Dru­mul spre mun­te se va blo­ca, tem­po­rar, și pe ca­lea fe­ra­tă

Li­ci­tație pen­tru mo­der­ni­za­rea uneia din­tre ce­le mai ve­chi și cir­cu­la­te căi fe­ra­te

Romania Libera - - Actualitate - De­ni­sa Ma­rin

CFR Infras­truc­tu­ră a scos la li­ci­tație un con­tract de 19 mi­li­oa­ne de lei (3,8 mi­li­oa­ne eu­ro) pen­tru un stu­diu de fe­za­bi­li­ta­te ce vi­ze­a­ză mo­der­ni­za­rea căii fe­ra­te Pre­de­al - Brașov, în lun­gi­me de

27 de ki­lo­me­tri.

Com­pa­nia ce ad­mi­nis­tre­a­ză căi­le fe­ra­te din Ro­mânia vrea ca cel ca­re va câști­ga con­trac­tul să iden­ti­fi­ce „so­luția op­ti­mă pen­tru exe­cu­ta­rea lu­cră­ri­lor de mo­der­ni­za­re a căii fe­ra­te pe se­cți­u­nea Pre­de­al - Brașov, atât din punct de ve­de­re teh­nic, ope­rați­o­nal, cât și eco­no­mic și fi­nan­ciar, pre­cum și al im­pac­tu­lui asu­pra me­di­u­lui și al schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce. Pres­ta­to­rul are în sar­ci­nă ur­mă­toa­re­le ac­ti­vi­tăți: ana­li­za stu­di­i­lor an­te­ri­oa­re și a altor do­cu­men­te re­le­van­te, ana­li­za stă­rii ac­tua­le a li­ni­ei fe­ra­te exis­ten­te, ana­li­za ce­re­rii de tra­fic, de­fi­ni­rea unor va­rian­te pen­tru ana­li­za pre­li­mi­na­ră, se­lec­ta­rea va­rian­tei de im­ple­men­tat, întoc­mi­rea do­cu­men­tați­ei pen­tru avi­ze și au­to­ri­zații, ra­por­tul pri­vind im­ple­men­ta­rea in­ves­tiți­ei, întoc­mi­rea do­cu­men­tați­ei de so­li­ci­ta­re a au­to­ri­zați­ei de con­stru­cții, întoc­mi­rea do­cu­men­tați­ei de achi­ziții pu­bli­ce pen­tru lu­crări de con­stru­cție și su­pra­ve­ghe­rea lu­cră­ri­lor de con­stru­cție, se ara­tă în anu­nțul din Sis­te­mul Elec­tro­nic al Achi­ziți­i­lor Pu­bli­ce.

Prețul lu­cră­ri­lor ce ur­me­a­ză a fi efec­tua­te nu es­te pre­ci­zat în cai­e­tul de sar­cini pen­tru stu­di­ul de pre­fe­za­bi­li­ta­te. Ur­me­a­ză a fi sta­bi­lit chiar de câști­gă­to­rul li­ci­tați­ei.

Fir­me­le in­te­re­sa­te să par­ti­ci­pe la li­ci­tație tre­bu­ie să ai­bă un por­to­fo­liu de lu­crări, pe ul­ti­mii trei ani, de cel puțin 15 mi­li­oa­ne lei, să de­pu­nă ga­ra­nție de 10% și să ara­te o ex­pe­ri­e­nță re­le­van­tă în do­me­niu. Ace­as­ta pen­tru că prețul ofer­tei are un punc­taj de doar 40% din to­tal. 36% es­te pro­pu­ne­rea teh­ni­că iar 24% re­pre­zin­tă ex­pe­ri­e­nța ofer­tan­tu­lui.

Tron­so­nul me­nți­o­nat fa­ce par­te din co­ri­do­rul IV eu­ro­pe­an Rin-Du­nă­re, iar mo­der­ni­za­rea lui se va fa­ce cu fon­duri eu­ro­pe­ne. Oda­tă fi­na­li­za­te, lu­cră­ri­le fi­ind es­ti­ma­te să du­re­ze 23 de luni, se va pu­tea cir­cu­la pe li­nie mo­der­ni­za­tă pe toa­tă dis­ta­nța Bu­cu­rești - Brașov, cu o vi­te­ză me­die de 140 de km/h. De la Brașov că­tre Arad, pe li­nia Co­ri­do­ru­lui 4 Pan-Eu­ro­pe­an, lu­cră­ri­le de mo­der­ni­za­re, pe di­fe­ri­te­le tron­soa­ne,mai du­re­a­ză cel puțin 3-4 ani,po­tri­vit es­ti­mă­ri­lor din te­ren.

Si­tuație tra­gi­că pe ca­lea fe­ra­tă

Până în pre­zent,pe Co­ri­do­rul IV eu­ro­pe­an fe­ro­viar au fost re­a­li­za­te mo­der­ni­ză­ri­le pen­tru vi­te­za de 160 km/h între Bu­cu­rești și Con­sta­nța (225 km), pre­cum și între Bu­cu­rești și Pre­de­al (140 km). Sin­gu­ra po­rți­u­ne din Co­ri­do­rul IV afla­tă încă în pre­gă­ti­re es­te Pre­de­al - Brașov - Si­ghișoa­ra.

Brașov - Si­ghișoa­ra es­te un sec­tor ce are ma­re ne­voie de mo­der­ni­za­re, de ani buni fi­ind res­tri­cții de vi­te­ză. Da­că acum un de­ce­niu tre­nu­ri­le par­cur­ge­au dis­ta­nța de 129 km în sub o oră și 45 de mi­nu­te, acum dru­mul du­re­a­ză cel puțin do­uă ore și 35 de mi­nu­te.

Apro­xi­ma­tiv 28 km de ca­le fe­ra­tă de pe acest sec­tor re­pre­zin­tă su­bi­ec­tul unui plan de re­a­bi­li­ta­re de pes­te 2,8 mi­liar­de lei.Es­te vor­ba de se­cți­u­nea din­tre lo­ca­li­tăți­le Ca­ta și Apața, un­de no­ul tra­seu va fi pu­ter­nic mo­di­fi­cat, ur­mând a fi con­stru­i­te trei tu­ne­luri ca­re în to­tal vor avea pes­te 12 km.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.