Cum a reușit Da­cian Ci­o­loș să lan­se­ze un nou par­tid

Fos­tul pre­mi­er a pre­luat Par­ti­dul Li­ber­tății, Uni­tății și So­li­da­ri­tății (PLUS)

Romania Libera - - Politică - S Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Fos­tul pre­mi­er a pre­luat o for­mați­u­ne înre­gis­tra­tă de trei sim­pa­ti­za­nți, din­tre ca­re doi par­te­neri într-o fir­mă de avo­ca­tu­ră. Ante­ri­or, Ci­o­loș de­pu­se­se o ce­re­re de înre­gis­tra­re a unui par­tid cu altă de­nu­mi­re, dar pro­ce­du­ri­le s-au pre­lun­git din cau­za unei con­tes­tații.

Da­cian Ci­o­loș a lan­sat, sâmbă­tă, la Cluj-Na­po­ca, Par­ti­dul Li­ber­tă­ţii, Uni­tă­ţii și So­li­da­ri­tă­ţii (PLUS), for­ma­ţi­u­ne ca­re a fost de­ja înre­gis­tra­tă la tri­bu­nal și fa­ce par­te din re­gis­trul par­ti­de­lor po­li­ti­ce. Ce­re­rea pen­tru Par­ti­dul Mișca­rea Ro­mânia Împreu­nă, ca­re tre­nea­ză în in­stan­ţă de mai bi­ne de opt luni, va fi re­tra­să de la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești în zi­le­le ur­mă­toa­re.

Fos­tul pre­mi­er Da­cian Ci­o­loș a anun­ţat lan­sa­rea par­ti­du­lui PLUS, toți cei ca­re își do­resc schim­ba­rea

și și-au ară­tat sus­ţi­ne­rea pen­tru Plat­for­ma Ci­vi­că Ro­mânia Împreu­nă fi­ind aștep­ta­ţi să se înscrie. Ci­o­loș a po­ves­tit că din mar­tie 2018 a fost de­pu­să ce­re­rea pen­tru înre­gis­tra­rea Par­ti­du­lui Mișca­rea Ro­mânia Împreu­nă, dar ace­as­ta tă­ră­gă­nea­ză, de­mer­sul fi­ind con­tes­tat. ”Au tre­cut opt luni de când noi ne or­ga­ni­zăm pe te­ren și acest do­sar tre­nea­ză în jus­ti­ţie. Oa­meni ca­re nu do­resc ca noi să avem acest ve­hi­cul înce­ar­că să împi­e­di­ce, înce­ar­că să fa­că să tre­ne­ze acest pro­ces de înre­gis­tra­re. Da­că mer­gem în acest ritm,

am con­clu­zi­o­nat de prin sep­tem­brie că ris­căm să nu fim în mă­su­ră să can­di­dăm la ale­ge­ri­le de la sfârși­tul lu­nii mai”, a spus Ci­o­loș.

Aces­ta a ex­pli­cat că s-a gă­sit o altă va­rian­tă de a avea un par­tid po­li­tic. ”În sep­tem­brie, am de­cis să ne gândim la o alter­na­ti­vă. Co­le­gi de-ai noștri, oa­meni ano­ni­mi, ca­re au vrut să dea o mână de aju­tor, au de­pus o ce­re­re de înre­gis­tra­re a unui par­tid po­li­tic. Astă­zi vre­au să vă anunţ că acel par­tid po­li­tic es­te înscris în re­gis­trul par­ti­de­lor po­li­ti­ce din Ro­mânia. Astă­zi vre­au să vă anunţ că

avem par­ti­dul nos­tru po­li­tic. Es­te vor­ba des­pre Par­ti­dul Li­ber­tă­ţii, Uni­tă­ţii și So­li­da­ri­tă­ţii (PLUS)”, a mai spus Ci­o­loș.

Cum a fost înscris no­ul par­tid

Po­tri­vit aces­tu­ia, era ne­voie de acest ”ve­hi­cul po­li­tic”. ”Sun­tem ga­ta să tre­cem la tre­a­bă. Însă avem ne­voie de acest ve­hi­cul po­li­tic. Pen­tru noi, un par­tid po­li­tic nu es­te un scop în si­ne. Nu ne do­rim un par­tid de dra­gul de a avea un par­tid și de a fa­ce po­li­ti­că. Par­ti­dul es­te un in­stru­ment

prin ca­re să atin­gem niște obi­ec­ti­ve pen­tru Ro­mânia”, a mai afir­mat Da­cian Ci­o­loș.

Po­tri­vit aces­tu­ia, în zi­le­le ur­mă­toa­re, va fi re­tra­să de la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești ce­re­rea de înre­gis­tra­re a Par­ti­du­lui Mișca­rea Ro­mânia Împreu­nă.

Con­form da­te­lor de la Re­gis­trul Par­ti­de­lor Po­li­ti­ce, Par­ti­dul Li­ber­ta­te, Uni­ta­te și So­li­da­ri­ta­te, de­nu­mi­rea pres­cur­ta­tă PLUS, a fost înre­gis­trat în ur­ma de­ci­zi­ei pro­nu­nța­te de Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești în da­ta de 26 oc­tom­brie 2018, de­ci­zie ră­ma­să de­fi­ni­ti­vă prin nea­pe­la­re. În de­ci­zia Tri­bu­na­lu­lui Bu­cu­rești sunt me­nți­o­nați mem­brii fon­da­tori ai par­ti­du­lui, de­nu­mi­rea și lo­go-ul aces­tu­ia, pre­cum și se­di­ul for­mați­u­nii. Mem­brii fon­da­tori sunt Da­neș Ra­lu­ca Flo­ri­na preșe­din­te, Ior­da­che Iu­lia – vi­ce­preșe­din­te, Ior­da­che Adrian Ale­xan­dru - se­cre­tar ge­ne­ral. Ra­lu­ca Da­neș și Adrian Ior­da­che sunt avo­cați în ca­drul fir­mei

”Ior­da­che Par­tners”, po­tri­vit in­for­mați­i­lor de pe si­te-ul aces­teia. Adrian Ior­da­che es­te avo­cat in­ter­na­ţi­o­nal cu in­te­re­se de­o­se­bi­te în drep­tul afa­ce­ri­lor, li­ti­gii co­mer­cia­le și ar­bi­tra­jul in­ter­na­ţi­o­nal, dar și în drep­tul avia­ţi­ei. Ra­lu­ca Da­neș a ter­mi­nat Fa­cul­ta­tea de Drept la Cluj și es­te par­te­ner se­ni­or în ca­drul ace­leiași fir­me, cu ex­pe­ri­en­ţă în con­sul­tan­ţă și li­ti­giu. Sem­nul per­ma­nent al par­ti­du­lui es­te re­pre­zen­tat de sim­bo­lul sti­li­zat + plus, for­mat din sim­bo­lul adu­nă­rii și li­te­ra p, li­te­ra l, li­te­ra u și li­te­ra s, în ca­re sim­bo­lul adu­nă­rii es­te co­lo­rat în de­gra­de, în di­fe­ri­te nua­nțe de al­bas­tru.

Mișca­rea Ro­mânia Împreu­nă fu­se­se con­tes­ta­tă de Că­tă­lin Ioan Be­ren­ghi, fost can­di­dat la Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei. Du­pă ce Ci­o­loș a cri­ti­cat o de­ci­zie a Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le (CCR), Be­ren­ghi a acu­zat fap­tul că no­ua for­mați­u­ne lup­tă împo­tri­va sta­tu­lui de drept.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.