„Lu­mea te­a­tru­lui ro­mânesc“

La Te­a­trul Mic, nu de mult, a avut loc lan­sa­rea unei că­rți do­cu­ment, “Lu­mea te­a­tru­lui ro­mânesc”, o carte de me­mo­rii apă­ru­tă la Edi­tu­ra Ori­zon­turi, scri­să de Du­mi­tru Fur­dui.

Romania Libera - - Timp Liber - S Ma­ria Ca­pe­los

Es­te o ra­di­o­gra­fie a te­a­tru­lui ro­mânesc înce­pând cu anul 1957, anul în ca­re ac­to­rul a ab­sol­vit Insti­tu­tul de Teatru, dar și anul în ca­re se lan­sa te­le­vi­zi­u­nea în România, și până la ple­ca­rea în Fran­ţa, în 1983. Ci­ti­to­rii vor afla lu­cruri in­te­re­san­te, din cu­li­se­le te­a­tre­lor, cu po­vești des­pre ac­to­rii mari, ac­tori ai po­po­ru­lui cum se nu­me­au în acea vre­me, dar şi des­pre ac­tori mai pu­ţin cu­nos­cu­ţi, ade­vă­ra­te per­so­na­je ale vre­mii. Din des­cri­e­ri­le lui Du­mi­tru Fur­dui înțe­le­gem mai bi­ne cum fun­cți­o­na cen­zu­ra la ca­re era su­pu­să ar­ta în vre­mea co­mu­nis­mu­lui, ve­dem un ta­blou viu al vi­eții so­cia­le, dar şi al lu­mii bo­e­me a ace­lei pe­ri­oa­de. Băiatul ac­to­ru­lui, Tudor Fur­dui, măr­tu­ri­sea la lan­sa­re: “Nu întâmplă­tor lan­sa­rea aces­tei căr­ţi are loc la Te­a­trul Mic. Aici, ta­tăl meu, ac­to­rul Du­mi­tru Fur­dui, a ac­ti­vat aproa­pe 10 ani, între 1968 și 1978. Pe ace­as­tă sce­nă l-am vă­zut când eram co­pil în «Via­ţa e ca un va­gon», o pi­e­să de Paul Eve­rac. Pe sce­nă erau Ta­tia­na Ye­kel, Va­si­le Ni­ţu­les­cu, Andrei Co­dar­cea, Tu­do­rel Po­pa, ac­tori re­pre­zen­ta­ti­vi ai Te­a­tru­lui Mic. Ta­ta a lu­crat pes­te 5 ani la carte. A fo­lo­sit zeci de mi­ne de pix şi to­puri de hârtie pen­tru a o scrie. Îmi aduc amin­te şi îmi vi­ne să zâmbesc. Atunci când nu avea in­spi­ra­ţia ne­ce­sa­ră se ener­va şi arunca hârtia mâzgă­li­tă la coş”.

Du­mi­tru Fur­dui (19361998), ac­tor, dra­ma­turg şi scri­i­tor, des­crie fi­del mon­ta­rea mul­tor pi­e­se de teatru scri­se și mon­ta­te în acea pe­ri­oa­dă. Un as­pru cri­tic al re­gi­mu­lui, ac­to­rul ți­ne să su­bli­ni­e­ze că „ad­mițând că în co­mu­nism s-a cre­at un teatru bun, apoi tre­bu­ie să spu­nem că în România, com­pa­ra­tiv cu ce­le­lal­te țări, el a fost de cea mai bu­nă ca­li­ta­te. Și acest lu­cru se poa­te de­mon­stra”.

Sti­lul lui Du­mi­tru Fur­dui es­te di­rect, vi­va­ce, ze­fle­mi­tor pe alo­curi, de­bor­dând de sin­ce­ri­ta­te şi împle­tind bi­o­gra­fia te­a­tru­lui ro­mânesc cu pro­pria sa bi­o­gra­fie din ca­re rei­es de­ta­lii ine­di­te, une­ori pi­can­te, des­pre că­lă­to­rii, pre­mi­e­re ră­su­nă­toa­re, re­pe­ti­ţii, întâlniri neaş­tep­ta­te, răs­tur­nări de si­tua­ţii. În plus, ci­ti­to­rii vor des­co­peri re­la­tări sa­vu­roa­se des­pre uni­ver­sul cul­tu­ral şi uman al te­a­tru­lui ro­mânesc al ace­lor vre­muri, re­a­li­za­te cu un stil fer­me­că­tor. Re­des­co­pe­rim, aşa­dar, în car­tea sa por­tre­te ale unor mari per­so­na­li­tă­ţi ale lu­mii ar­tis­ti­ce ro­mâneş­ti, cum ar fi Amza Pel­lea, Si­că Ale­xan­dres­cu, Octa­vian Co­tes­cu, Ge­or­ge Cal­bo­re­a­nu, Ma­ri­et­ta Sa­do­va, Victor Re­ben­gi­uc, Lucia Stur­dza-Bu­lan­dra, Li­viu Ci­u­lei, Radu Be­li­gan, Olga Tu­do­ra­che şi mul­ţi alţii. Ast­fel, Fur­dui ne spu­ne că Gi­u­ga­ru „e sin­gu­rul ac­tor din­tre toți ca­re n-a fost ni­ci­o­da­tă prost în vreun rol. Da’ ce zic eu rol, o re­pli­că, un ton greșit. Toți ave­au dis­po­ziții, fluc­tuații, fi­e­ca­re era oda­tă mai reușit, altă da­tă mai puțin reușit, toți, în afa­ră de el. Gi­u­ga­ru era tot­de­au­na pre­zent, tot­de­au­na pe si­tuație. Exis­tă oa­meni pen­tru ca­re me­se­ria asta e floa­re la ure­che. Sunt năs­cu­ţi să o fa­că. Pen­tru ei nu-i nici greu, nici uşor, ci nor­mal. Ăsta a fost Gi­u­ga­ru”. Car­tea con­ţi­ne me­mo­rii spu­moa­se, por­tre­te şi întâmplări iz­vo­râte din abun­den­ţa unei exis­ten­ţe ca­re a con­tri­bu­it la dra­ma­tur­gia ori­gi­na­lă ro­mâneas­că şi ca­re a avut oca­zia să lu­cre­ze în mai mul­te teatre din Bu­cu­reş­ti şi din ţa­ră, dar şi în te­le­vi­zi­u­ne, pe ca­re vă lă­săm plă­ce­rea să le des­co­pe­ri­ţi par­cur­gând pa­gi­ni­le aces­tei căr­ţi. O carte cap­ti­van­tă pen­tru to­ţi iu­bi­to­rii de teatru şi nu nu­mai.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.