Coo­pe­ra­re spor­ti­vă între Ro­mânia și Fran­ţa

Mi­nis­trul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui, Bog­dan Ma­tei, s-a întâlnit re­cent la Pa­ris cu omo­lo­gul său din Fra­nța, mi­nis­trul Ro­xa­na Mă­ră­ci­nea­nu. Nu­mi­tă în im­por­tan­ta fun­cție din Gu­ver­nul Re­pu­bli­cii Fran­ce­ze în ur­mă cu câte­va luni, Ro­xa­na Mă­ră­ci­nea­nu es­te o fos­tă

Romania Libera - - Sport - S Cris­ti Frisk

Mi­nis­trul Bog­dan Ma­tei a vi­zi­tat-o pe Ro­xa­na Mă­ră­ci­nea­nu la se­di­ul Mi­nis­te­ru­lui Spor­tu­lui din Fra­nța, iar între­ve­de­rea a fost una re­la­xa­tă și într-o at­mos­fe­ră des­chi­să și pri­e­te­noa­să. Dis­cuți­i­le au du­rat mai bi­ne de o oră, s-au pur­tat în lim­ba ro­mână, iar la aces­tea au mai fost pre­ze­nți și preșe­din­te­le COSR Mi­hai Co­va­liu, secretarul general COSR

Ge­or­ge Bo­roi și am­ba­sa­do­rul Ro­mâni­ei la Pa­ris, Exce­le­nța Sa Lu­ca Ni­cu­les­cu,no­te­a­ză Mi­nis­te­rul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui într-un co­mu­ni­cat ofi­cial.

Au fost abor­da­te mai mul­te te­me,prin­tre ca­re Se­zo­nul Ro­mânia-Fra­nța, inau­gu­rat ofi­cial la 27 noi­em­brie,po­si­bi­li­ta­tea unei co­la­bo­rări mai strânse între une­le fe­de­rații, pre­cum ce­le de rug­by sau han­dbal,ca­re și-ar pu­tea adu­ce față în față pri­me­le re­pre­zen­ta­ti­ve, dar și proi­ec­te co­mu­ne între ce­le do­uă mi­nis­te­re. În acest sens, un prim pas ar pu­tea fi fă­cut pe pe­ri­oa­da Preșe­di­nți­ei Ro­mâni­ei a Con­si­li­u­lui Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, când par­tea fran­ce­ză ar dori să vi­nă cu niște proi­ec­te re­fe­ri­toa­re la spor­tul preșco­lar, la Fo­ru­mul de sport al UE ca­re va fi or­ga­ni­zat în apri­lie la Bu­cu­rești.

Mi­nis­trul Bog­dan Ma­tei i-a tran­smis mi­nis­tru­lui Ro­xa­na Mă­ră­ci­nea­nu și in­vi­tația din par­tea pre­mi­e­ru­lui Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă de a ve­ni într-o vi­zi­tă la Bu­cu­rești și a dis­cu­tat și des­pre alte proi­ec­te ac­tua­le de an­ver­gu­ră din Ro­mânia, cum

ar fi cel de des­cen­tra­li­za­re sau cel al înfi­i­nță­rii a 1.000 de gră­di­nițe olim­pi­ce.

Mi­nis­trul Ti­ne­re­tu­lui și Spor­tu­lui, Bog­dan Ma­tei, le-a ofe­rit la fi­nal, mi­nis­tru­lui Ro­xa­na Mă­ră­ci­nea­nu și am­ba­sa­do­ru­lui Lu­ca Ni­cu­les­cu, câte o pla­che­tă sim­bo­li­că din par­tea MTS.

Lu­ca Ni­cu­les­cu es­te fi­ul unui fost ju­că­tor ro­mân de rug­by, iar înain­te de înves­ti­rea în fun­cția di­plo­ma­ti­că a lu­crat pen­tru re­da­cția din Bu­cu­rești a Ra­dio Fran­ce Inter­na­ti­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.