Acti­vi­ta­te in­ter­na­ţi­o­na­lă pen­tru echi­pe­le de club din po­lo-ul ro­mânesc

Romania Libera - - Sport - Cris­ti Frisk

Pen­tru echi­pe­le de club din po­lo-ul ro­mânesc, ace­as­tă săp­tă­mână es­te una pli­nă de eveni­men­te. Chiar da­că nu se mai joa­că în com­pe­tiți­i­le in­ter­ne, Ste­aua la mas­cu­lin, res­pec­tiv Ra­pid la fe­mi­nin, au de su­sți­nut im­por­tan­te exa­me­ne pe plan in­ter­nați­o­nal. În ace­as­tă se­a­ră, de la ora 20.30, la Ba­zi­nul din Ghen­cea, în Li­ga Cam­pi­o­ni­lor, Ste­aua Bu­cu­rești o întâlnește pe su­ra­ta sa Ste­aua Roșie Bel­grad. Me­ci­ul fa­ce par­te din eta­pa a cin­cea a gru­pe­lor ce­lei mai ti­tra­te com­pe­tiții con­ti­nen­ta­le in­ter­clu­buri și va fi tran­smis în di­rect de ca­na­lul Di­gi Sport.

Sârbii, în po­fi­da fap­tu­lui că re­pre­zin­tă ța­ra din ca­re vi­ne cam­pi­oa­na olim­pi­că de la Rio de Ja­nei­ro, nu tra­ver­se­a­ză cel mai bun mo­ment, ei vânzând ma­jo­ri­ta­tea ju­că­to­ri­lor va­lo­roși. Ni­ci­u­na din­tre ce­le do­uă ste­le nu a reușit, până acum, să obți­nă vreun punct în pre­ce­den­te­le pa­tru me­ci­uri. Din acest mo­tiv, ad­ver­sa­rul fi­ind unul re­la­tiv abor­da­bil, echi­pa lui Andrei Io­sep va fa­ce tot po­si­bi­lul să câști­ge acest ul­tim meci al anu­lui. La der­by-ul din­tre Ste­aua și Ste­aua Roșie Bel­grad și-a anu­nțat pre­ze­nța și fos­tul ma­re fot­ba­list Mi­o­drag Be­lo­de­dici, ca­re a cu­ce­rit Cu­pa Cam­pi­o­ni­lor Eu­ro­peni, în pe­ri­oa­da sa de glo­rie, cu am­be­le for­mații.

Ra­pi­dis­te­le de­bu­te­a­ză în Da­nu­be Cup

Proas­pă­tă câști­gă­toa­re a Cu­pei Ro­mâni­ei la po­lo fe­mi­nin, Ra­pid Bu­cu­rești se va de­pla­sa, în pe­ri­oa­da 2022 de­cem­brie, la Bu­da­pes­ta, pen­tru pri­mul tur­neu al Da­nu­be Cup, com­pe­tiție re­gi­o­na­lă de­di­ca­tă echi­pe­lor din ță­ri­le ri­ve­ra­ne Du­nă­rii. Fe­te­le an­tre­na­te de că­tre Eduard Ru­su vor da pi­ept cu echi­pe pre­cum VK Pa­li­lu­la, Voj­vo­di­na No­vi Sad și Ste­aua Roșie Bel­grad, din Ser­bia, res­pec­tiv Eger și Szen­tes, din Unga­ria. Mai mult, jo­cul din ul­ti­ma eta­pă cu Szen­tes va fi tran­smis în di­rect de că­tre Di­gi Sport Unga­ria, aces­ta fi­ind pri­mul joc fe­mi­nin de po­lo al unei echi­pe ro­mânești, aco­pe­rit de o te­le­vi­zi­u­ne vre­o­da­tă. Al doi­lea tur­neu al Da­nu­be Cup va avea loc în fe­brua­rie, iar tur­neul fi­nal es­te pre­co­ni­zat în no­ul ba­zin din Gi­u­lești, da­că aces­ta va fi ga­ta până în mar­tie 2019.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.