Iohannis vrea la Pa­la­tul Vic­to­ria. La ce șe­din­ţe îl va pri­mi Dăn­ci­lă

Romania Libera - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Preșe­din­te­le Klaus Iohannis vrea să par­ti­ci­pe la toa­te șe­di­nțe­le de Gu­vern, du­pă ce Li­viu Drag­nea i-a ce­rut Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă să re­zol­ve pro­ble­ma am­nis­ti­ei și grați­e­rii. Pre­mi­e­rul îl va pri­mi pe preșe­din­te doar la șe­di­nțe­le ca­re vi­ze­a­ză po­li­ti­ca ex­ter­nă, apă­ra­rea ță­rii și or­di­nea pu­bli­că.

Preșe­din­te­le Klaus Iohannis a de­cla­rat ieri că va mer­ge la șe­din­ţe­le de Gu­vern, la o zi du­pă ce i-a so­li­ci­tat pre­mi­e­ru­lui să îi tran­smi­tă or­di­nea de zi a șe­din­ţe­lor Exe­cu­ti­vu­lui. Preșe­din­te­le Klaus Iohannis a mai de­cla­rat că o or­do­nan­ţă pri­vind amnis­tia și gra­ţi­e­rea ar re­pre­zen­ta „o eroa­re foar­te gra­vă pen­tru Ro­mânia“. „Am so­li­ci­tat agen­da, cred că tre­bu­ie să ve­dem lu­cru­ri­le un pic în per­spec­ti­vă, ne pre­gă­tim pen­tru preșe­din­ţie și chiar da­că sun­tem pre­gă­ti­ţi, lu­cru­ri­le nu pot fi ab­so­lut de­loc sim­ple. Pe de altă par­te, am con­sta­tat din par­tea doam­nei pre­mi­er o do­rin­ţă de co­la­bo­ra­re,ca să zic așa; în re­pe­ta­te rânduri m-a in­vi­tat să co­la­bo­răm.Ia­tă că voi co­la­bo­ra: voi mer­ge la șe­din­ţe­le de Gu­vern“, a afir­mat Iohannis. Ante­ri­or, preșe­din­te­le îi tri­mi­se­se o scri­soa­re prim-mi­nis­tru­lui Va­si­li­ca-Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, prin ca­re îi so­li­ci­tă agen­da de lu­cru a fi­e­că­rei șe­din­ţe a Gu­ver­nu­lui.

Po­tri­vit Con­sti­tuți­ei, preșe­din­te­le Ro­mâni­ei poa­te lua par­te la șe­din­ţe­le Gu­ver­nu­lui în ca­re se dez­bat pro­ble­me de in­te­res na­ţi­o­nal pri­vind po­li­ti­ca ex­ter­nă, apă­ra­rea ţă­rii, asi­gu­ra­rea or­di­nii pu­bli­ce și, la ce­re­rea pri­mu­lui-mi­nis­tru, în alte si­tua­ţii. Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei pre­zi­de­a­ză șe­di­nțe­le Gu­ver­nu­lui la ca­re par­ti­ci­pă.

Răs­pun­sul pre­mi­e­ru­lui

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă i-a tran­smis preșe­din­te­lui Klaus Iohannis o scri­soa­re prin ca­re ara­tă că es­te de acord ca aces­ta să par­ti­ci­pe la șe­di­nțe­le de Gu­vern, atunci când se vor dis­cu­ta „pro­ble­me de in­te­res nați­o­nal pri­vind po­li­ti­ca ex­ter­nă, apă­ra­rea ță­rii, asi­gu­ra­rea or­di­nii pu­bli­ce“.

Pre­mi­e­rul me­nți­o­nea­ză că Gu­ver­nul Ro­mâni­ei tran­smi­te, de fi­e­ca­re da­tă, pe si­te-ul pro­priu, agen­da șe­di­nțe­lor. „În ca­zul în ca­re pe agen­da șe­di­nței Gu­ver­nu­lui vor fi proi­ec­te de ac­te nor­ma­ti­ve re­fe­ri­toa­re la «pro­ble­me de in­te­res nați­o­nal pri­vind po­li­ti­ca ex­ter­nă, apă­ra­rea ță­rii, asi­gu­ra­rea or­di­nii pu­bli­ce», în con­for­mi­ta­te cu tex­tul con­sti­tuți­o­nal in­vo­cat, vă vom sem­na­la acest lu­cru și vă asi­gur de toa­tă des­chi­de­rea în si­tuația în ca­re veți de­ci­de să par­ti­ci­pați la șe­di­nța de Gu­vern“,afir­mă pre­mi­e­rul.

