Ţu­cu­de­an a mar­cat împo­tri­va fos­tei sa­le echi­pe

Romania Libera - - Sport -

Ul­ti­mul meci al eta­pei cu nu­mă­rul 20 din Li­ga I la fot­bal s-a dis­pu­tat luni se­a­ră, între Vi­i­to­rul Con­sta­nța și CFR Cluj. Cam­pi­oa­na en-ti­tre s-a im­pus cu sco­rul de 1-0 (1-0) în ace­as­tă de­pla­sa­re ex­trem de in­co­mo­dă. Der­by-ul ce­lor do­uă echi­pe de po­di­um s-a ju­cat pe un te­ren ex­ce­lent, cei de la Aca­de­mia lui Ghe­or­ghe Ha­gi pre­o­cu­pându-se per­ma­nent de sta­rea ga­zo­nu­lui și de ca­li­ta­tea in­fras­truc­tu­rii. Uni­cul gol al me­ci­u­lui s-a mar­cat în mi­nu­tul 33, când Omrani a pri­mit o min­ge în ca­reu, cu spa­te­le la poar­tă. Aces­ta, în rol ase­mă­nă­tor pi­vo­tu­lui de la bas­chet, a pa­sat ide­al îna­poi pen­tru Ge­or­ge Țu­cu­de­an, ca­re a mar­cat și și-a con­so­li­dat ast­fel po­ziția de li­der în cla­sa­men­tul gol­ghe­te­ri­lor, ajun­gând la 13 go­luri în ac­tua­la ediție de cam­pi­o­nat.

Țu­cu­de­an a împă­rțit ti­tlul de cel mai bun mar­ca­tor al ediți­ei an­te­ri­oa­re a Li­gii I, cu fran­ce­zul Gno­he­re, am­bii înscri­ind câte 15 go­luri. Reuși­te­le lui Țu­cu­de­an din se­zo­nul 2017-2018 s-au împă­rțit între Vi­i­to­rul Con­sta­nța și CFR Cluj. În anul 2017, Țu­cu­de­an înscria de 11 ori în con­tul echi­pei de la ma­lul Mă­rii Ne­gre, du­pă ca­re, în ur­ma tran­sfe­ru­lui său în Gru­ia, a mai punc­tat de pa­tru ori pen­tru CFR Cluj, cu ca­re și-a ad­ju­de­cat și ti­tlul de cam­pi­oa­nă nați­o­na­lă.

CFR Cluj, li­der înain­tea der­by-ului

Punc­te­le câști­ga­te la Ovi­diu de fe­ro­via­rii clu­jeni au o im­por­ta­nță de­o­se­bi­tă. Echi­pa lui Anto­nio Con­ceição are un pro­gram foar­te greu înain­te de săr­bă­tori, eta­pa vi­i­toa­re având un alt der­by în de­pla­sa­re, cu FCSB. CFR Cluj are trei punc­te avans în fața roș-al­baștri­lor, în timp ce Vi­i­to­rul Con­sta­nța, du­pă ce­le do­uă me­ci­uri pi­er­du­te cu pri­me­le do­uă cla­sa­te, pa­re să fi pi­er­dut con­tac­tul cu aces­tea. Tru­pa lui Ghe­or­ghe Ha­gi are însă scu­za de a fi vândut mu­lți ju­că­tori va­lo­roși în va­ră, ace­as­ta fi­ind, de alt­fel, po­li­ti­ca à la lon­gue a clu­bu­lui de pe Li­to­ral.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.