Po­zi­tiv. Des­pre par­tea pli­nă a pa­ha­ru­lui

Romania Libera - - Prima Pagina - Ale­xan­dru Vlad Ci­u­rea

Vin săr­bă­to­ri­le, par­că se sim­te în aer par­fu­mul bra­du­lui de Crăciun. Încă nu a nins pes­te tot, Ca­pi­ta­la și-a mai pi­er­dut cu­lo­ri­le, dar, chiar da­că lu­mi­na nu es­te in­ten­să, orașul s-a împo­do­bit pen­tru săr­bă­tori. Dar par­că acum, mai mult de­cât ori­când, ne­li­niști­le de fi­e­ca­re zi ex­plo­de­a­ză pe ecra­ne­le te­le­vi­zoa­re­lor sau pe si­te-uri­le de știri. Trăim o vraj­bă po­li­ti­că fă­ră pre­ce­dent, o ne­mu­lțu­mi­re ge­ne­ra­lă a uno­ra față de alții, asis­tăm la va­luri de ură re­văr­sa­te unii împo­tri­va alto­ra, și in­vers, într-o încleșta­re par­că fă­ră pre­ce­dent. Și pen­tru că sun­tem sensibili, ne lă­săm in­va­dați cu ușu­ri­nță de… „par­tea goa­lă a pa­ha­ru­lui”.

Ca să avem gri­jă de noi, tre­bu­ie să avem gri­jă și de crei­er

Cum ne pu­tem apă­ra de asal­tul rău­lui co­ti­dian? Ce am pu­tea fa­ce pen­tru a pu­ne scan­da­lul po­li­tic ca­re se su­sți­ne din „ba­nii noștri” la lo­cul cu­venit, adi­că aco­lo un­de nu ne tul­bu­ră în mod ese­nțial viața. Și, în de­fi­ni­tiv, cum pu­tem avea gri­jă de noi mă­car acum, în pre­aj­ma aces­tor săr­bă­tori.

Mai întâi, tre­bu­ie să știți că min­tea uma­nă re­a­cți­o­nea­ză la fi­e­ca­re gând. Iar fi­e­ca­re gând ne­ga­tiv con­su­mă din ener­gia crei­e­ru­lui, scur­tându-i viața. Prac­tic, nu­mă­rul de ce­lu­le ner­voa­se - vi­ta­le pen­tru noi! - sca­de. Pen­tru crei­er, nu exis­tă nici o di­fe­re­nță între re­a­li­ta­te și ima­gi­nație, min­tea uma­nă re­a­cți­o­nea­ză la fi­e­ca­re gând.

An­tre­na­men­tul mi­nții îmbu­nă­tățește fun­cți­o­na­rea și să­nă­ta­tea crei­e­ru­lui. În fi­zi­o­lo­gie, exis­tă ex­pre­sia „fun­cția cre­e­a­ză or­ga­nul” (Char­les Dar­win, 1809-1882). Asia­ti­cii, a că­ror fi­lo­zo­fie de viață es­te di­fe­ri­tă de a noas­tră, au in­ven­tat, de su­te de ani, o se­rie de exer­ciții de re­la­xa­re, prin­tre aces­tea un loc de frun­te ocu­pând exer­ciți­i­le de go­li­re - cu­răța­re - a crei­e­ru­lui de gându­ri­le ne­ga­ti­ve.

Noi, în tra­diția noas­tră orto­do­xă, fo­lo­sim pos­tul și ru­gă­ci­u­nea. Dar tre­bu­ie să fii pu­ter­nic să poți, în aces­te zi­le încăr­ca­te de ne­li­niști, cu pau­ze pu­bli­ci­ta­re in­tens co­lo­ra­te și zgo­mo­toa­se ca­re înde­am­nă la con­sum, să te poți con­cen­tra, să te poți li­niști, să te poți ru­ga.

