Ta­xa pe lă­co­mie

Gu­ver­nul in­tro­du­ce „ta­xa pe lă­co­mie“, apli­ca­tă băn­ci­lor, la va­loa­rea ac­ti­ve­lor, cal­cu­la­tă în fun­cție de in­di­ce­le RO­BOR. Ta­xa pe lă­co­mie va fi di­fe­re­nția­tă.

Romania Libera - - Economie - S Flo­rin Bu­des­cu ADRIAN VA­SI­LES­CU, CONSILIER AL GUVERNATORULUI BNR

Ace­as­ta va fi de 0,2% da­că me­dia tri­mes­tria­lă RO­BOR es­te cu­prin­să între 1,5–2 punc­te pro­cen­tua­le; 0,4% da­că me­dia e între 2–2,5 punc­te pro­cen­tua­le; 0,6% da­că e între 2,5–3 punc­te pro­cen­tua­le; 0,9% da­că e între 3–3,5 punc­te pro­cen­tua­le. Da­că me­dia tri­mes­tria­lă RO­BOR de­pășește cu pes­te 2 punc­te pro­cen­tua­le pra­gul de re­fe­ri­nță, ta­xa de 0,9% se ma­jo­re­a­ză cu câte 0,3 punc­te pro­cen­tua­le la fi­e­ca­re de­păși­re de 0,5 punc­te pro­cen­tual.

BNR: In­di­ce­le RO­BOR nu es­te sta­bi­lit de bănci, ci de pia­ţa in­ter­ban­ca­ră

Adrian Va­si­les­cu, consilier al guvernatorului BNR, a de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că „Gu­ver­nul es­te îndrep­tă­ţit,prin Con­sti­tu­ţie și prin le­gi­le ţă­rii, să sta­bi­le­as­că ni­ve­lul ta­xe­lor“. De alt­fel – spu­ne Va­si­les­cu – „era de aștep­tat că vor ve­ni ta­xe, în con­di­ţi­i­le în ca­re veni­tu­ri­le

bu­ge­tu­lui de stat al Ro­mâni­ei sunt la un ni­vel foar­te jos. La cel mai mic pro­cent din PIB din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă“.

„Nu înţe­leg cum es­te cu ta­xa pe lă­co­mie și, mai ales, cum es­te le­ga­tă de in­di­ce­le RO­BOR. Da­că pe aces­ta l-ar sta­bi­li băn­ci­le și ar spu­ne «eu, ban­ca cu­ta­re, sta­bi­lesc RO­BOR cu­ta­re», ar fi, poa­te, nor­mal ca și Gu­ver­nul să-i sta­bi­le­as­că o ta­xă pe lă­co­mie, în con­di­ţi­i­le în ca­re ban­ca res­pec­ti­vă du­ce RO­BOR prea sus“, spu­ne ex­per­tul.

Dar in­di­ce­le RO­BOR nu-l sta­bi­lesc băn­ci­le. „Es­te o do­bândă me­die, la ca­re băn­ci­le se împru­mu­tă între ele pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră, ca­re sta­bi­lește RO­BOR. Pia­ţa îl sta­bi­lește în func­ţie de ce se întâmplă în ţa­ră“, atra­ge aten­ţia Adrian Va­si­les­cu.

Atunci când „ni­ve­lul in­fla­ţi­ei în ţa­ră era foar­te jos,

timp de doi ani și ju­mă­ta­te, in­di­ce­le RO­BOR a fost la ze­ro-vir­gu­lă-ce­va. Când agen­ţi­i­le sta­tu­lui au in­tro­dus șo­curi ex­ce­si­ve și au pro­dus in­fla­ţie, înce­pând din oc­tom­brie anul tre­cut până în va­ra aces­tui an, in­di­ce­le RO­BOR a ur­cat, nor­mal“, amin­tește Va­si­les­cu.

A fost con­tri­bu­ţia băn­ci­lor? „Nu a fost con­tri­bu­ţia băn­ci­lor. Era nor­mal ca băn­ci­le să se împru­mu­te mai scump între ele, pen­tru că ace­as­tă scum­pi­re o dic­ta in­fla­ţia. Cred că es­te ne­voie de o mai co­rec­tă re­flec­ţie fi­lo­so­fi­că atunci când ne gră­bim să vor­bim des­pre ta­xa pe lă­co­mie“, con­clu­zi­o­nea­ză ex­per­tul BNR.

Îngro­zi­tor

Ion Ra­du Zi­liște­a­nu, ana­list eco­no­mic, se între­a­bă: „Pe ce pu­ne mi­nis­trul Fi­nan­ţe­lor ta­xa ace­as­ta? Pe ac­ti­ve­le băn­ci­lor? Da­că pu­ne ta­xa pe ac­ti­ve, vă da­ţi se­a­ma ce înse­am­nă acest lu­cru?“.

Do­me­ni­ul ban­car are o ter­mi­no­lo­gie pro­prie. În me­di­ul ban­car,no­ţi­u­nea de ac­ti­ve ban­ca­re se re­fe­ră la pla­sa­men­te­le fă­cu­te de bănci, în ma­re ma­jo­ri­ta­te sub for­mă de cre­di­te.

