Cum îţi po­ţi cum­pă­ra ve­chi­me în mun­că pen­tru a avea o pen­sie mai ma­re

Le­gea pen­si­i­lor a tre­cut de Co­mi­sia pen­tru Mun­că du­pă ce a su­fe­rit o se­rie de mo­di­fi­cări ma­jo­re. Cea mai im­por­tan­tă es­te ma­jo­ra­rea pe­ri­oa­dei pen­tru ca­re se poa­te „cum­pă­ra ve­chi­me“la 5 ani.

Romania Libera - - Economie - Flo­rin Bu­des­cu

Le­gea ajun­ge acum în ple­nul Ca­me­rei De­pu­tați­lor, pen­tru vo­tul fi­nal. Cel mai im­por­tant amen­da­ment adop­tat es­te scă­de­rea sta­gi­u­lui mi­nim de co­ti­za­re de la 15 ani la 10 ani, pen­tru per­soa­ne­le ca­re vor să-și cum­pe­re sta­giu de co­ti­za­re pen­tru pe­ri­oa­de de timp de 5 ani.

„Ori­ce per­soa­nă ca­re a re­a­li­zat sta­gi­ul mi­nim de co­ti­za­re de până la 15 ani“– pre­ve­de ar­ti­co­lul adop­tat – „dar nu mai pu­ţin de 10 ani ve­chi­me, se poa­te asi­gu­ra în sis­te­mul pu­blic de pen­sii în ba­za unui con­tract de asi­gu­ra­re so­cia­lă“.

Astfel, în sis­te­mul pu­blic de pen­sii, se poa­te încheia un con­tract de asi­gu­ra­re so­cia­lă și pen­tru pe­ri­oa­de de timp de ma­xi­mum 5 ani an­te­ri­ori lu­nii închei­e­rii con­trac­tu­lui, în ca­re per­soa­na nu a re­a­li­zat un sta­giu de co­ti­za­re în sis­te­mul pu­blic de pen­sii.

Mo­ral nu, util da

Es­te o ini­ţia­ti­vă bu­nă? Ion Ra­du Zi­liște­a­nu, ana­list eco­no­mic, sus­ţi­ne că „mo­ral nu e, dar es­te util pen­tru bu­get. Adu­ce mai mul­ţi bani la bu­get. De fapt, Gu­ver­nul nu fa­ce de­cât să împru­mu­te azi niște bani din vi­i­tor. E ace­e­ași si­tua­ţie ca și cu cre­di­te­le de an­ga­ja­ment“.

„Ro­mânia li­be­ră a scris și des­pre ini­ţia­ti­va re­cen­tă a in­ten­ţi­ei des­chi­de­rii de că­tre stat a unor con­turi de eco­no­mii la Tre­zo­re­rie. Se­a­mă­nă, la pri­ma ve­de­re, cu ve­chi­le car­ne­te CEC de eco­no­mii de pe vre­mea co­mu­nis­mu­lui, dar es­te o altă me­to­dă de a împru­mu­ta bani de la ro­mâni.

„Ace­as­ta per­mi­te sta­tu­lui să ia, prac­tic, împru­mu­turi cu do­bândă mai mi­că de la po­pu­la­ţie“, a spus Zi­liște­a­nu. Re­venind la cum­pă­ra­rea de ve­chi­me în mun­că, ace­as­ta nu es­te o idee no­uă. Va­len­tin Io­nes­cu, fost se­cre­tar de stat în Mi­nis­te­rul Mun­cii, ex­pert în ma­na­ge­ment, sus­ţi­ne că „exis­tă un pre­ce­dent. Exact acest text es­te pre­luat din­tr-un proi­ect de le­ge din anul 2016“. „Au mai fost și an­te­ri­or lu­cruri de ge­nul aces­ta, cu cum­pă­ra­tul de ve­chi­me, nu e pri­ma oa­ră“, con­ti­nuă spe­cia­lis­tul, de­ta­li­ind: „Nu es­te o idee proas­tă pen­tru sim­plul mo­tiv că sunt mul­te per­soa­ne ca­re au lu­crat la di­ver­se SRL-uri prin anii ‘90 și pa­tro­nii nu le-au înre­gis­trat ve­chi­mea. Apoi pa­tro­nii res­pec­ti­vi au dis­pă­rut“.

În pre­zent, con­form le­gii, pen­tru a pri­mi pen­sie, con­tri­bu­to­rii la sis­te­mul de pen­sii de stat tre­bu­ie să ai­bă mi­ni­mum 15 ani ve­chi­me în mun­că. Da­că ai lu­crat 20 de ani, dar ai înre­gis­tra­ţi, ca ve­chi­me în mun­că, nu­mai vreo 14 ani, „li s-a spus an­te­ri­or con­tri­bu­to­ri­lor: «Fă-ţi mă­car 15 ani, ca să ai pen­sia mi­ni­mă sau să-ţi dau in­dem­ni­za­ţia so­cia­lă mi­ni­mă». Aten­ţie: s-ar pu­tea ca unul sau altul să ale­a­gă in­dem­ni­za­ţia, nu pen­sia. In­dem­ni­za­ţia se cal­cu­le­a­ză la 45% din sa­la­ri­ul mi­nim brut, deci da­că pen­sia e mai mi­că, omul ar pu­tea ale­ge in­dem­ni­za­ţia“, ex­pli­că Io­nes­cu.

