Cum ne îmbol­nă­vesc com­pușii to­xici din me­di­ul nos­tru de zi cu zi

Romania Libera - - Prima Pagina - S Ele­na Ma­ri­nes­cu

Po­lua­rea es­te unul din­tre cei mai mari dușmani ai fer­ti­li­tății și una din­tre cau­ze­le res­pon­sa­bi­le pen­tru si­tuația gra­vă de la ni­vel glo­bal. Con­form ci­fre­lor fur­ni­za­te de Orga­ni­zația Mon­dia­lă a Să­nă­tății, un cu­plu din 6 se con­frun­tă cu di­fi­cul­tăți în ce­ea ce pri­vește obți­ne­rea unei sar­cini pe ca­le na­tu­ra­lă.

Po­lua­rea es­te unul din­tre cei mai mari dușmani ai fer­ti­li­tății și una din­tre cau­ze­le res­pon­sa­bi­le pen­tru si­tuația gra­vă de la ni­vel glo­bal. Con­form ci­fre­lor fur­ni­za­te de Orga­ni­zația Mon­dia­lă a Să­nă­tății, un cu­plu din 6 se con­frun­tă cu di­fi­cul­tăți în ce­ea ce pri­vește obți­ne­rea unei sar­cini pe ca­le na­tu­ra­lă.

Pe lângă amâna­rea ma­ter­ni­tății, pro­ble­me­le de să­nă­ta­te de la ni­ve­lul apa­ra­tu­lui ge­ni­tal sau bo­li­le gra­ve la vârstă tână­ră și con­tac­tul cu sub­sta­nțe chi­mi­ce din apă, aer, ali­men­te ori re­ci­pi­en­te de plas­tic se află pe lis­ta fac­to­ri­lor de risc pen­tru in­fer­ti­li­ta­te. Spe­cia­liștii ca­re tra­te­a­ză su­te de cu­pluri in­fer­ti­le atrag ate­nția asu­pra im­pac­tu­lui grav pe ca­re îl are po­lua­rea asu­pra con­ce­pți­ei. “Infer­ti­li­ta­tea afec­te­a­ză pes­te 25 de mi­li­oa­ne de ce­tățeni eu­ro­peni, 1 din 6 cu­pluri din între­a­ga lu­me con­frun­tându-se cu di­fi­cul­tăți în încer­ca­rea de a avea co­pii. În fi­e­ca­re an, nu­mă­rul per­soa­ne­lor ca­re se adre­se­a­ză cli­ni­ci­lor de fer­ti­li­ta­te crește cu 8-9%. Tot mai mul­te stu­dii și cer­ce­tări în do­me­ni­ul fer­ti­li­tății atrag ate­nția asu­pra fac­to­ri­lor to­xici foar­te răs­pândiți în me­di­ul nos­tru de zi cu zi, în re­lație cu re­pro­du­ce­rea și ris­cu­ri­le

aso­cia­te. Da­că mul­te cau­ze ale in­fer­ti­li­tății, avor­tu­ri­lor sau ano­ma­li­i­lor fe­ta­le ră­mân ade­sea ne­cu­nos­cu­te, une­le între­bări își pot

gă­si răs­pun­sul în sti­lul de viață mo­dern și ex­pu­ne­rea la pro­du­se chi­mi­ce co­mu­ne, pre­zen­te în me­diu, ali­men­te sau pro­du­se uti­li­za­te zil­nic. Cei mai in­cri­mi­nați com­puși sunt pre­ze­nți pes­te tot în me­di­ul încon­ju­ră­tor. Bis­fe­no­lul A și alți bis­fe­no­li, fta­lații, pa­ra­be­nii, me­ta­le­le gre­le sunt pre­zen­te în am­ba­la­je­le sti­cle­lor de apă, cu­tii de plas­tic sau alu­mi­niu, pro­du­se de cu­rățe­nie, cos­me­ti­ce sau alte pro­du­se de îngri­ji­re per­so­na­lă, cum sunt vop­se­le­le de păr, fi­xa­ti­ve sau ojă”, aver­ti­ze­a­ză dr. Lau­ra Dra­cea

(foto), me­dic pri­mar gi­ne­co­log, ex­pert în FIV.

Pu­ber­ta­tea pre­co­ce, efect alar­mant al ex­pu­ne­rii la pro­du­se­le to­xi­ce

Un alt fe­no­men îngri­jo­ră­tor ca­re poa­te fi pus pe se­a­ma aces­tor chi­mi­ca­le es­te și in­sta­la­rea pu­ber­tății pre­co­ce, con­form unui stu­diu efec­tuat de Uni­ver­si­ta­tea din Ca­li­for­nia. Vârsta me­die a pri­mei men­struații a scă­zut în Eu­ro­pa în ul­ti­mii 200 de ani de la 18 ani la sub 13 ani, iar spe­cia­liștii au co­re­lat ace­as­tă si­tuație cu o crește­re ma­si­vă a pro­du­cți­ei de sub­sta­nțe chi­mi­ce, de 23 ori mai ma­re în 2005 față de 1945. Sub­sta­nțe­le chi­mi­ce se

gă­sesc pes­te tot în ju­rul nos­tru: în ali­men­te, în cos­me­ti­ce, în pro­du­se­le de cu­răța­re și îngri­ji­re, în va­se­le de gă­tit. Bis­fe­no­lul, fta­lații, to­lue­nul și for­mal­de­hi­da sunt prin­tre ce­le mai pe­ri­cu­loa­se. Prin ex­pu­neri suc­ce­si­ve, or­ga­nis­mul poa­te in­tra în de­ze­chi­li­bru hor­mo­nal, cu un rol-cheie în in­sta­la­rea in­fer­ti­li­tății.

“Ex­pu­ne­rea la o se­rie de pro­du­se chi­mi­ce, me­ta­le, ga­ze, mi­croor­ga­nis­me din me­diu a fost aso­cia­tă cu alte­ra­rea me­ca­nis­me­lor en­do­cri­ne și imu­no­lo­gi­ce și, în fi­nal, cu afec­ta­rea re­pro­du­ce­rii. Com­puși eli­be­rați din ma­te­ria­le­le

plas­ti­ce, in­clu­zând am­ba­la­je­le pen­tru mânca­re sau bău­turi, pre­cum și com­puși din pro­du­se cos­me­ti­ce sau hârtia ter­mi­că pen­tru chi­ta­nțe au fost aso­ciați cu efec­te es­tro­ge­ni­ce la băr­bați, to­xi­ci­ta­te asu­pra ovo­ci­te­lor și ute­ru­lui și apa­riția unor mal­for­mații. Unii com­puși chi­mici au fost in­ter­ziși în anu­mi­te țări, dar, din pă­ca­te, înlo­cu­iți cu alții ne­tes­tați sau ca­re s-au do­ve­dit, la rândul lor, no­ci­vi. Efec­te­le ex­pu­ne­rii la com­pușii to­xici se tran­smit și la ge­ne­rați­i­le ur­mă­toa­re, con­tri­bu­ind, ală­turi de alți fac­tori, la crește­rea con­stan­tă a pre­va­le­nței pro­ble­me­lor imu­no­lo­gi­ce și re­pro­duc­ti­ve”, atra­ge aten­ţia spe­cia­lis­tul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.