IO­HAN­NIS POLITIZEAZĂ CO­ME­MO­RA­REA RE­VO­LU­ŢI­EI

Romania Libera - - Politică -

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis afir­mă,într-un me­saj re­fe­ri­tor la Re­vo­lu­ţia din de­cem­brie 1989,că me­mo­ria mar­ti­ri­lor re­vo­lu­ţi­ei de acum 29 de ani es­te înti­na­tă de încer­că­ri­le dis­pe­ra­te ale unor in­frac­tori,în frun­te cu Li­viu Drag­nea,de a im­pu­ne am­nis­tia şi gra­ţi­e­rea.

„În ur­mă cu 29 de ani,ro­mânii apă­rau cu pro­pria via­ţă li­ber­ta­tea şi de­mo­cra­ţia. Ide­a­lu­ri­le Re­vo­lu­ţi­ei din De­cem­brie 1989 stau la ba­za Con­sti­tu­ţi­ei noas­tre,ca­re es­te ga­ran­ţia su­pre­mă că sa­cri­fi­ci­ul pen­tru drep­turi şi li­ber­tă­ţi fun­da­men­ta­le nu a fost în za­dar.Astă­zi, me­mo­ria aces­tor mar­tiri es­te înti­na­tă de încer­că­ri­le dis­pe­ra­te ale unor in­frac­tori,în frun­te cu Li­viu Drag­nea, de a im­pu­ne am­nis­tia şi gra­ţi­e­rea. Ro­mânia nu se va întoar­ce la epo­ca de nea­gră amin­ti­re a par­ti­du­lui-stat“, scrie pre­şe­din­te­le într-o pos­ta­re pe Fa­ce­book.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.