„Le Co­man­dant Char­cot“. La Tul­cea e con­stru­i­tă o na­vă pen­tru croa­zi­e­re la Po­lul Nord

Na­va pen­tru ex­pe­diții po­la­re es­te cea mai ne­po­luan­tă din lu­me, având o pro­pul­sie hi­bri­dă, elec­tri­că și pe gaz na­tu­ral li­che­fiat.

Romania Libera - - Din Ţară - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

S

Una din­te ce­le mai mo­der­ne na­ve, cu teh­no­lo­gii ca­re o fac să fie în is­to­ria ul­ti­mi­lor 100 de ani na­va cea mai puțin po­luan­tă din lu­me, es­te con­stru­i­tă la Șan­ti­e­rul Na­val „Vard“din Tul­cea, par­te a Gru­pu­lui „Fin­can­ti­eri“. E o na­vă de ex­plo­ra­re po­la­ră ca­re es­te re­mar­ca­bi­lă și prin echi­pa­men­te­le și in­sta­lați­i­le de la bord ca­re îi asi­gu­ră ca­pa­ci­ta­tea de a înde­plini mai mul­te fun­cți­uni, fi­ind uti­li­za­tă atât ca na­vă de croa­zi­e­ră pen­tru tu­riștii atrași de o in­cur­si­u­ne în Oce­a­nul Arc­tic sau în Gro­en­lan­da, cât ca la­bo­ra­tor ști­in­ţi­fic des­ti­nat unor mi­si­uni ope­ra­ţi­o­na­le și de cer­ce­ta­re oce­a­no­gra­fi­că.

Na­vă de croa­zi­e­ră pen­tru Po­lul Nord

Na­va „Le Co­man­dant Char­cot“, ca­re poar­tă nu­me­le unui ce­le­bru ex­plo­ra­tor fran­cez, es­te con­stru­i­tă pen­tru com­pa­nia fran­ce­ză „PONANT“și va de­ve­ni ope­rați­o­na­lă înce­pând cu anul 2021. Po­tri­vit re­pre­zen­tan­ţi­lor Șan­ti­e­ru­lui Na­val „Vard“din Tul­cea, es­te vor­ba de o na­vă pen­tru croa­zi­e­ră și ex­pe­di­ţii „N850“cu lun­gi­mea de 131,5 me­tri, cu o lă­ţi­me de 18 me­tri și un pes­caj de 4,6 me­tri. Ca ori­ce na­vă de pa­sa­geri dis­pu­ne de 92 de ca­bi­ne pen­tru pa­sa­geri și 72 pen­tru echi­paj și es­te ca­pa­bi­lă să atin­gă o vi­te­ză de 15 no­duri, adi­că de 15 mi­le ma­ri­ne pe oră. Es­te o na­vă ca­re înde­pli­nește și stan­dar­dul de a avea „cla­să de ghe­ață“, ce­ea ce înse­am­nă că are bor­da­jul și in­sta­lați­i­le ne­ce­sa­re pen­tru a fi uti­li­za­tă și ca spăr­gă­tor de ghe­ață. Din acest punct de ve­de­re es­te uni­că în do­me­ni­ul na­ve­lor de croa­zi­e­ră, pen­tru că poa­te să na­vi­ghe­ze pe între­gul glob, in­clu­siv în zo­ne­le po­la­re. Na­va are în do­ta­re și do­uă hu­blo­uri sub­ma­ri­ne, prin ca­re tu­riștii pot ad­mi­ra lu­mea su­bac­va­ti­că.

Mai „eco“de­cât pre­văd stan­dar­de­le in­ter­nați­o­na­le

teh­ni­că de O sis­te­mul ma­re es­te per­for­ma­nță de re­pre­zen­ta­tă pro­pul­sie al na­vei. „Le Co­man­dant Char­cot“va avea o pro­pul­sie hi­bri­dă, elec­tri­că și pe gaz na­tu­ral li­che­fiat, ce­ea ce fa­ce să fie pri­ma na­vă de ex­plo­ra­re ca­re va de­păși stan­dar­de­le de me­diu sta­bi­li­te în re­gle­men­tă­ri­le in­ter­na­ţi­o­na­le. Prac­tic, es­te con­si­de­ra­tă cel mai pu­ţin po­luan­tă na­vă de ex­ploa­re din­tre toa­te ce­le ca­re au fost con­stru­i­te în ul­ti­mul se­col.

