Mi­nis­te­rul Să­nă­tă­ţii va spori mă­su­ri­le de igi­e­nă din spi­ta­le

Eveni­men­te­le din ul­ti­ma pe­ri­oa­dă pe­tre­cu­te la Ma­ter­ni­ta­tea Gi­u­lești și la alte spi­ta­le au de­ter­mi­nat au­to­ri­tă­ţi­le să re­gânde­as­că o se­rie de ac­te nor­ma­ti­ve ca­re sunt în vi­goa­re de mai mult timp și ca­re se pa­re că nu mai co­res­pund ne­voi­lor ac­tua­le.

Romania Libera - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu FOTO: AGERPRES

MNoi avem o pro­ble­mă în a re­cu­noaş­te, pen­tru că toa­tă lu­mea are sen­za­ţia că da­că re­cu­noş­ti eş­ti pus la zid. Eu pre­fer să fiu pu­să la zid pen­tru că re­cu­nosc, pen­tru că sunt niş­te pro­ble­me, de­cât să fiu pu­să la zid pen­tru că s-a întâmplat ce­va. Aces­tea sunt lu­cruri ca­re tre­bu­ie spu­se pu­blic, pen­tru că în toa­te spi­ta­le­le din ace­as­tă lu­me exis­tă in­fec­ţii, exis­tă pro­ble­me. În Ger­ma­nia exis­tă un spi­tal de­di­cat pa­ci­en­ţi­lor cu in­fec­ţii in­tra spi­tal i ce şti, un spi­tal de te­ra­pie in­ten­si­vă ca­re tra­te­a­ză pa­ci­en­ţii cu in­fec­ţii in­tra spi­tal i ce şti. Deci acest lu­cru se re­cu­noaş­te la ni­vel mon­dial“.

inis­trul Să­nă­tă­ţii, Sorina Pintea, a anun­ţat că va pro­pu­ne o ho­tă­râre de Gu­vern ca­re spe­ci­fi­că nu­mă­rul și ti­pu­ri­le de ana­li­ze ce tre­bu­ie efec­tua­te per­so­na­lu­lui din spi­tal sau ce­lor ca­re se an­ga­je­a­ză în uni­tă­ţi­le sa­ni­ta­re pen­tru a nu fi sur­se de fo­car de in­fe­cții. „Noi vom pro­pu­ne o ho­tă­râre de Gu­vern, ca­re es­te un act sub­sec­vent Le­gii se­cu­ri­tă­ţii în mun­că, ce spe­ci­fi­că nu­mă­rul și ti­pu­ri­le de ana­li­ze ca­re tre­bu­ie efec­tua­te per­so­na­lu­lui din spi­tal sau per­so­na­lu­lui la an­ga­ja­re. Sunt ana­li­ze stan­dard pen­tru de­pis­ta­rea strep­to­co­cu­lui be­ta he­mo­li­tic, pen­tru HIV/SIDA, tu­ber­cu­lo­ză. Dar noi vom pro­pu­ne o si­tua­ţie ast­fel încât spi­ta­le­le să poa­tă să de­ci­dă pen­tru ce ger­meni vor pre­le­va pro­be, câte, pen­tru că, în acest mo­ment, pen­tru a pu­tea de­pis­ta sta­fi­lo­co­cul nu es­te obli­ga­to­rie ana­li­za“, a de­cla­rat Pintea, în con­fe­ri­nța de bi­la­nț a ac­ti­vi­tății pe 2018.

Amen­zi mai mari pen­tru an­ga­jații in­fec­tați

Po­tri­vit mi­nis­tru­lui, s-a de­cis ca le­gea să fie mo­di­fi­ca­tă ast­fel încât amen­zi­le să fie mult mai mari. „Acest lu­cru ne-a fă­cut să re­gândim sis­te­mul de amen­zi, vom pro­pu­ne mo­di­fi­ca­rea or­di­nu­lui. Mă­su­ri­le vor fi dras­ti­ce, amen­zi­le sunt din 2011, e ca­zul să le ac­tua­li­zăm și noi“, a spus Pintea, pre­ci­zând că o amen­dă ca­re acum e 1.000 de lei va crește la 5.000 de lei du­pă mo­di­fi­ca­rea le­gis­lați­ei. To­to­da­tă, Sorina Pintea a anu­nțat că Ma­ter­ni­ta­tea Gi­u­lești va fi re­des­chi­să înce­pând de vi­neri, pro­be­le re­col­ta­te ară­tând că a fost era­di­ca­tă in­fe­cția cu sta­fi­lo­coc au­riu ce a afec­tat 45 de be­be­luși năs­cuți