Crei­e­rul nu se odih­nește ni­ci­o­da­tă

Zi și noap­te, ace­as­tă „uzi­nă” a gându­ri­lor și stă­ri­lor noas­tre mun­cește. Chiar și atunci când dor­mim, crei­e­rul lu­cre­a­ză. Ser­vi­ci­ul, stra­da, me­tro­ul, au­to­bu­zul sau mași­na per­so­na­lă, școa­la co­pi­i­lor, bo­li­le ce­lor vârst­nici din fa­mi­lie, su­per­mar­ket-uri­le, te­le­fo­nul mo­bil, te­le­vi­zo­ul și Inter­ne­tul – toa­te aces­tea de­vin ele­men­te de stres da­că nu sunt bi­ne con­tro­la­te. Din când în când, es­te obli­ga­to­riu să spu­nem „stop!” și să dăm pri­lej crei­e­ru­lui noas­tru – de fapt, vi­eții noas­tre – să va­dă lu­mi­na, bu­cu­ria, fap­te­le bu­ne… și Cră­ci­u­nul!

Par­tea pli­nă a pa­ha­ru­lui exis­tă, tre­bu­ie doar să vrem să o ve­dem. Iar pen­tru a ve­dea po­zi­tiv, crei­e­rul poa­te fi an­tre­nat și aju­tat. Am mai vor­bit și am mai scris des­pre aces­te lu­cruri. O fac în con­ti­nua­re pen­tru că re­fuz să mă pre­dau în fața ava­la­nșei de știri, in­for­mații și ima­gini ne­ga­ti­ve. Și sper ca și dum­nea­voas­tră, dra­gi ci­ti­tori ai co­ti­dia­nu­lui “Ro­mânia li­be­ră”, să re­fu­zați să vă pre­dați!

Crei­e­rul poa­te fi „an­tre­nat”

Crei­e­rul es­te un or­gan ex­trem de com­plex și de sen­si­bil. Îl pu­tem aju­ta să fun­cți­o­ne­ze mai bi­ne, iar el ne va in­du­ce no­uă o sta­re de bi­ne da­că îl an­tre­năm. O car­te bu­nă, o dis­cuție in­te­re­san­tă, un film bun sau o me­lo­die plă­cu­tă îl sti­mu­le­a­ză po­zi­tiv. La fel – ae­rul cu­rat, di­e­ta po­tri­vi­tă (pe ca­re o ig­no­răm ade­sea), som­nul, spor­tul, dan­sul sau un pa­har de vin roșu la ci­nă - toa­te sunt uti­le pen­tru crei­e­rul nos­tru. Ru­gă­ci­u­nea, ști­u­tă pe de rost sau doar ci­ti­tă, gându­ri­le bu­ne des­pre cei­la­lți, răb­da­rea, ier­ta­rea, sen­ti­men­tul de gra­ti­tu­di­ne sau bu­cu­ria de a fa­ce da­ruri – toa­te aces­tea sunt im­por­tan­te. Și sunt din „par­tea pli­nă a pa­ha­ru­lui”.

Emoți­i­le ne­ga­ti­ve obo­sesc crei­e­rul, iar pe noi ne întu­ne­că. Pe­si­mis­mul poa­te du­ce la de­pre­sie, iar de­pen­de­nța de ne­li­niștea zi­lei slă­bește să­nă­ta­tea. Su­te de stu­dii re­a­li­za­te de la­bo­ra­toa­re și uni­ver­si­tăți mari ale lu­mii au sta­bi­lit că exis­tă le­gă­turi di­rec­te de cau­za­li­ta­te între stres și îmbol­nă­viri. Închei aici acest text. Mu­lțu­mesc echi­pei de la “Ro­mânia li­be­ră” pen­tru găz­du­i­re, vom con­ti­nua împreu­nă și anul vi­i­tor. De ase­me­nea, vă mu­lțu­mesc dum­nea­voas­tră, sti­mați ci­ti­tori. Vă do­resc din toa­tă ini­ma să­nă­ta­te și săr­bă­tori fe­ri­ci­te. La Mu­lți Ani!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.