Na­vă con­stru­i­tă cu ta­blă de la Si­dex

Ta­bla ce va fi fo­lo­si­tă la con­stru­i­rea na­vei es­te pro­du­să la com­bi­na­tul si­de­rur­gic de la Ga­la­ţi, fos­tul Si­dex, ca­re du­pă ce a fă­cut o se­rie de in­ves­ti­ţii ma­jo­re în crește­rea ca­li­tă­ţii ta­blei a rein­trat pu­ter­nic pe pia­ţa la­mi­na­te­lor pen­tru in­dus­tria na­va­lă. Po­tri­vit re­pre-zen­ta­nți­lor com­bi­na­tu­lui, es­te o per­for­ma­nță și pen­tru si­de­rur­gia ro­mâneas­că fap­tul că ta­bla groa­să de la com­bi­na­tul de la Ga­la­ţi va fi ro­mânesc, fo­lo­si­tă o pre­mi­e­ră într-un pen­tru a unei ca­re șan­ti­er teh­no­lo­gi­că, con­sti­tu­ie con­stru­i­rea, na­ve na­val ul­tra-mo­der­ne, acți­o­nând în zo­na po­la­ră. „Sun­tem ex­trem de mândri să fim par­te a re­a­li­ză­rii na­vei Le Co­man­dant Char­cot. Am pen­tru pus și co­mer­cia­le la punct acest so­lu­ţii proi­ect spe­cia­le teh­ni­ce de pres­ti­giu, ca­pa­bi­li­ta­tea ca­re de­mon­stre­a­ză noas­tră de a di­fi­ci­le. li­vra pen­tru Nu va pro­vo­cări fi doar o noi na­vă și de croa­zi­e­ră și de cer­ce­ta­re, ci și un punct de re­fe­rin­ţă în pri­vin­ţa res­pec­tă­rii me­di­u­lui încon­ju­ră­tor“, a de­cla­rat Bog­dan Gre­cu, di­rec­to­rul ge­ne­ral al com­bi­na­tu­lui gă­lățe­an. Con­stru­i­rea na­vei „Le Co­man­dant Char­cot“a înce­put ofi­cial cu ce­re­mo­nia tra­di­ţi­o­na­lă de tăi­e­re a pri­mei ta­ble, ca­re a avut loc pe 6 noi­em­brie.

Je­an-Bap­tis­te Char­cot, „cap­tain and ex­plo­rer“

Na­va de ex­plo­ra­re po­la­ră poar­tă nu­me­le unui ce­le­bru ex­plo­ra­tor de acum o su­tă de ani, Je­an-Bap­tis­te Char­cot. „Na­va va pur­ta nu­me­le ma­re­lui ex­plo­ra­tor fran­cez, Co­man­dan­tul Char­cot. Ex­plo­ra­tor prin vo­ca­ţie, cu o ade­vă­ra­tă pa­si­u­ne pen­tru na­vi­gație, Je­an - Bap­tis­te Char­cot es­te una din­tre fi­gu­ri­le em­ble­ma­ti­ce ale ex­pe­di­ţi­i­lor po­la­re fran­ce­ze“, au ex­pli­cat re­pre­zen­ta­nții „PONANT“, com­pa­nia ca­re es­te ar­ma­to­rul na­vei. În ar­ti­co­lul „Je­an-Bap­tis­te Char­cot: cap­tain and ex­plo­rer“, pu­bli­cat de „Ponant Ma­ga­zi­ne“, se spu­ne că el a fost pa­si­o­nat de că­lă­to­rii din ado­les­ce­nță, când l-a însoțit pe ta­tăl său, fai­mo­sul neu­ro­log fran­cez Je­an Mar­tin Char­cot, în că­lă­to­rii în Ța­ra Ga­li­lor, Insu­le­le She­tland, Olan­da, Spa­nia și Ma­roc. Din 1902, Je­an-Bap­tis­te Char­cot a con­dus mai mul­te ex­pe­diții atât în Arc­ti­ca, cât și în Antarc­ti­ca. Atra­cția sa pen­tru aven­tu­ră și des­co­pe­riri a per­mis Fra­nței să reia ex­pe­diți­i­le de ex­plo­rări po­la­re. A fost înce­pu­tul unei se­rii de ex­pe­diții în ca­re au fost obți­nu­te re­zul­ta­te im­por­tan­te pen­tru cer­ce­ta­rea ști­i­nți­fi­că oce­a­no­gra­fi­că. Char­cot s-a întors din fi­e­ca­re din­tre ex­pe­diți­i­le sa­le cu car­to­gra­fi­eri ale unor zo­ne cos­ti­e­re, no­te, mos­tre oce­a­no­gra­fi­ce, pre­cum și co­le­cții de flo­ră și fau­nă, ca­re sunt ex­pu­se la Insti­tu­tul Oce­a­no­gra­fic din Mo­na­co. Pe 15 sep­tem­brie 1936, du­pă ce și-a re­pa­rat na­va du­pă o ex­pe­diție în Gro­en­lan­da și Islan­da, Je­an-Bap­tis­te Char­cot a ple­cat din nou pe ma­re. El a tran­smis o ra­di­o­gra­mă: „Fur­tu­nă la ora 2 di­mi­neața, acum cal­mă și ne­te­dă, pre­gă­tim să por­nim în di­mi­neața du­pă ce am pri­mit prog­no­za me­teo... Vom ple­ca, cum va fi ace­as­tă tre­ce­re?“. Aces­tea sunt ul­ti­me­le cu­vin­te ale omu­lui con­si­de­rat un na­vi­ga­tor ex­pe­ri­men­tat și un ex­plo­ra­tor re­mar­ca­bil.

