MA­RE­LE PE­RI­COL: ANA­FI­LA­XIA

Romania Libera - - Sănătate -

Pe­ri­co­lul la ca­re es­te su­pus co­pi­lul aler­gic es­te foar­te ma­re, pen­tru că o astfel de re­a­cție sur­vi­ne brusc, are un de­but ra­pid și poa­te avea un dez­no­dă­mânt tra­gic. Nu toa­te re­a­cți­i­le aler­gi­ce la ali­men­te ca­re se pot dez­vol­ta la un co­pil aler­gic au ta­blo­ul cli­nic și se­ve­ri­ta­tea ana­fi­la­xi­ei. De fapt, ce­le mai mul­te re­a­cții aler­gi­ce la ali­men­te sunt ușoa­re și se re­zol­vă fă­ră pro­ble­me.( dr Clau­dia Adria­na Ni­co­lae, me­dic pri­mar aler­go­lo­gie și imu­no­lo­gie cli­ni­că, preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ro­mâne de Edu­cație în Aler­gii)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.