Ener­gia elec­tri­că va fi mai scum­pă cu 40% anul vi­i­tor

Romania Libera - - Economie -

Prețul ener­gi­ei elec­tri­ce va crește cu 40% anul vi­i­tor, fa­ţă de 2018, ce­ea ce se va re­flec­ta și în pre­ţu­ri­le pro­du­se­lor, a de­cla­rat Pe­tre Stroe, CEO al fur­ni­zo­ru­lui de ener­gie și ga­ze MET Ener­gy Ro­mânia.

«Es­te foar­te greu să le ex­pli­căm con­su­ma­to­ri­lor noștri că au cres­cut pre­ţu­ri­le

atât de mult. Unii efec­tiv nu înţe­leg de ce și nici eu nu înţe­leg to­tal de ce. Es­te vor­ba des­pre o di­fe­ren­ţă de 25 de eu­ro între pre­ţul din 2018 și cel din 2019, adi­că 40%. Expli­ca­ţi­i­le sunt in­ter­ne și exter­ne, dar nu prea con­te­a­ză în bu­ge­tul con­su­ma­to­ri­lor. Efec­te­le le vom ve­dea în

pre­ţul pro­du­se­lor anul vi­i­tor», a spus Stroe, ci­tat de Agerpres.

Po­tri­vit aces­tu­ia, între 1% și 5% din pre­ţul fi­nal re­pre­zin­tă co­mi­si­o­nul pe ca­re îl pri­mesc agen­ţii ca­re încheie con­trac­te­le. «Aceștia sunt noii băi­e­ţi deștep­ţi din ener­gie. De re­gu­lă, ei câști­gă 1% din pre­ţul fi­nal,

dar se ajun­ge și la 5%», a adău­gat re­pre­zen­tan­tul MET. El a ară­tat că re­gle­men­tă­ri­le din acest sec­tor nu sunt foar­te bi­ne pu­se la punct, ast­fel că unii tra­deri pot de­nun­ţa uni­la­te­rial con­trac­te­le, pre­fe­rând să plă­te­as­că pe­na­li­tă­ţi. «Toc­mai am pă­ţit acest lu­cru. Un fur­ni­zor de la ca­re

achi­zi­ţi­o­nam ener­gie, res­pec­tiv EFT, a re­zi­liat în lu­na noi­em­brie con­trac­tul cu noi pen­tru 2019, pen­tru o can­ti­ta­te de 5 MW, ast­fel că am fost ne­voi­ţi să achi­zi­ţi­o­năm ener­gie la preţ mai ma­re acum, din pia­ţă. S-au plă­tit pe­na­li­tă­ţi, însă pla­ta aces­to­ra a fost mai con­vena­bi­lă de­cât li­vra­rea

ener­gi­ei. Ei au res­pec­tat re­gle­men­ta­rea, însă nu es­te mo­ral», a spus Stroe. În opi­nia sa, Au­to­ri­ta­tea de Re­gle­men­ta­re ar tre­bui să mo­di­fi­ce re­gle­men­tă­ri­le ast­fel încât fie să fie im­po­si­bi­lă de­nun­ţa­rea uni­la­te­ra­lă a con­trac­te­lor, fie ca pe­na­li­tă­ţi­le să fie mult mai mari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.