Mi­za dis­pu­tei pen­tru agen­da șe­di­nțe­lor de Gu­vern

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a ce­rut or­di­nea de zi a fi­e­că­rei șe­di­nțe de Gu­vern, du­pă ce li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, i-a spus pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă că te­ma am­nis­ti­ei și grați­e­rii ar tre­bui abor­da­tă. PSD su­sți­ne că preșe­din­te­le poa­te pri­mi or­di­nea de

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a ce­rut or­di­nea de zi a fi­e­că­rei șe­di­nțe de Gu­vern, du­pă ce li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, i-a spus pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă că te­ma am­nis­ti­ei și grați­e­rii ar tre­bui abor­da­tă. PSD su­sți­ne că preșe­din­te­le poa­te pri­mi or­di­nea de zi doar în anu­mi­te ca­zuri.

Io­han­nis i-a tran­smis, ieri, o scri­soa­re prim­mi­nis­tru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, prin ca­re îi so­li­ci­tă agen­da de lu­cru a fi­e­că­rei șe­din­ţe a Gu­ver­nu­lui. „În ve­de­rea exer­ci­tă­rii pre­ro­ga­ti­ve­lor sta­bi­li­te de art. 87 din Con­sti­tu­ţie, vă so­li­cit să îmi tran­smi­te­ţi agen­da de lu­cru a fi­e­că­rei șe­din­ţe a Gu­ver­nu­lui. Înve­de­rez că obli­ga­ţia co­mu­ni­că­rii es­te pre­vă­zu­tă de art. 39 din Re­gu­la­men­tul pri­vind pro­ce­du­ri­le, la ni­ve­lul Gu­ver­nu­lui, pen­tru ela­bo­ra­rea, avi­za­rea și pre­zen­ta­rea proi­ec­te­lor de do­cu­men­te de po­li­tici pu­bli­ce, a proi­ec­te­lor de ac­te nor­ma­ti­ve, pre­cum și a altor do­cu­men­te,în ve­de­rea adop­tă­rii/apro­bă­rii, apro­bat prin Ho­tă­rârea Gu­ver­nu­lui nr. 561/2009“, ara­tă șe­ful sta­tu­lui în scri­soa­re.

Po­tri­vit ar­ti­co­lu­lui 87 din Con­sti­tu­ţie, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei poa­te lua par­te la șe­din­ţe­le Gu­ver­nu­lui în ca­re se dez­bat pro­ble­me de in­te­res na­ţi­o­nal pri­vind po­li­ti­ca ex­ter­nă, apă­ra­rea ţă­rii, asi­gu­ra­rea or­di­nii pu­bli­ce și, la ce­re­rea prim-mi­nis­tru­lui, în alte si­tua­ţii. De ase­me­nea, șe­ful sta­tu­lui pre­zi­de­a­ză șe­din­ţe­le Exe­cu­ti­vu­lui la ca­re par­ti­ci­pă.

Re­gu­la­ment in­ter­pre­tat di­fe­rit

Ar­ti­co­lul 39 din Re­gu­la­men­tul pri­vind pro­ce­du­ri­le, la ni­ve­lul Gu­ver­nu­lui, pen­tru ela­bo­ra­rea ac­te­lor nor­ma­ti­ve sta­bi­lește că agen­da de lu­cru a șe­din­ţei Exe­cu­ti­vu­lui se co­mu­ni­că de că­tre Se­cre­ta­ria­tul Ge­ne­ral al Gu­ver­nu­lui, împreu­nă cu proi­ec­te­le de do­cu­men­te de po­li­tici pu­bli­ce, proi­ec­te­le de ac­te nor­ma­ti­ve sau alte do­cu­men­te, pre­cum și do­cu­men­te­le înso­ţi­toa­re res­pec­ti­ve, „tu­tu­ror mem­bri­lor Ca­bi­ne­tu­lui, con­du­că­to­ri­lor altor au­to­ri­tă­ţi pu­bli­ce in­te­re­sa­te, pre­cum și altor par­ti­ci­pan­ţi la șe­din­ţa Gu­ver­nu­lui, cu cel pu­ţin 24 de ore înain­te de ace­as­tă reu­ni­u­ne“.

