Ma­ra­to­nul fil­mu­lui de dans, la LINOTIP

Azi, 19 de­cem­brie, la LINOTIP – Cen­trul Inde­pen­dent Co­re­gra­fic pot fi vă­zu­te, în ca­drul ma­ra­to­nu­lui ci­ne­ma­to­gra­fic de­di­cat fil­me­lor de dans, 20 din­tre ce­le mai bu­ne scur­tme­tra­je pre­zen­ta­te la edi­ţia din acest an a Bu­cha­rest Inter­na­ti­o­nal Dan­ce Film Fes­tiv

Romania Libera - - Timp Liber - Ma­ria Ca­pe­los

Ma­ra­to­nul fil­mu­lui de dans, pre­zen­tat de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei prin Expo Arte, in­vi­tă spec­ta­to­rii de toa­te vârste­le să des­chi­dă o poar­tă că­tre o altă re­a­li­ta­te, în ca­re per­ce­pția es­te alte­ra­tă: tim­pul ac­ce­le­re­a­ză, gra­vi­tația com­pu­ne un tă­râm su­pra­re­a­list și se poar­tă o dis­pu­tă pen­tru sin­cro­ni­ci­ta­te. Fil­me pre­cum „Thro­u­gh the Su­per­mar­ket in Fi­ve Ea­sy Pi­e­ces“(Fin­lan­da), „Com­pe­ting for Sun­li­ght: Ash“(Aus­tria),

„BOOKANIMA: Dan­ce“(Co­re­ea de Sud), „Insan“(Fran­ţa), „Bu­si­ness is Bru­tal“(Ma­rea Bri­ta­nie), „Guenni“(Ger­ma­nia) și „A Flood Re­mains“(Olan­da) ex­plo­re­a­ză, pal­pi­tant și ener­gic, va­lo­ri­le lu­mii con­tem­po­ra­ne, în timp ce pro­du­cții pre­cum „Laws of Mo­ti­on“(Da­ne­mar­ca), „Room“(Afri­ca de Sud), „Ni­ght Dan­cing“(Ma­rea Bri­ta­nie), „Va­ni­tas“(Bra­zi­lia), „Ti­me Sub­jec­ti­ves in Objec­ti­ve Ti­me“(Fin­lan­da), „Adi­eu“(Ce­hia) și „Com­pe­ting for Sun­li­ght: Oak“(Aus­tria) cre­e­a­ză o poar­tă că­tre o altă re­a­li­ta­te, mă­soa­ră spa­ţi­ul cu ges­turi și sur­prind o lu­me ira­ţi­o­na­lă, une­ori pe­ri­cu­loa­să.

Se­le­cția ine­di­tă și ex­trem de va­ria­tă re­a­li­za­tă de co­re­gra­fa Si­mo­na De­a­co­nes­cu, di­rec­toa­rea ar­tis­ti­că a BIDFF, adu­ce la ma­ra­to­nul fil­me­lor de dans pro­du­cții au­toh­to­ne ca­re de­mon­stre­a­ză că gra­ni­ţe­le din­tre ge­nu­ri­le ar­tis­ti­ce și ge­ne­ra­ţii sunt flu­i­de: „Dépay­se­ment“,

„No­nStop TM“, „Unchai­ned“, „Next Re­vo­lu­ti­on, Ple­a­se!“, „Sta­tes

Uproo­ted“, „Jam da koa­kaz“și „Ne­ver Ending“.

Proi­e­cți­i­le vor fi ur­ma­te

de o se­si­u­ne de între­bări și răs­pun­suri cu unii din­tre re­a­li­za­to­rii fil­me­lor ce

vor fi pre­zen­ta­te în ca­drul eveni­men­tu­lui. Intra­rea es­te li­be­ră.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.