aco­lo în ul­ti­me­le luni. În acest caz, no­uă an­ga­jați ‒ di­rec­tori, asis­te­nți-șe­fi, me­di­cul epi­de­mi­o­log coor­do­na­tor și șe­ful spă­lă­to­ri­ei ‒ au fost amen­dați cu su­me cu­prin­se între 1.000 și 2.000 de lei, în fun­cție de res­pon­sa­bi­li­tăți­le pe ca­re le ave­au, în to­tal amen­zi­le însu­mând 10.000 de lei. În plus, mi­nis­trul Pintea a pre­ci­zat că di­rec­to­rul ma­ter­ni­tății se va pu­tea să dea în ju­de­ca­tă an­ga­jații res­pec­ti­vi pen­tru a-și re­cu­pe­ra ba­nii.

Pro­ble­me și la Spi­ta­lul Ju­dețe­an din Crai­o­va

„Am avut un con­trol în ul­ti­ma pe­ri­oa­dă la Spi­ta­lul Ju­de­ţe­an din Crai­o­va pen­tru ve­ri­fi­ca­rea mo­du­lui de des­fășu­ra­re și res­pec­ta­rea nor­me­lor sa­ni­ta­re la ni­ve­lul Sec­ţi­ei de Te­ra­pie In­ten­si­vă. În ur­ma aces­tui con­trol au fost da­te amen­zi, amen­zi pe per­soa­ne, de 43.500 de lei. Mai mult de­cât atât, pes­te 30 de zi­le echi­pa de con­trol va mer­ge din nou la Spi­ta­lul din Crai­o­va la Te­ra­pie In­ten­si­vă, pen­tru că aco­lo ne-au fost sem­na­la­te niște

pro­ble­me ca­re s-au con­fir­mat din pă­ca­te și ca­re au fost ve­ri­fi­ca­te. Prin ur­ma­re, amen­zi­le au fost sub­stan­ţia­le“, a mai spus mi­nis­trul Să­nă­tă­ţii. Sorina Pintea a ex­pli­cat că pro­ble­me­le con­sta­ta­te sunt le­ga­te de cu­ră­ţe­nie: „Nu exis­tă toa­te spa­ţi­i­le com­po­nen­te ale unui ser­vi­ciu de anes­te­zie pen­tru te­ra­pie in­ten­si­vă și vor­bim des­pre un spi­tal pre­cum Crai­o­va. Nu se res­pec­tă su­pra­fe­ţe­le de pat, nu exis­tă re­zer­ve pen­tru izo­la­rea pa­ci­en­ţi­lor cu bo­li cu po­ten­ţial en­de­mic, pen­tru pa­ci­en­ţii ca­re au in­fec­ţii. O par­te din echi­pa­men­te­le fri­go­ri­fi­ce erau de­gra­da­te fă­ră să exis­te o mo­ni­to­ri­za­re a tem­pe­ra­tu­rii și o evi­den­ţă a cu­ră­ţe­ni­ei

Inde­xul Eu­ro­pe­an al Con­su­ma­to­ru­lui de Să­nă­ta­te ara­tă că Ro­mânia se află pe pri­mul loc în Eu­ro­pa în pri­vi­nța in­fe­cți­i­lor in­tra s p ita­li­cești, în con­diți­i­le unui ni­vel de ra­por­ta­re de doar 1,4%.

și de­zin­fec­ţi­ei aces­to­ra. La ma­jo­ri­ta­tea sa­loa­ne­lor nu se efec­tue­a­ză de­zin­fec­ţia. Nu exis­tă pro­to­coa­le de lu­cru pri­vind me­to­da de de­zin­fec­ta­re de su­port. Re­gis­trul de de­zin­fec­ţie nu res­pec­tă în to­ta­li­ta­te pre­ve­de­ri­le or­di­nu­lui mi­nis­tru­lui Să­nă­tă­ţii în ce­ea ce pri­vește înscri­e­rea so­lu­ţi­ei, da­ta și ora pre­pa­ră­rii, lu­cru foar­te im­por­tant“.