Prac­tic, aces­te ar­ti­co­le sunt in­ter­pre­ta­te di­fe­rit de ce­le do­uă ta­be­re. Admi­nis­trația Pre­zi­de­nția­lă con­si­de­ră că preșe­din­te­le poa­te avea ac­ces la or­di­nea de zi a șe­di­nțe­lor de Gu­vern, întru­cât, po­tri­vit Con­sti­tuți­ei, poa­te par­ti­ci­pa la șe­di­nțe­le aces­tu­ia și,atunci când o fa­ce, le pre­zi­de­a­ză. În aces­te con­diții, preșe­din­te­le se înca­dre­a­ză în sfe­ra „in­sti­tuți­i­lor pu­bli­ce in­te­re­sa­te“. Re­pre­zen­ta­nții Gu­ver­nu­lui merg pe ide­ea că do­me­ni­i­le ca­re per­mit par­ti­ci­pa­rea șe­fu­lui sta­tu­lui sunt res­trânse la po­li­ti­ca ex­ter­nă, apă­ra­rea ță­rii și asi­gu­ra­rea or­di­nii pu­bli­ce.„ Preșe­din­te­le poa­te să par­ti­ci­pe la șe­di­nțe­le de Gu­vern da­că se dis­cu­tă ches­ti­uni ca­re vi­ze­a­ză com­pe­te­nțe­le dom­ni­ei sa­le, cum ar fi se­cu­ri­ta­tea nați­o­na­lă sau or­di­nea pu­bli­că. Da­că nu au le­gă­tu­ră, am înțe­les că Gu­ver­nul nu o să-l anu­nțe“, a de­cla­rat Claudiu Manda, se­na­tor PSD și preșe­din­te al Co­mi­si­ei SRI.

Chiar da­că Gu­ver­nul ar tri­mi­te in­for­mații la Co­tro­ceni, aces­tea vor vi­za doar agen­da iniția­lă. Ce­le­bra Ordo­na­nță 13, prin ca­re a fost in­tro­dus pra­gul de 200.000 de lei pen­tru abu­zul în ser­vi­ciu, nu a fost pe or­di­nea de zi iniția­lă a șe­di­nței de Gu­vern,fi­ind in­tro­du­să pe or­di­nea de zi su­pli­men­ta­ră. Cu alte cu­vin­te, da­că pre­mi­e­rul vrea să as­cun­dă de preșe­din­te mo­men­tul în ca­re se va apro­ba or­do­na­nța pri­vind am­nis­tia și grați­e­rea, are por­tițe pen­tru a o fa­ce.

So­li­ci­ta­rea lui Li­viu Drag­nea

Du­mi­ni­că, la Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal al PSD, preșe­din­te­le so­cial-de­mo­cra­ţi­lor, Li­viu Drag­nea, a de­cla­rat că te­ma am­nis­ti­ei și gra­ţi­e­rii tre­bu­ie abor­da­tă, pen­tru ca acest su­bi­ect să fie închis.„Se vor­bește în Ro­mânia des­pre am­nis­tie și gra­ţi­e­re ca și cum s-ar vor­bi că avem vreo bom­bă ato­mi­că și ne gândim da­că să o fo­lo­sim sau nu împo­tri­va Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne sau împo­tri­va lu­mii.Eu nu mă tem să pro­nunţ aces­te cu­vin­te. Da­că ci­ne­va gă­sește alte in­stru­men­te, alte mă­suri le­gis­la­ti­ve, ori­ce alt tip de ac­ţi­u­ne ca­re să re­zol­ve în to­ta­li­ta­te, să re­pa­re toa­te ne­drep­tă­ţi­le ca­re s-au întâmplat în Ro­mânia și ca­re se întâmplă în con­ti­nua­re, toa­te abu­zu­ri­le din Jus­ti­ţie alt­fel de­cât prin am­nis­tie și gra­ţi­e­re,va avea tot spri­ji­nul par­ti­du­lui și al meu per­so­nal. Da­că nu, nu mai ezi­ta­ţi, nu știu când,nu știu cum,dar PSD-ul, PSD-ALDE are și ace­as­tă obli­ga­ţie să re­pa­re ne­drep­tă­ţi­le, a afir­mat Drag­nea. Me­sa­jul lui Drag­nea a fost lan­sat în pre­ze­nța pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și a mi­nis­tru­lui Jus­tiți­ei, Tu­do­rel Toa­der. Un me­saj si­mi­lar a avut și preșe­din­te­le PSD Vran­cea, Ma­rian Oprișan. „Eu, ca ce­tă­ţe­an al aces­tei ţări, vă rog și vă încu­ra­jez la mo­dul cel mai sin­cer să fa­cem drep­ta­te, și anu­me să vă fo­lo­si­ţi pre­ve­de­rea con­sti­tu­ţi­o­na­lă și să da­ţi ce­ea ce es­te nor­mal,anu­me am­nis­tia și gra­ţi­e­rea în Ro­mânia anu­lui 100“,a spus Oprișan.

