Ce tre­bu­ie să fa­că Klaus Io­han­nis în scan­da­lul re­ma­ni­e­rii

Romania Libera - - Prima Pagina -

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis tre­bu­ie să sem­ne­ze va­can­ta­rea pos­tu­ri­lor la Tran­spor­turi și Dez­vol­ta­re și să dea un răs­puns mo­ti­vat în le­gă­tu­ră cu pro­pu­ne­ri­le pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, a de­cis Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă. Însă preșe­din­te­le nu es­te obli­gat să ac­cep­te ce­le do­uă pro­pu­neri.

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis tre­bu­ie să sem­ne­ze va­can­ta­rea pos­tu­ri­lor la Tran­spor­turi și Dez­vol­ta­re și să dea un răs­puns mo­ti­vat în le­gă­tu­ră cu pro­pu­ne­ri­le pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, a de­cis Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă. Însă, preșe­din­te­le nu es­te obli­gat să ac­cep­te ce­le do­uă pro­pu­neri. Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei (CCR) a sta­bi­lit ieri că exis­tă con­flict ju­ri­dic de na­tu­ră con­sti­tu­ţi­o­na­lă între Gu­vern și preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis, du­pă ce șe­ful sta­tu­lui a amânat nu­mi­rea mi­niștri­lor Tran­spor­tu­ri­lor și Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le. „Cur­tea con­sta­tă exis­ten­ţa con­flic­tu­lui ge­ne­rat de re­fu­zul preșe­din­te­lui de a emi­te de­cre­te­le de re­vo­ca­re a doi mi­niștri sau de a emi­te de­cre­te­le de va­can­ta­re a func­ţi­i­lor de mi­nis­tru ca ur­ma­re a de­mi­si­i­lor”, a pre­ci­zat CCR, prin­tr-un co­mu­ni­cat. Preșe­din­te­le ur­me­a­ză să emi­tă, de înda­tă,de­cre­te­le de con­sta­ta­re a va­can­tă­rii ce­lor do­uă fun­cții de mi­nis­tru,a de­cis CCR.„Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei ur­me­a­ză să răs­pun­dă,de înda­tă,în scris și mo­ti­vat,pro­pu­ne­ri­lor înain­ta­te de prim-mi­nis­trul Ro­mâni­ei cu pri­vi­re la nu­mi­ri­le în fun­cția de mi­nis­tru“, au de­cis ju­de­că­to­rii CCR. Însă, ate­nție, CCR nu îl obli­gă pe Io­han­nis să îi nu­me­as­că pe Lia Olguța Va­si­les­cu și Mir­cea Dră­ghici, pro­puși de pre­mi­er pen­tru Dez­vol­ta­re și Tran­spor­turi, ci să dea un răs­puns mo­ti­vat. De alt­fel, și în tre­cut, CCR a luat alte de­ci­zii po­tri­vit că­ro­ra preșe­din­te­le poa­te res­pin­ge, o sin­gu­raă da­tă, mo­ti­vat o pro­pu­ne­re veni­tă de la pre­mi­er pen­tru un post de mi­nis­tru.

Argu­men­te­le pă­rți­lor

În șe­din­ţa CCR de ieri, păr­ţi­le im­pli­ca­te în con­flict și-au sus­ţi­nut punc­te­le de ve­de­re. Con­si­li­e­rul pre­zi­den­ţial Mi­ha­e­la Ci­o­chi­nă le-a ex­pli­cat ju­de­că­to­ri­lor con­sti­tu­ţi­o­na­li că un mi­nis­tru își exer­ci­tă de­plin func­ţia până la pu­bli­ca­rea de­cre­tu­lui de înce­ta­re a man­da­tu­lui în Mo­ni­to­rul Ofi­cial.În opi­nia sa,con­flic­tul nu înde­pli­nește con­di­ţia blo­ca­ju­lui in­sti­tu­ţi­o­nal, de­oa­re­ce nu es­te vor­ba de de­păși­rea unui ter­men re­zo­na­bil, as­pect ca­re ar crea te­a­ma că ma­ni­fes­ta­rea de voin­ţă a mi­niștri­lor de­mi­si­o­nari ar fi ig­no­ra­tă prin ne­e­mi­te­rea de­cre­te­lor de va­can­ta­re a func­ţi­i­lor.