To­to­da­tă, Pintea a pre­ci­zat că, în acest an, de la 1 fe­brua­rie s-au efec­tuat 18 con­troa­le de că­tre Cor­pul de con­trol al mi­nis­tru­lui, pa­tru fi­ind și în acest mo­ment în de­ru­la­re. Po­tri­vit aces­teia, sunt con­troa­le co­mu­ne cu CNAS, prin­tre alte­le fi­ind vor­ba și de de­con­ta­rea ser­vi­ci­i­lor me­di­ca­le. „Am con­sta­tat că ma­rea ma­jo­ri­ta­te a spi­ta­le­lor con­tro­la­te nu res­pec­tă mo­dul de întoc­mi­re a foi­lor de ob­ser­va­ţie, prin ur­ma­re Ca­sa de Asi­gu­rări de Să­nă­ta­te a de­cis re­tra­ge­rea unor su­me de bani la toa­te spi­ta­le­le pe ca­re noi le-am con­tro­lat. Es­te vor­ba de Spi­ta­lul Flo­re­as­ca, Spi­ta­lul Uni­ver­si­tar, Spi­ta­lul „Bag­da­sar-Arseni“. Nu am cuan­ti­fi­cat exact su­me­le, dar to­to­da­tă

es­te vor­ba și de ser­vi­cii efec­tua­te pes­te con­tract ‒ ser­vi­cii ne­de­con­ta­te ‒ și aici va tre­bui să avem din nou o dis­cu­ţie cu CNAS“, a punc­tat mi­nis­trul, ca­re a amin­tit că exis­tă o ho­tă­râre de Gu­vern din 2006 ca­re spu­ne exact cum se com­ple­te­a­ză o fișă de ob­ser­va­ţie, ast­fel încât atunci când exis­tă pro­ble­me sau se do­rește iden­ti­fi­ca­rea anu­mi­tor lu­cruri să poa­tă fi ur­mă­ri­te.

Nu­mă­rul in­fec­ţi­i­lor do­bândi­te în spi­ta­le s-a du­blat în ul­ti­mii 12 ani

Cea mai ma­re crește­re a avut-o nu­mă­rul de in­fec­ţii di­ges­ti­ve, de aproa­pe no­uă ori, în timp ce ca­zu­ri­le de sep­ti­ce­mie au cres­cut și ele de șa­se ori. Po­tri­vit unui do­cu­ment al Insti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de Să­nă­ta­te Pu­bli­că, nu­mă­rul in­fec­ţi­i­lor do­bândi­te de pa­ci­en­ţi în spi­ta­le aproa­pe s-a du­blat în ul­ti­mii 12 ani, ajun­gând de la 10.827 în 2005, la 19.607 în 2017. Cea mai ma­re crește­re s-a înre­gis­trat la in­fec­ţi­i­le di­ges­ti­ve, nu­mă­rul lor cres­când de la 949 în 2005, la 8.019 în 2017.

SORINA PINTEA, MI­NIS­TRUL SĂNĂTĂȚII

Ca­zu­ri­le de sep­ti­ce­mie au cres­cut și ele de până la șa­se ori, de la 246 în 2005, la 1.304 în 2017. Și in­fec­ţi­i­le uri­na­re s-au du­blat, de la 1.233 de ca­zuri în 2005, la 2.568 de ca­zuri în 2017.

Insti­tu­tul ara­tă că in­fras­truc­tu­ra spi­ta­li­ce­as­că înve­chi­tă îngreu­nea­ză de mul­te ori con­tro­lul in­fec­ţi­i­lor, fi­ind mul­te clă­diri de spi­tal ca­re nu per­mit in­sti­tu­i­rea unor cir­cu­i­te ins tras p con­for­me stan­dar­de­lor de ca­li­ta­te .„ Iden­ti­fi­ca­rea, ana­li­za, con­tro­lul ș i mo­ni­to­ri­za­rea ris­cu­lui in­fec­ţi­os in­tra-spi­ta­li­cesc la ni­ve­lul fur­ni­zo­ri­lor de ser­vi­cii de să­nă­ta­te înre­gis­tra­ză încă de­fi­ci­en­ţe sem­ni­fi­ca­ti­ve. Ra­por­ta­rea in­fec­ţi­i­lor aso­cia­te asis­ten­ţei me­di­ca­le sau a in­ci­den­te­lor / ac­ci­den­te­lor cu risc in­fec­ţi­os ocu­pa­ţi­o­nal es­te de­fi­ci­ta­ră. Mă­su­ri­le de res­trânge­re a au­to-ad­mi­nis­tră­rii și a abu­zu­lui de an­ti­bi­o­ti­ce sunt in­su­fi­ci­ent pro­mo­va­te și in­ves­ti­ga­te, iar su­pra­ve­ghe­rea / mo­ni­to­ri­za­rea fe­no­me­nu­lui de re­zis­ten­ţă la an­ti­bi­o­ti­ce es­te de mult timp su­bop­ti­ma­lă“, scrie în do­cu­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.