De ce e to­tuși bi­ne să te re­tra­gi de la fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te

Romania Libera - - Prima Pagina - S Cris­ti Dogaru

Un cor asur­zi­tor al „co­la­bo­ra­to­ri­lor” so­ci­e­tăți­lor ca­re ad­mi­nis­tre­a­ză pen­si­i­le pri­va­te s-a dez­lă­nțu­it în mo­men­tul în ca­re a apă­rut proi­ec­tul or­do­na­nței de gu­vern ce ofe­rea po­si­bi­li­ta­tea asi­gu­rați­lor din Pi­lo­nul II să-și re­tra­gă ba­nii.

Un cor bi­ne exer­sat de alt­fel, de când se mai ve­hi­cu­la­se pro­ble­ma re­du­ce­rii con­tri­buți­i­lor sau a po­si­bi­li­tății ca asi­gu­rații să poa­tă op­ta între fon­du­ri­le pri­va­te și fondul pu­blic de pen­sii. Între timp, au apă­rut și va­rian­te in­ter­me­dia­re - ba­nii re­trași din Pi­lo­nul II să poa­tă fi di­re­cți­o­nați doar spre Pi­lo­nul I (pen­si­i­le de stat) sau să fie in­ves­tiți doar în ti­tluri de stat și acți­uni la bur­să (deci nu în con­sum). În de­fi­ni­tiv, nu sunt su­me prea mari, cam 80% din­tre cei ca­re au ba­nii în fon­du­ri­le de pen­sii pri­va­te au strâns sub 10.000 lei (va­loa­rea me­die a unui cont es­te de apro­xi­ma­tiv 6.000 lei, cam cât o in­ves­tiție în pri­me­ni­rea tu­tu­ror elec­tro­cas­ni­ce­lor de prin ca­să).

Am au­zit sce­na­rii apo­ca­lip­ti­ce, cu oa­meni ca­re vor muri de foa­me la pen­sie pen­tru că pen­sia de stat nu va mai pu­tea fi plă­ti­tă pes­te câți­va ani, iar pen­sia pri­va­tă va fi to­ca­tă până atunci da­că Gu­ver­nul dă li­ber la re­tra­geri. În pri­mul rând, eu nu cred că pen­sia de stat va fi fa­li­men­ta­ră când încep să se pen­si­o­ne­ze de­crețeii (ge­ne­rați­i­le 1960-1975). Mu­lți din­tre de­creței au emi­grat și vor con­ta pe alte sis­te­me de pen­sii, mu­lți s-au pen­si­o­nat an­ti­ci­pat, mu­lți au ieșit pur și sim­plu din câmpul mun­cii pen­tru că ti­pul nos­tru de eco­no­mie pri­va­tă înce­pe să nu mai pri­ve­as­că cu ochi buni an­ga­jații de pes­te 50 de ani. Deci po­va­ra fis­ca­lă pe ume­rii ge­ne­rați­i­lor mai ti­ne­re pen­tru pla­ta pen­si­i­lor ce­lor vârst­nici s-ar pu­tea să nu fie chiar atât de ma­re și nici efor­tul bu­ge­tar unul si­si­fic. Nici pe pen­si­i­le pri­va­te n-ar tre­bui să ne pu­nem însă spe­ra­nțe in­co­men­su­ra­bi­le. Din mai mul­te mo­ti­ve: ran­da­men­te­le nu sunt prea mari (se in­ves­tește pre­pon­de­rent în ti­tluri de stat, iar so­ci­e­tăți­le de admi­nis­tra­re ci­u­pesc co­mi­si­oa­ne anual), iar su­me­le alo­ca­te nu au fost prea con­sis­ten­te (sa­la­ri­i­le au înce­put să cre­as­că mai vi­gu­ros abia din 2014). Do­va­dă va­loa­rea con­tu­lui me­diu. În plus, mai exis­tă un as­pect cam ig­no­rat: spe­ra­nța de viață. Acum se trăi­ește frec­vent pes­te 85 de ani și sunt deci 20 de ani de mâncat din pen­sie. Răs­pun­deți sin­cer, da­că ați avea de ales ci­ne ați vrea să vă plă­te­as­că ace­as­tă pen­sie timp de 20 de ani: sta­tul, ca­re va plă­ti mai puțin, dar va plă­ti până la de­ce­sul asi­gu­ra­tu­lui, fi­ind o pen­sie pe viață, sau pri­va­tul ca­re îți va alo­ca exact cât ai co­ti­zat plus mici creșteri? Da­că ne-am pro­pu­ne să tra­gem li­nie în câți­va ani de la pen­si­o­na­re - da, o pen­sie pri­va­tă ca­re să o du­ble­ze pe cea de stat ar fi ideală, am trăi îmbe­lșu­gat acei ani. Dar da­că avem mult mai mu­lți ani în față? Din acest mo­tiv eu cred că ba­nii din fon­du­ri­le pri­va­te ar tre­bui mu­tați în fondul de pen­sii de stat. Sau, la li­mi­tă, să in­ves­tiți în ti­tluri de stat di­rect cu ba­nii re­trași de la pen­sia pri­va­tă, fă­ră a mai fi co­mi­si­o­nați de ad­mi­nis­tra­to­rii din Pi­lo­nul II ca­re tot asta fac cu gro­sul ba­ni­lor asi­gu­rați­lor.

FOTO AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.