Afa­ce­rea Hua­wei: Chi­na es­te acu­za­tă că a luat „os­ta­tici“

Romania Libera - - Externe - Ga­bri­e­la Anghel

Al doi­lea ca­na­dian dat dis­pă­rut în Chi­na fa­ce obi­ec­tul unei an­che­te, fi­ind sus­pec­tat că „a par­ti­ci­pat la ac­ti­vi­tăți ce pu­te­au afec­ta se­cu­ri­ta­tea nați­o­na­lă a Chi­nei“, ex­pre­sie uti­li­za­tă în afa­ceri de spi­o­naj, a dez­vă­lu­it age­nția Bei­jing News. Dis­pa­riția lui Mi­cha­el Spa­vor a fost sem­na­la­tă du­pă ce fos­tul di­plo­mat ca­na­dian Mi­cha­el Ko­vrig a fost ares­tat de ser­vi­ci­i­le de se­cu­ri­ta­te ale sta­tu­lui în tim­pul unei vi­zi­te la Bei­jing. El lu­cre­a­ză pen­tru Inter­na­ti­o­nal Cri­sis Gro­u­pe și es­te, de ase­me­nea, an­che­tat pen­tru ace­le­ași sus­pi­ci­uni. În opi­nia pre­sei, ce­le do­uă ca­zuri sunt po­si­bi­le re­pre­sa­lii du­pă scur­ta ares­ta­re în Ca­na­da a lui Meng Wan­zhou (di­rec­toa­rea eco­no­mi­că a ce­lei mai mari com­pa­nii pri­va­te chi­ne­ze – Hua­wei), fi­i­ca fon­da­to­ru­lui aces­tui gi­gant al te­le­co­mu­ni­cați­i­lor, Ren Zhen­gfei. Meng Wan­zhou a fost eli­be­ra­tă con­tra unei cauți­uni de 7,5 mi­li­oa­ne do­lari, în aștep­ta­rea unei au­di­eri în ve­de­rea ex­tră­dă­rii în SUA. Ca­zul său a iri­tat Bei­jin­gul și a ten­si­o­nat re­lați­i­le din­tre Ca­na­da și Chi­na, ca­re es­te im­pli­ca­tă într-un răz­boi co­mer­cial cu Was­hin­gto­nul. Expe­rții sunt con­vi­nși că Spa­vor și Ko­vrig au de­venit „os­ta­tici“și „pi­oni“în „afa­ce­rea Hua­wei“.

Spa­vor a con­dus o or­ga­ni­zație non­gu­ver­na­men­ta­lă de­di­ca­tă coo­pe­ră­rii du­ra­bi­le, schim­bu­ri­lor in­ter­cul­tu­ra­le, tu­ris­mu­lui și co­me­rțu­lui im­pli­când Co­re­ea de Nord. A or­ga­ni­zat că­lă­to­rii în ace­as­tă ța­ră de la se­di­ul său din orașul Dan­dong (nord-es­tul Chi­nei), sta­bi­lind o re­lație pri­vi­le­gia­tă cu Phe­nia­nul, vor­bește cu­rent co­re­e­a­na și l-a întâlnit pe preșe­din­te­le Kim Jong-un. Una din­tre cu­noști­nțe­le sa­le spu­ne des­pre Spa­vor: „Ju­ca un rol pe­ri­cu­los. Lu­cra cu Co­re­ea de Nord și o fă­cea din Chi­na. Ni­ci­u­nul din­tre aces­te re­gi­muri nu res­pec­tă re­gu­li­le oc­ci­den­ta­le“. Zo­na fron­ta­li­e­ră chi­no­nord-co­re­e­a­nă, un­de se află mi­no­ri­ta­tea et­ni­că co­re­e­a­nă din ța­ră, es­te o zo­nă sen­si­bi­lă din cau­za con­tra­ban­dei și tra­fi­cu­lui de per­soa­ne. Re­pre­zin­tă o bă­taie de cap pen­tru Bei­jing de­oa­re­ce fur­ni­ze­a­ză un am­pla­sa­ment mi­si­o­na­ri­lor creștini de di­ver­se con­fe­si­uni și nați­o­na­li­tăți ca­re aju­tă nord-co­re­e­nii să fu­gă din ța­ra lor. Po­ziția ge­os­tra­te­gi­că a re­gi­u­nii a tran­sfor­mat-o în „te­ren de joc“pen­tru ob­ser­va­to­rii și cu­le­gă­to­rii de in­for­mații. Prac­tic, Dan­dong, un­de Spa­vor are se­di­ul, are re­pu­tația de a fi „o Ca­sa­blan­ca“a Asi­ei de Nord-Est, dar în ca­zul lui ni­mic nu ara­tă că ar fi fost im­pli­cat în ac­ti­vi­tăți ile­ga­le. Ce­ea ce alar­me­a­ză di­plo­mații ca­na­di­eni și fa­mi­lia sa sunt acu­zați­i­le de vi­o­la­re a „se­cu­ri­tății nați­o­na­le“, po­te­nțial ex­trem de gra­ve.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.