În anul 2017, va­loa­rea cu­mu­la­tă a ac­ti­ve­lor ban­ca­re

din Ro­mânia a fost de 428 mi­liar­de lei, adi­că 91 mi­liar­de eu­ro. Pe între­gul vo­lum al ac­ti­ve­lor din Ro­mânia, 0,9% din ace­as­tă su­mă înse­am­nă astro­no­mi­ca su­mă de 820 mi­li­oa­ne de eu­ro pe an, la ac­tua­lul ni­vel RO­BOR.

Atunci, nu înse­am­nă că cre­di­te­le în lei cu do­bândă va­ria­bi­lă se vor scum­pi? „De­si­gur.Îngro­zi­tor.O ban­că poa­te să ai­bă pro­fit de 30 mi­li­oa­ne de lei sau de eu­ro pe an, dar ac­ti­ve­le ei sunt de 10 mi­liar­de de eu­ro“, a ex­pli­cat Zi­liște­a­nu pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“. „Vă da­ţi se­a­ma cât plă­tește ban­ca? Sper că e pe an, că da­că e pe lu­nă, se des­fi­in­ţe­a­ză sis­te­mul ban­car din Ro­mânia. Ori­cum, pen­tru că se cal­cu­le­a­ză la ni­ve­lul ac­ti­ve­lor, es­te enorm“, co­men­te­a­ză Zi­liște­a­nu, pro­fe­sor de fi­nan­ţe-bănci.

Pro­ble­ma es­te că sis­te­mul ban­car, în anul 2017, a înre­gis­trat un pro­fit de 5,3 mi­liar­de lei, adi­că 1,3 mi­liar­de eu­ro (toa­te cal­cu­le­le sunt fă­cu­te la 1 eu­ro = 4,7 lei). Din acești bani, 820 mi­li­oa­ne de eu­ro se duc la sta­tul ro­mân.

Să cal­cu­lăm la ni­vel de bănci sis­te­mi­ce. În anul 2017, pri­ma ban­că din Ro­mânia, ca ac­ti­ve ban­ca­re, era BCR, cu 67,734 mi­liar­de lei, adi­că pes­te 14 mi­liar­de eu­ro. 0,9% înse­am­nă 120

mi­li­oa­ne de eu­ro anual ta­xă pe lă­co­mie.

Do­bânda RO­BOR de pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră de­pin­de de do­bânda de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră a Băn­cii Cen­tra­le și de in­fla­ţie. Ce­le do­uă sunt in­ter­co­nec­ta­te. „Da­că Gu­ver­nul pom­pe­a­ză în po­pu­la­ţie creșteri sa­la­ria­le și de­ter­mi­nă in­fla­ţie, in­di­ce­le RO­BOR crește. Gu­ver­nul poa­te pro­vo­ca, prin mă­su­ri­le pe ca­re le ia, mă­ri­rea RO­BOR, ca să ta­xe­ze în plus băn­ci­le“, a atras aten­ţia Ion Ra­du Zi­liște­a­nu.

Să dis­cu­tăm și des­pre altce­va. Până la cri­za pre­ce­den­tă, băn­ci­le își fi­xau ra­te­le do­bânzi­lor cam cum do­re­au ele. Un anu­mit nu­măr de punc­te pro­cen­tua­le pes­te ra­ta in­ter­nă a băn­cii. Dar ace­as­ta nu avea niște cri­te­rii obi­ec­ti­ve de for­ma­re. BNR a de­cis atunci că băn­ci­le

se ra­por­te­a­ză la in­di­ce­le RO­BOR. Ori­ce do­bândă ban­ca­ră se cal­cu­le­a­ză ca punc­te pro­cen­tua­le pes­te in­di­ce­le RO­BOR și se co­mu­ni­că și do­bânda anua­lă efec­ti­vă (DAE).

Pro­ci­clic

In­di­ce­le RO­BOR es­te un preţ al ba­ni­lor dis­po­ni­bi­li pe pia­ţa in­ter­ban­ca­ră.Aces­ta de­pin­de de in­fla­ţie și de do­bânda de po­li­ti­că mo­ne­ta­ră a Băn­cii Cen­tra­le, ca­re la rândul ei de­pin­de in­fla­ţie. Obi­ec­ti­vul cen­tral al BNR es­te ţin­ti­rea pre­ţu­ri­lor.

Cel mai îngri­jo­ră­tor es­te efec­tul pro­ci­clic pro­vo­cat de doi fac­tori. Sa­la­ri­i­le și pen­si­i­le, așa cum a anun­ţat Exe­cu­ti­vul, ar ur­ma să cre­as­că în con­ti­nua­re. Ace­as­tă crește­re du­ce la in­fla­ţie. Pen­tru a o cal­ma, BNR va fi obli­ga­tă să ri­di­ce do­bânda de re­fe­rin­ţă, ce­ea ce va du­ce la crește­rea in­di­ce­lui RO­BOR.

Ace­lași efect pro­ci­clic se va si­mți di­rect în apa­ri­ţia ta­xei pe lă­co­mie. In­tro­du­ce­rea ta­xei pe lă­co­mie va du­ce la crește­rea in­di­ce­lui RO­BOR, ce­ea ce va du­ce din nou la crește­rea ta­xei pe lă­co­mie, și tot așa. „Băn­ci­le vor ple­ca din Ro­mânia. Vor re­nun­ţa la afa­ce­ri­le din Ro­mânia“, pre­ves­tește Zi­liște­a­nu.

Nu înţe­leg cum es­te cu ta­xa pe lă­co­mie şi, mai ales, cum es­te le­ga­tă de in­di­ce­le RO­BOR.“

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.