Dăn­ci­lă îi tran­smi­te lui Iohannis un re­fuz voa­lat, afir­mând că, în ce­le­lal­te si­tuații, va de­ci­de ea per­so­nal, da­că es­te ca­zul ca șe­ful sta­tu­lui să par­ti­ci­pe. „De ase­me­nea, în ca­zu­ri­le sub­su­ma­te de tex­tul con­sti­tuți­o­nal sin­tag­mei «alte si­tuații», caz în ca­re es­te la la­ti­tu­di­nea prim-mi­nis­tru­lui in­vi­ta­rea Preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei,vă voi adre­sa,cu ce­le­ri­ta­te, in­vi­tația de a par­ti­ci­pa la șe­di­nța de Gu­vern, da­că voi con­si­de­ra ne­ce­sa­ră par­ti­ci­pa­rea dum­nea­voas­tră“, afir­mă pre­mi­e­rul.

„În închei­e­re,vă asi­gur,dom­nu­le preșe­din­te, de cu­noaște­rea, de că­tre Gu­ver­nul Ro­mâni­ei, a obli­gați­ei de loia­li­ta­te con­sti­tuți­o­na­lă ca­re im­pu­ne, de­o­po­tri­vă Gu­ver­nu­lui și Preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei, pre­cum și ori­că­rei au­to­ri­tăți pu­bli­ce, res­pec­ta­rea com­pe­te­nțe­lor con­sti­tuți­o­na­le, fă­ră asu­ma­rea unor pre­ro­ga­ti­ve ca­re ex­ce­de­a­ză ca­dru­lui con­sti­tuți­o­nal și le­gal“,ara­tă Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Pri­mul su­bi­ect pro­pus de preșe­din­te

Pe de altă par­te, p re ș e din­te le Klaus Iohannis i-a ce­rut pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă,prin in­ter­me­di­ul unei alte scri­sori, să in­clu­dă pe or­di­nea de zi a vi­i­toa­rei șe­din­ţe de Gu­vern su­bi­ec­tul pro­te­jă­rii drep­tu­ri­lor și in­te­re­se­lor ce­tă­ţe­ni­lor ro­mâni afla­ţi în Ma­rea Bri­ta­nie. Da­că Gu­ver­nul va de­ci­de să dis­cu­te soar­ta ro­mâni­lor din Ma­rea Bri­ta­nie, ace­as­ta va fi una din­tre si­tuați­i­le în ca­re va par­ti­ci­pa și preșe­din­te­le, fi­ind o ches­ti­u­ne de po­li­ti­că ex­ter­nă.

„Doam­nă Prim-mi­nis­tru, Du­pă cum cu­noaște­ţi, prin­ci­pa­lul obi­ec­tiv al Ro­mâni­ei în ca­drul ne­go­ci­e­ri­lor pri­vind pro­ce­sul de re­tra­ge­rea Ma­rii Bri­ta­nii din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă es­te pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor și in­te­re­se­lor ce­lor pes­te 400.000 de ro­mâni afla­ţi în ace­as­tă ţa­ră. În ur­ma ne­go­ci­e­ri­lor des­fășu­ra­te între Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă și Ma­rea Bri­ta­nie,s-a agre­at un Acord de re­tra­ge­re în ca­drul Con­si­li­u­lui Eu­ro­pe­an din 25 noi­em­brie a.c.Acest acord,în mă­su­ra în ca­re va fi ra­ti­fi­cat de că­tre Par­la­men­tul bri­ta­nic și va fi apro­bat de că­tre Con­si­li­ul UE și Par­la­men­tul Eu­ro­pe­an, va asi­gu­ra o pro­tec­ţie înal­tă a drep­tu­ri­lor ce­tă­ţe­ni­lor eu­ro­peni, in­clu­siv ro­mâni, afla­ţi în Ma­rea Bri­ta­nie. Cu toa­te aces­tea, ul­ti­me­le evo­lu­ţii din Ma­rea Bri­ta­nie, in­clu­siv amâna­rea vo­tu­lui (me­a­nin­gful vo­te) din Par­la­ment cu pri­vi­re la Acor­dul de re­tra­ge­re, spo­resc sem­ni­fi­ca­tiv in­cer­ti­tu­di­ni­le cu pri­vi­re la ra­ti­fi­ca­rea aces­tu­ia de că­tre Par­la­men­tul Ma­rii Bri­ta­nii“, se ara­tă în scri­soa­rea preșe­din­te­lui Klaus Iohannis.

El adau­gă că, în aces­te con­di­ţii, au­to­ri­tă­ţi­le ro­mâne tre­bu­ie să fie pre­gă­ti­te pen­tru a pu­tea ob­ţi­ne ce­le mai bu­ne con­di­ţii po­si­bi­le pen­tru ce­tă­ţe­nii ro­mâni din Ma­rea Bri­ta­nie în ori­ce sce­na­riu.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.