OPERA COMICĂ pen­tru Co­pii ofe­ră un ci­ty bre­ak la Ve­ne­ţia

Romania Libera - - Timp Liber - S Ma­ria Ca­pe­los

La fi­nal de an, Opera Comică pen­tru Co­pii le ofe­ră oca­zia spec­ta­to­ri­lor să câști­ge un ci­ty bre­ak la Ve­neția! Până în da­ta de 29 de­cem­brie, cei ca­re cum­pă­ră bi­le­te la una din ce­le trei re­pre­zen­tații de ga­lă ale ope­re­tei ,,O Noap­te la Ve­neția” de Jo­hann Strauss, din 27, 28 și 29 de­cem­brie, pot câști­ga un ci­ty bre­ak în mi­nu­na­tul oraș ita­lian.

În ce­le trei zi­le de la fi­na­lul lu­nii de­cem­brie, iu­bi­to­rii Ope­rei Co­mi­ce pen­tru Co­pii sunt in­vi­tați să des­co­pe­re fru­mu­sețea orașu­lui Ve­neția, prin mu­zi­că și dans, într-un mi­nu­nat spec­ta­col de ope­re­tă pus în sce­nă la Sa­la Ma­re. ,,O Noap­te la Ve­neția”, în re­gia ma­es­tru­lui Cris­tian Mi­hăi­les­cu, in­vi­tă pu­bli­cul la o co­me­die de sen­zație, cu de­co­ruri de po­ves­te și ar­tiști ta­len­tați. Mai mult de­cât atât, cei ca­re vor achi­ziți­o­na bi­le­te la spec­ta­col pot par­ti­ci­pa la con­cur­sul or­ga­ni­zat pe si­te-ul in­sti­tuți­ei. Pre­mi­ul es­te un se­jur de do­uă no­pți la Ve­neția în pe­ri­oa­da 1 mar­tie – 1 iu­nie 2019, ofe­rit de age­nția Ma­gic Ho­li­day, și cu­prin­de bi­le­te­le de avi­on și ca­za­rea, cu mic de­jun, pen­tru ma­xi­mum trei per­soa­ne.

Dis­tra­cția con­ti­nuă la Opera Comică pen­tru Co­pii până pe 15 ia­nua­rie la Târgul „Po­ves­te de Cră­ci­un”, ame­na­jat pe o su­pra­față de aproa­pe 8.000 de me­tri pă­trați în cur­tea in­sti­tuți­ei din Ca­lea Gi­u­lești nr. 16 și sub Po­dul Grant. Pa­ti­noa­rul și Der­de­lușul, Ate­li­e­re­le Spi­ri­duși­lor, sa­nia lui Moș Cră­ci­un tra­să de reni, Ca­ru­se­lul cu Ju­că­rii, Tă­râmul Oa­me­ni­lor de Ză­pa­dă și Sce­na Co­lin­dă­to­ri­lor sunt doar câte­va din­tre punc­te­le de atra­cție de ca­re se pot bu­cu­ra co­pi­ii de toa­te vârste­le, iar mâncă­ru­ri­le tra­diți­o­na­le de se­zon și bău­tu­ri­le cal­de com­ple­te­a­ză at­mos­fe­ra de săr­bă­toa­re. Târgul „Po­ves­te de Cră­ci­un” es­te des­chis de luni până vi­neri între ore­le 16.00 și 21.30, iar sâmbă­ta și du­mi­ni­ca între ore­le 10.00 și 22.00. Intra­rea la târg es­te li­be­ră, însă ac­ce­sul la une­le din­tre obi­ec­ti­ve se fa­ce pe ba­za ti­che­te­lor ca­re pot fi achi­ziți­o­na­te de la punc­te­le de in­for­ma­re.

Pri­me­le 100 de mi­nu­te gra­tu­i­te la Târgul „Po­ves­te de Cră­ci­un”

În fi­e­ca­re zi a târgu­lui „Po­ves­te de Cră­ci­un”, până la fi­na­lul anu­lui 2018, co­pi­ii ca­re ajung în pri­me­le 100 de mi­nu­te la Ca­ru­se­lul cu Ju­că­rii, pe Tă­râmul Oa­me­ni­lor de Ză­pa­dă și la Pa­ti­noar be­ne­fi­cia­ză de gra­tu­i­ta­te. De luni până vi­neri, între 16.00 și 17.40 și sâmbă­tă și du­mi­ni­că în in­ter­va­lul orar 10.00 – 11.40, dar și pe 24 și 30 de­cem­brie, între ore­le 12.00 și 13.40, cei mici pot in­tra gra­tu­it în Ca­ru­sel, își pot con­strui oa­meni de ză­pa­dă de pluș și pot alu­ne­ca pe ghe­ața pa­ti­noa­ru­lui pă­zit de îngeri! În res­tul pe­ri­oa­dei de timp, Der­de­lușul, Re­nii lui Moș Cră­ci­un, Sce­na Co­lin­dă­to­ri­lor, Tro­nul lui Moș Cră­ci­un, Di­o­ra­me­le din Sa­lon, Expe­ri­e­nța Vir­tual Re­a­li­ty (V.R.), Co­pa­cul cu Co­lin­dă­tori, Ma­ga­zi­nul Bra­zi­lor Împo­do­biți și zo­na de jo­curi ră­mân cu in­tra­re li­be­ră. În zi­le­le de 25 și 31 de­cem­brie, pre­cum și pe 1 ia­nua­rie târgul es­te închis.

Ate­li­e­re­le ,,Mi­cul Artist” din ia­nua­rie 2019

Pă­ri­nții ca­re do­resc să își înscrie co­pi­ii la Ate­li­e­re­le ,,Mi­cul Artist”, ce se vor des­fășu­ra în pe­ri­oa­da 21 ia­nua­rie – 31 mai 2019 la Opera Comică pen­tru Co­pii, mai pot gă­si lo­curi dis­po­ni­bi­le la ur­mă­toa­re­le ate­li­e­re: Ate­li­e­rul de Cor jr. (co­pii între 5 și 7 ani), Ate­li­e­rul de Cor (co­pii pes­te 7 ani), Ate­li­e­rul de Mu­si­cal, Ate­li­e­rul de Bloc­kflo­te, Ate­li­e­rul de Ba­let, La­bo­ra­to­rul de Pă­puși, Ate­li­e­rul de Pan­to­mi­mă, Ate­li­e­rul de Acto­rie, Ate­li­e­rul de Scri­e­re Cre­a­ti­vă, Ate­li­e­rul de De­sen, Cer­cul de lec­tu­ră și scri­e­re cre­a­ti­vă, Ate­li­e­rul de Dan­suri Po­pu­la­re și Ate­li­e­rul de Step. Înscri­e­ri­le se pot fa­ce doar la pre­se­le­cții, la da­ta și ora anu­nța­te pen­tru fi­e­ca­re ate­li­er în par­te pe si­te-ul in­sti­tuți­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.