17 MI­LI­OA­NE DE VIC­TI­ME

Romania Libera - - Sănătate -

Po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor Aca­de­mi­ei Eu­ro­pe­ne de Aler­go­lo­gie și Imu­no­lo­gie Cli­ni­că, pes­te 17 mi­li­oa­ne de eu­ro­peni su­fe­ră de di­ver­se aler­gii ali­men­ta­re, iar din­tre aceștia, apro­xi­ma­tiv 3,5 mi­li­oa­ne sunt co­pii și ti­neri. Ace­le­ași da­te sta­tis­ti­ce ara­tă că pre­va­le­nța aler­gi­i­lor ali­men­ta­re la co­pii a cres­cut la 4-7%, ce­ea ce înse­am­nă că, în me­die, 1 din 20 de co­pii se con­frun­tă cu o astfel de pro­ble­mă în ță­ri­le eu­ro­pe­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.