Ce spu­ne mi­nis­trul Jus­tiți­ei

Ieri, mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei, Tu­do­rel Toa­der, a men­ţi­o­nat că la Con­si­li­ul Na­ţi­o­nal al PSD s-a agre­at ide­ea ca am­nis­tia și gra­ţi­e­rea să re­pre­zin­te ul­ti­ma so­lu­ţie de îndrep­ta­re a abu­zu­ri­lor din Jus­ti­ţie. „Du­pă ce­le dis­cu­ta­te aco­lo în șe­din­ţă, de fapt aţi vă­zut că nu s-a pus pro­ble­ma unui vot, nu s-a pus pro­ble­ma unei de­ci­zii.Și o nuan­ţă pe ca­re,si­gur, dum­nea­voas­tră aţi re­ţi­nut-o: chiar aco­lo, în Con­si­li­ul ace­la, s-a spus că da­că exis­tă alte so­lu­ţii, le­gis­la­ti­ve, evi­dent, de îndrep­ta­re a abu­zu­ri­lor co­mi­se, evi­dent și nor­mal s-a ex­pri­mat acor­dul cu res­pec­ti­ve­le so­lu­ţii. Da­că nu, s-a agre­at ide­ea ca am­nis­tia și gra­ţi­e­rea să fie ul­ti­ma so­lu­ţie de îndrep­ta­re a res­pec­ti­ve­lor ca­zuri. Re­flec­tăm, ana­li­zăm și când ajun­gem la o con­clu­zie vă co­mu­ni­căm“,a de­cla­rat Toa­der. El a le­gat ho­tă­rârea pe ca­re o va lua Gu­ver­nul de de­ci­zia Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le pri­vind pro­to­coa­le­le din­tre SRI și di­fe­ri­te in­sti­tuții ale sta­tu­lui. „Nu ui­ta­ţi că zi­le­le ur­mă­toa­re tre­bu­ie să se pro­nun­ţe Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă cu pri­vi­re la con­flic­tul re­fe­ri­tor la pro­to­coa­le, nu ui­ta­ţi că in­stan­ţa con­sti­tu­ţi­o­na­lă s-a pro­nun­ţat cu pri­vi­re la con­sti­tu­i­rea com­ple­tu­ri­lor. Tre­bu­ie să ve­dem și mo­ti­va­rea Cur­ţii, tre­bu­ie să ve­dem mo­ti­va­rea pe Co­dul de Pro­ce­du­ră Pe­na­lă. Sun­tem în ana­li­ză da­că so­lu­ţi­i­le ce­le­lal­te sunt de na­tu­ră sau nu să eli­mi­ne abu­zu­ri­le, da­că nu, atunci se poa­te dis­cu­ta des­pre eta­pa a do­ua, și atunci tre­bu­ie vă­zut ca­re sunt cri­te­ri­i­le de re­fe­rin­ţă, da­că e na­tu­ra fap­tei, da­că e gra­vi­ta­tea fap­tei, da­că e pe­de­ap­sa apli­ca­tă, da­că e pe­de­ap­sa pre­vă­zu­tă de le­ge“,a spus mi­nis­trul Jus­ti­ţi­ei. Toa­der a ară­tat că în acest mo­ment se lu­cre­a­ză la un proi­ect de ordo­na­nță de ur­ge­nță pen­tru mo­di­fi­ca­rea Co­du­ri­lor Pe­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.