Han­dba­lis­te­le au ra­tat me­da­lia sau au ajuns în se­mi­fi­na­le?

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Cam­pi­o­na­tul Eu­ro­pe­an fe­mi­nin de han­dbal or­ga­ni­zat de Fra­nța s-a încheiat cu o per­for­ma­nță ono­ra­bi­lă a echi­pei nați­o­na­le, ca­re a ter­mi­nat com­pe­tiția pe lo­cul al pa­tru­lea. Me­ri­tam mai mult? Pu­te­am mai mult? Sunt între­bări des­chi­se pe ca­re,sti­mați ci­ti­tori,vi le pro­pu­nem spre dez­ba­te­re și ana­li­ză.

Du­pă înce­pu­tul foar­te bun al ele­ve­lor lui Mar­tin Ambros, cu vic­to­rie în fața Nor­ve­gi­ei și a Ger­ma­ni­ei în se­ri­i­le pre­li­mi­na­re, sun­tem ten­tați să cre­dem că Ro­mânia a ra­tat o me­da­lie, cel puțin de bronz. Es­te drept că ne ră­mâne pe re­ti­nă ex­ce­len­ta evo­luție din pri­ma re­pri­ză a se­mi­fi­na­lei cu Ru­sia, când am con­dus până în mi­nu­tul 29.

Du­pă bron­zul mon­dial din 2015, han­dba­lul ro­mânesc spe­ra la mai mult. Me­ci­ul cu Ru­sia, pi­er­dut în se­mi­fi­na­le cu sco­rul de 28-22, tre­bu­ie in­ter­pre­tat în cheia po­tri­vi­tă. Echi­pa fă­ră Cris­ti­na Ne­a­gu, ac­ci­den­ta­tă grav, a fost ca un avi­on fă­ră o ari­pă.Așa au apă­rut ce­le trei înfrângeri con­se­cu­ti­ve de la fi­nal de tur­neu. Mar­tin Ambros, an­tre­no­rul nați­o­na­lei noas­tre, a avut în ta­bă­ra Ru­si­ei 8 ”cai troi­eni”, adi­că ju­că­toa­re pe ca­re le pre­gă­tește și la echi­pa de club, Ros­tov, în cam­pi­o­na­tul Ru­si­ei. Din pă­ca­te, aces­ta nu a fost un avan­taj. Es­te oa­re un punct ne­vral­gic com­par­ti­men­tul an­tre­no­ri­lor ro­mâni pen­tru han­dba­lul nos­tru (mas­cu­lin și fe­mi­nin)? Poa­te că da…

Re­va­nșă amâna­tă cu Olan­da

Am spe­rat mă­car la me­da­lia de bronz și la o re­va­nșă în fața ba­ta­ve­lor, du­pă se­ve­ra co­re­cție din gru­pe­le prin­ci­pa­le.Am pi­er­dut însă me­ci­ul de adio cu sco­rul de 24-20,Olan­da fi­ind per­ma­nent la cârmă. Nu reușim să de­pășim o echi­pă a Olan­dei foar­te bi­ne fun­da­men­ta­tă, a că­rei crește­re se ba­ze­a­ză pe in­ves­tiții în toa­te sec­toa­re­le ca­re au le­gă­tu­ră cu han­dba­lul. Es­te un alt punct de ve­de­re la ca­re re­fle­cția es­te obli­ga­to­rie…

Fra­nța, cam­pi­oa­nă con­ti­nen­ta­lă

Fra­nța, cam­pi­oa­nă mon­dia­lă en ti­tre, s-a im­pus în fi­na­la con­tra Ru­si­ei, cam­pi­oa­na olim­pi­că en ti­tre. Ia­tă cu ci­ne ne-am bă­tut la ace­as­tă com­pe­tiție a bă­trânu­lui con­ti­nent ca­re es­te, spun spe­cia­liștii, mai ta­re de­cât un Cam­pi­o­nat Mon­dial.

Fra­nța a câști­gat și ti­tlul eu­ro­pe­an du­pă 24-21 în ul­ti­mul act con­tra ru­soai­ce­lor. La­cra­be­re a mar­cat 6 go­luri, în timp ce de la me­da­lia­te­le cu ar­gint s-a re­mar­cat Via­hi­re­va, cu 7 go­luri.

Ca­li­fi­ca­re la Mon­dia­lul din Ja­po­nia

Con­clu­zi­i­le pot fi di­ver­se și su­bi­ec­ti­ve. Cer­ti­tu­di­nea es­te că Ro­mânia s-a ca­li­fi­cat di­rect la Cam­pi­o­na­tul Mon­dial din Ja­po­nia din anul 2019. Iar ace­as­tă per­for­ma­nță nu tre­bu­ie să ră­mână în plan se­cund.Pro­ba­bil că echi­pa și-a atins ma­xi­mul de po­te­nțial în ac­tua­le­le cir­cum­sta­nțe. Stra­te­gia de vi­i­tor poa­te fi crei­o­na­tă în fun­cție de ace­as­tă se­mi­fi­na­lă ca­re ar tre­bui să vi­nă ca o gu­ră de oxi­gen pen­tru han­dba­lul ro­mânesc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.