca­să sau în alte lo­curi mai puțin căl­du­roa­se. PSD însă, că s-a nu­mit PDSR sau FSN, a câști­gat întot­de­au­na pe fon­dul fă­râmiță­rii Opo­ziți­ei, așa-zi­sa Dre­ap­tă cum era cu­nos­cu­tă acum 20 de ani. Și asta es­te tot o axi­o­mă po­li­ti­că ne­fe­ri­ci­tă ca ace­ea va­la­bi­lă pen­tru ma­ghiari: da­că Opo­ziția an­ti-PSD are pre­mi­se să se spar­gă atunci cu si­gu­ra­nță se va spar­ge, ve­zi aven­tu­ra CDR, Alia­nța

DA sau alte con­stru­cții pe ca­re nu și le mai adu­ce ni­meni amin­te. Fi­rește, cu tre­ce­rea tim­pu­lui nici Dre­ap­ta nu mai e dre­ap­tă, iar Stânga nici stângă nu s-a păs­trat.

Așa­dar, în acest haos ge­ne­ra­li­zat ca­re es­te câmpul de bă­tă­lie po­li­tic se poa­te ob­ser­va cu ușu­ri­nță schi­zoi­dia po­li­ti­că. Moți­u­nea nu va tre­ce, deși ma­te­ma­tic poa­te să tre­a­că, iar aliații ca­re ar pu­tea să se coa­li­ze­ze în mod na­tu­ral lu­cre­a­ză de fapt, in­di­rect, pen­tru PSD. Cei mai efi­ci­e­nți age­nți elec­to­ra­li an­ti-Io­han­nis și im­pli­cit pro-Drag­nea sunt Da­cian Ci­o­loș și USR. Da­că o fac vo­lun­tar atunci pu­tem vor­bi de ti­că­loșie po­li­ti­că, da­că o fac ru­sește, pe prin­ci­pi­ul „pros­tu­lui util“, atunci te poți între­ba de ce Io­han­nis nu poa­te ți­ne ser­vi­ci­i­le de in­for­mații în ca­zăr­mi.

Ci­o­loș es­te înne­bu­nit de ci­u­dă și frus­tra­re că Io­han­nis nu a pu­tut să îi li­vre­ze pe ta­vă PNL-ul, iar acum și-a înfi­i­nțat prin in­ter­puși (pro­xy în lim­ba­jul DNA - SRI) un par­tid ca­re va cris­ta­li­za elec­to­ra­tul de­za­mă­git de Io­han­nis la ale­ge­ri­le eu­ro­par­la­men­ta­re. Apoi, Ci­o­loș va can­di­da la preșe­di­nția Ro­mâni­ei. Până atunci va munci se­ri­os la ino­cu­la­rea ideii că Io­han­nis „es­te im­po­tent po­li­tic“, „că nu poa­te să se ba­tă cu PSD“sau, mai rău, es­te „blat cu Drag­nea“. Ci­o­loș nu afir­mă di­rect ase­rți­u­ni­le, dar cei ca­re gra­vi­te­a­ză în ju­rul său, în me­di­ul on­li­ne, încu­ra­je­a­ză acest dis­curs împo­tri­va lui Io­han­nis. USR fa­ce cam ace­le­ași ti­puri de ser­vi­cii pen­tru PSD, dar în sen­sul că le fu­ră li­be­ra­li­lor vo­ta­nții din me­di­ul ur­ban și își împar­te frățește cu Ci­o­loș mi­ca di­vi­zie, dar agre­si­vă a ce­lor de la #re­zist.

Io­han­nis tre­bu­ie să ca­pi­ta­li­ze­ze cel puțin 30 la su­tă din vo­turi pen­tru a in­tra în tu­rul al doi­lea al ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le. Ci­fre­le încă țin cu el, Io­han­nis sca­de încet nu abrupt, dar asta din lip­sa unui con­tra­can­di­dat pu­ter­nic. Ci­o­loș e pe ur­me­le lui însă. Pen­tru ca sce­na să fie și mai tra­gi­co­mi­că șan­sa lui Io­han­nis la un

al doi­lea man­dat es­te Li­viu Drag­nea. Da­că Drag­nea sca­pă de pușcă­rie (și ve­dem că îi ies pașii) și in­sis­tă să can­di­de­ze, el sau ci­ne­va ales de el din PSD, acel can­di­dat tre­bu­ie să obți­nă și el 30 la su­tă ca să in­tre în tu­rul al doi­lea. Între­ba­rea es­te da­că PSD mai poa­te scoa­te 30 la su­tă în noi­em­brie 2019?Se mai întâmplă ur­mă­to­rul fe­no­men, du­pă aproa­pe opt ani la gu­ver­na­re bi­ro­crații PSD și acti­vul cu fun­cții al par­ti­du­lui s-au îngrășat la pro­priu și la fi­gu­rat. Au pus gră­si­me, nu mai au do­ri­nța de lup­tă po­li­ti­că, nu mai sunt înfo­me­tați de pu­te­re. Dim­po­tri­vă,

sunt exact în mo­men­tul de de­lă­sa­re și obo­se­a­lă de di­nain­te de a ce­da pu­te­rea fă­ră lup­tă.

Na­tu­ral, în tu­rul doi Io­han­nis va învin­ge le­jer can­di­da­tul PSD. Da­că însă Ci­o­loș și USR in­tră ei în tu­rul doi cu Io­han­nis, atunci Herr Klaus se va întoar­ce la Si­biu în pos­tu­ra de fost preșe­din­te, de­ja pen­si­o­nar. Șan­sa lui Io­han­nis es­te ca PSD să stea la gu­ver­na­re dar să nu se pră­bușe­as­că abrupt, ul­ti­me­le ci­fre in­di­că par­ti­dul la 25-28 de pro­cen­te. PSD tre­bu­ie să fie ră­nit, dar nu mort, ast­fel încât să fie în sta­re să pro­pul­se­ze în tu­rul

doi al pre­zi­de­nția­le­lor un can­di­dat pe ca­re Io­han­nis să îl ba­tă. Iar pe Io­han­nis li­be­ra­lii să îl poa­tă aju­ta și ei cu 30 de pro­cen­te în pri­mul tur, ca să sca­pe de Ci­o­loș și bri­ga­da lui re­zis­ten­tă.

Ce te faci însă da­că PSD se pră­bușește la gu­ver­na­re, cu pro­mi­si­uni ne­res­pec­ta­te și cu o cri­ză eco­no­mi­că arun­ca­tă pes­te ța­ră? Inven­te­zi un can­di­dat cu pro­fil de stânga pe ca­re Io­han­nis să îl poa­tă ba­te! Și ui­te așa, fa­cem ce fa­cem, și ajun­gem tot la ser­vi­ci­i­le de in­for­mații, ca­re tre­bu­ie încă o da­tă să ser­ve­as­că pa­tria cu oca­zia ale­ge­ri­lor pre­zi­de­nția­le...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.