Așa­dar, es­te ace­as­ta o idee bu­nă, una pes­te alta? „Nu e rău. Pă­re­rea mea es­te că aș da și alto­ra ca­re au mai mult, nu mi­ni­mum 15 ani“, spu­ne ex­per­tul. Adi­că un con­tri­bu­tor, de exem­plu, are 25 de ani și vrea să-și cum­pe­re ve­chi­me pen­tru alţi cinci ani, astfel încât să fi­gu­re­ze în evi­den­ţe­le Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Pen­sii cu o ve­chi­me to­ta­lă de 30 de ani?

„Da, să-și cum­pe­re ve­chi­me. Da­că dă ba­nul, ca­re es­te pro­ble­ma sta­tu­lui? În prin­ci­piu, ţi se cal­cu­le­a­ză cu câţi bani ai fi con­tri­bu­it da­că ai fi avut cu cinci ani mai mul­ţi ve­chi­me, apoi dai acești bani Ca­sei Na­ţi­o­na­le de Pen­sii. Nu știu însă cum vor ei să cal­cu­le­ze, eu spun cum ar tre­bui. Da­că își plă­tește con­tri­bu­ţia ca to­ţi cei­lal­ţi, ce tre­a­bă ai tu cu el?“, sus­ţi­ne Va­len­tin Io­nes­cu.

Cos­ti­si­tor. Es­te ne­voie de foar­te mul­ţi bani

La fel ca la sa­la­ria­ţi, ai foar­te mul­ţi bani de dat din bu­zu­nar pen­tru ace­as­tă ex­tin­de­re de ve­chi­me în mun­că? „Da. Da­că tu plă­tești 30%, în alţi ani ai plă­tit 35%, nu es­te o su­mă de ne­gli­jat pe ca­re tre­bu­ie să o sco­ţi din bu­zu­nar. Mul­ţi nu vor pu­tea să fa­că asta. De ce să nu-i lași să o fa­că, pe de altă par­te, poa­te că omul are de un­de! Nu es­te o ches­ti­u­ne ne­ga­ti­vă, dar de­pin­de cum se cal­cu­le­a­ză“, atra­ge aten­ţia Io­nes­cu. Ches­ti­u­nea alu­ne­coa­să, însă, acum ur­me­a­ză. „Da­că ro­mâni­lor li se fa­ci­li­te­a­ză cum­pă­ra­rea de ve­chi­me între 10 și 15 ani, dar nu se spu­ne cum se cal­cu­le­a­ză, aco­lo es­te pro­ble­ma. S-ar pu­tea să fie

Nu es­te o idee proas­tă, pen­tru sim­plul mo­tiv că sunt mul­te per­soa­ne ca­re au lu­crat la di­ver­se SRL-uri prin anii ‘90 şi pa­tro­nii nu le-au înre­gis­trat ve­chi­mea. Apoi pa­tro­nii res­pec­ti­vi au dis­pă­rut.“

VA­LEN­TIN IO­NES­CU, FOST SE­CRE­TAR DE STAT ÎN MI­NIS­TE­RUL MUN­CII

in­co­rect“, a spus spe­cia­lis­tul pen­tru RL.

Așa­dar, „da­că îl pui pe unul ca­re a co­ti­zat exact când era sa­la­riat și ai pus o con­di­ţie, să plă­te­as­că 10,5% (res­tul con­tri­bu­ţi­ei o plă­tea, pe atunci, pa­tro­nul), iar acum pe cei vi­za­ţi îi pui să plă­te­as­că mai pu­ţin sau mai pu­ţin de 26%, cum e în mo­men­tul de fa­ţă, nu es­te co­rect“, sus­ţi­ne Va­len­tin Io­nes­cu.

De ce nu es­te co­rect? „Înse­am­nă că ai cre­at un re­gim mai fa­vo­ra­bil ce­lor ca­re sunt într-o pro­ble­mă de­cât ce­lor ca­re sunt sa­la­ria­ţi. Da­că le sta­bi­lești un re­gim, atunci es­te co­rect, dar nu cred că ei (n.n. – Ca­bi­ne­tul Dăn­ci­lă) s-au gândit la asta“, de­ta­lia­ză Io­nes­cu.

Cum ar tre­bui să func­ţi­o­ne­ze sis­te­mul ca să fie echi­ta­te? „În mod nor­mal, pen­tru pe­ri­oa­da ace­ea, pe ca­re con­tri­bu­to­rul la sis­te­mul de pen­sii o re­cla­mă, sta­tul tre­bu­ie să îi dea po­si­bi­li­ta­tea să plă­te­as­că mai mult de 10,5%, pen­tru că el nu plă­tea 10,5%. El plă­tea ca sa­la­riat atât, dar res­tul de con­tri­bu­ţie so­cia­lă era plă­tit de an­ga­ja­tor“, cre­de ex­per­tul.

Pe sa­la­ri­ul unei per­soa­ne, per to­tal, se plă­te­au 30% sau 33%, nu 10,5%. „E vreu­nul ca­pa­bil să plă­te­as­că atât? Po­ţi să spui că poa­te e ca­pa­bil, că se împru­mu­tă sau fa­ce pla­ta în ra­te“, a de­cla­rat Va­len­tin Io­nes­cu pen­tru „Ro­mânia li­be­ră.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.