Ea a sus­ţi­nut că preșe­din­te­le Ro­mâni­ei nu a ex­pri­mat ni­ci­o­da­tă re­fu­zul de a emi­te de­cre­te­le de înce­ta­re a func­ţi­ei pen­tru cei doi mi­niștri de­mi­si­o­nari, ci doar a spus că ana­li­ze­a­ză si­tua­ţia cre­a­tă.În plus, blo­ca­jul in­sti­tu­ţi­o­nal pu­tea fi evi­tat doar prin men­ţi­ne­rea în func­ţie a ce­lor doi dem­ni­tari, în lip­sa unor pro­pu­neri de in­te­ri­mari.

De ce­a­lal­tă par­te a ba­ri­ca­dei, secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, fost ju­de­că­tor la CCR, a de­cla­rat că șe­ful sta­tu­lui nu poa­te să in­ter­zi­că unei per­soa­ne să ocu­pe un post de mi­nis­tru pen­tru sim­plul fapt că o da­tă a fost re­fu­zat pen­tru a ocu­pa o anu­me func­ţie de mem­bru al Exe­cu­ti­vu­lui. „Ar însem­na ca o per­soa­nă ca­re a fost pro­pu­să mi­nis­tru pen­tru un anu­me mi­nis­ter con­cret, ca­re are atri­bu­ţii con­cre­te, res­pon­sa­bi­li­tă­ţi con­cre­te, o da­tă re­fu­zat de preșe­din­te pen­tru că l-a con­si­de­rat ne­po­tri­vit, să nu mai poa­tă ni­ci­o­da­tă ocu­pa ni­cio func­ţie de mi­nis­tru în alt mi­nis­ter pen­tru ca­re, pro­ba­bil, tot su­bi­ec­tiv, ar pu­tea să fie per­soa­na res­pec­ti­vă apre­cia­tă ca fi­ind foar­te bu­nă, foar­te po­tri­vi­tă. Prin ur­ma­re, preșe­din­te­le nu poa­te să in­ter­zi­că unei per­soa­ne să ocu­pe un post de mi­nis­tru pen­tru sim­plul fapt că a fost re­fu­zat o da­tă a ocu­pa o anu­me func­ţie de mi­nis­tru”, a de­cla­rat în șe­din­ţa CCR, secretarul general al Guvernului,Toni Greblă.

Evo­luția scan­da­lu­lui

Pe 21 noi­em­brie, Co­mi­te­tul Exe­cu­tiv Na­ţi­o­nal al PSD a de­cis să o pro­pu­nă pe Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu pen­tru por­to­fo­li­ul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­tra­ţi­ei Pu­bli­ce, iar pe Mir­cea Dră­ghici pen­tru func­ţia de mi­nis­tru al Tran­spor­tu­ri­lor. De­ci­zia a venit du­pă ce șe­ful sta­tu­lui a res­pins pro­pu­ne­ri­le fă­cu­te an­te­ri­or pen­tru ce­le do­uă mi­nis­te­re: Ilan Lau­fer - Dez­vol­ta­re Re­gi­o­na­lă și Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu - Tran­spor­turi.

Pe 7 de­cem­brie, pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a anun­ţat că Gu­ver­nul a se­si­zat la Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă fap­tul că preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis nu a luat o de­ci­zie cu pri­vi­re la nu­mi­rea noi­lor mi­niștri la Tran­spor­turi – Mir­cea Dră­ghici și Dez­vol­ta­re Re­gi­o­na­lă – Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu. De ase­me­nea, Klaus Io­han­nis a evi­tat să îi re­vo­ce pe ti­tu­la­rii pos­tu­ri­lor – Paul Stă­nes­cu (Dez­vol­ta­re) și Lu­cian Șo­va (Tran­spor­turi).

Ana­li­za pre­lun­gi­tă a preșe­din­te­lui cu pri­vi­re la no­mi­na­li­za­rea mi­niștri­lor la Dez­vol­ta­re și Tran­spor­turi nu are te­mei le­gal și es­te o opu­ne­re fă­ţișă, se ara­tă în se­si­za­rea pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă la CCR, cu pri­vi­re la con­flic­tul Gu­vern-Preșe­din­ţie.Amâna­rea es­te nu­mi­tă „un re­fuz ar­bi­tar”.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.