Do­me­ni­ul con­stru­cți­i­lor na­va­le, „pe val“la pro­priu și la fi­gu­rat

Da­că alte do­me­nii in­dus­tria­le sunt în re­gres, in­dus­tria ro­mâneas­că de con­stru­cții na­va­le es­te „pe val“, la pro­priu și la fi­gu­rat. Șan­ti­e­re­le na­va­le „Vard“de la Brăi­la și Tul­cea, ca­re fac par­te din Gru­pul „Fi­can­ti­eri“și Șan­ti­e­rul Na­val de la Ga­lați, ca­re fa­ce par­te din Gru­pul „Da­men“, s-au re­mar­cat în ul­ti­mii ani prin con­stru­i­rea unor na­ve spe­cia­li­za­te foar­te so­fis­ti­ca­te. Șan­ti­e­rul de la Ga­lați es­te spe­cia­li­zat în con­stru­i­rea de na­ve mi­li­ta­re. Mai nou, na­va­liștii ro­mâni par să fie spe­cia­li­zați și în con­stru­i­rea spăr­gă­toa­re­lor de ghe­ață pen­tru Po­lul Nord și Po­lul Sud, na­ve ca­re tre­bu­ie să înde­pli­neas­că stan­dar­de de ca­li­ta­te foar­te ri­di­ca­te. Da­că la Tul­cea e con­stru­i­tă na­va pen­tru ex­pe­diții și croa­zi­e­re la Po­lul Nord, la Ga­lați se con­stru­i­ește o na­vă de cer­ce­ta­re pen­tru Po­lul Sud. De­nu­mi­tă ofi­cial „Na­va de Apro­vi­zi­o­na­re și Cer­ce­ta­re pen­tru Antarc­ti­ca“, na­va „Nuyi­na“es­te con­stru­i­tă pen­tru Ser­co DMS Ma­ri­ti­me în re­pre­zen­ta­rea De­par­ta­men­tu­lui Aus­tra­lian pen­tru Me­diu și Ener­gie din Gu­ver­nu­lui Aus­tra­li­ei. Es­te vor­ba de un proi­ect în va­loa­re to­ta­lă de aproa­pe 2 mi­liar­de de do­lari aus­tra­li­eni. Spăr­gă­to­rul de ghe­ață va fi uti­li­zat ca na­vă de apro­vi­zi­o­na­re, dar cu aju­to­rul aces­tu­ia gu­ver­nul aus­tra­lian va ex­tin­de ex­plo­ra­rea în mă­ri­le de sud și Antarc­ti­ca. Prac­tic, spăr­gă­to­rul de ghe­ață con­stru­it la Ga­lați va fur­ni­za ce­lor 3 stații aus­tra­li­e­ne per­ma­nen­te de cer­ce­tări din Antarc­ti­ca și stați­ei din in­su­la Mac­qu­i­re încăr­că­tu­ră și echi­pa­men­te și va asi­gu­ra tran­spor­ta­rea cer­ce­tă­to­ri­lor și a per­so­na­lu­lui. Fi­ind o na­vă de cer­ce­tări ma­ri­ne, cu fa­ci­li­tăți de la­bo­ra­tor ex­tin­se, va pu­tea găz­dui până la 116 oa­meni de ști­i­nță și va pu­tea asi­gu­ra stați­o­na­rea la bord a pa­tru eli­cop­te­re și do­uă am­bar­cați­uni. Spăr­gă­to­rul de ghe­ață, cu ca­pa­ci­ta­tea de 23.400 to­ne, va avea o lun­gi­me de 156 me­tri și va pu­tea spar­ge ghe­ața groa­să de 1,65 me­tri, la vi­te­ze de 3 no­duri. La fi­na­li­za­rea con­stru­cți­ei, na­va va avea o înă­lți­me de pes­te 50 de me­tri, su­pras­truc­tu­ra fi­ind com­pu­să din 10 pu­nți. Și spăr­gă­to­rul de ghe­ață „Nuyi­na“e con­stru­it tot cu ta­blă de la com­bi­na­tul si­de­rur­gic Ga­lați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.