Pre­mi­e­rul Bel­gi­ei a de­mi­si­o­nat, lip­sit de sus­ţi­ne­rea opo­zi­ţi­ei

Romania Libera - - Externe Premierul Belgiei A Demisionat, Lipsit De - S Ga­bri­e­la Anghel

Du­pă mai mul­te luni de cri­ză po­li­ti­că, pre­mi­e­rul bel­gian, Char­les Mi­chel, și-a anu­nțat de­mi­sia în fața Par­la­men­tu­lui și ma­rți se­a­ra a pre­zen­tat-o re­ge­lui, ca­re me­nți­ne încă sus­pan­sul asu­pra de­ci­zi­ei.

Char­les Mi­chel, li­be­ral fran­co­fon ca­re a con­dus gu­ver­nul bel­gian din oc­tom­brie 2014, a fă­cut anu­nțul în cur­sul unei dez­ba­teri în Ca­me­ra de­pu­tați­lor, un­de a fă­cut apel ca opo­ziția să-l su­sți­nă în mai

mul­te pro­ble­me-cheie pen­tru a per­mi­te Exe­cu­ti­vu­lui să con­ti­nue să lu­cre­ze. Șe­ful guvernului a pro­pus o „foaie de drum“pri­vind trei do­me­nii: pu­te­rea de cum­pă­ra­re, se­cu­ri­ta­tea și cli­ma, do­me­nii în ca­re spri­ji­nul opo­ziți­ei es­te vag. Un „apel ca­re nu a fost au­zit“a de­plâns pre­mi­e­rul du­pă sus­pen­da­rea șe­di­nței, în timp ce so­cia­liștii și eco­lo­giștii se pre­gă­te­au să de­pu­nă o moți­u­ne de cen­zu­ră prin ca­re acor­dau un ter­men de

48 de ore pen­tru ca Mi­chel să-și pre­ci­ze­ze in­te­nți­i­le. Nu a mai fost ca­zul pen­tru că la re­lua­rea șe­di­nței ple­na­re, du­pă ora 20, pre­mi­e­rul a luat cu­vântul și a anu­nțat că mer­ge ime­diat la re­ge pen­tru a-i pre­zen­ta de­mi­sia guvernului său.

Din 9 de­cem­brie, da­ta ple­că­rii mi­niștri­lor nați­o­na­liști fla­man­zi ai N-VA, Char­les Mi­chel se afla în frun­tea unui gu­vern mi­no­ri­tar în Ca­me­ra de­pu­tați­lor. Acest par­tid fla­mand

con­dus de pri­ma­rul Anvers-ului, Bart De We­ver, a pus con­diții pen­tru a con­ti­nua să su­sți­nă Gu­ver­nul „Mi­chel II“și să vo­te­ze proi­ec­tul bu­ge­tu­lui pen­tru 2019, con­diții, prin­tre ca­re și po­si­bi­li­ta­tea re­des­chi­de­rii dis­cuți­i­lor con­sti­tuți­o­na­le, res­pin­se de pre­mi­er ca fi­ind un „șan­taj inac­cep­ta­bil“. Gu­ver­nul era in­vi­tat să su­pu­nă re­vi­zu­i­rii unei lis­te de ar­ti­co­le din Con­sti­tuție pen­tru per­mi­te­rea de­ga­jă­rii căii spre

con­fe­de­ra­lism. N-VA, pri­ma fo­rță po­li­ti­că din Ca­me­ra de­pu­tați­lor, cu 31 de par­la­men­tari din to­ta­lul de 150, a re­tras su­sți­ne­rea coa­liți­ei în aju­nul de­pla­să­rii lui Char­les Mi­chel pe 10 de­cem­brie la Mar­ra­kesh, un­de avea loc Con­fe­ri­nța ONU pen­tru mi­grație, pen­tru a apro­ba Pac­tul mon­dial în nu­me­le Bel­gi­ei. În po­fi­da ca­rac­te­ru­lui ne­con­strângă­tor, fi­ind de „tip ONU“, acest text es­te re­fu­zat de nați­o­na­liștii fla­man­zi, es­ti­mând

că des­chi­de ca­lea pi­er­de­rii su­ve­ra­ni­tății sta­te­lor sem­na­ta­re pen­tru de­fi­ni­rea po­li­ti­cii lor mi­gra­to­rii. Și, de o săp­tă­mână, mai mul­te par­ti­de de opo­ziție îi ce­re­au lui Char­les Mi­cha­el să or­ga­ni­ze­ze un vot de neîncre­de­re pen­tru tes­ta­rea ca­pa­ci­tății guvernului de a con­ti­nua ac­ti­vi­ta­tea până la le­gis­la­ti­ve­le din 26 mai. Con­sul­tă­ri­le au con­ti­nuat până sâmbă­tă, fă­ră re­zul­tat con­cret.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.