Bătălia pen­tru MApN: Io­han­nis vrea con­trol ab­so­lut asu­pra Ar­ma­tei

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a luat o no­uă de­ci­zie con­tro­ver­sa­tă, ca­re poa­te avea un im­pact grav atât asu­pra sta­bi­li­tății in­ter­ne, cât și asu­pra ima­gi­nii Ro­mâni­ei în plan in­ter­nați­o­nal.

Romania Libera - - Prima Pagina - Mi­hai Diac

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a emis o no­uă de­ci­zie con­tro­ver­sa­tă, prin ca­re a șo­cat lu­mea po­li­ti­că ro­mâneas­că și a bul­ver­sat co­mu­ni­ta­tea in­sti­tuți­i­lor din do­me­ni­ul se­cu­ri­tății nați­o­na­le. În mod ar­bi­tar, șe­ful sta­tu­lui a de­cis pre­lun­gi­rea cu un an a man­da­tu­lui ac­tua­lu­lui șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii, ge­ne­ra­lul Ci­u­că. Io­han­nis a luat ace­as­tă de­ci­zie deși nu a exis­tat, din par­tea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, ni­cio pro­pu­ne­re de pre­lun­gi­re a man­da­tu­lui ac­tua­lu­lui șef al SMAp și ni­ci­un aviz pen­tru ace­as­tă pre­lun­gi­re de man­dat – nici din par­tea pre­mi­e­ru­lui, nici din par­tea CSAT. Dim­po­tri­vă, în șe­di­nța CSAT din 28 de­cem­brie, mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș, pro­pu­se­se un nou șef al SMAp în lo­cul ge­ne­ra­lu­lui Ci­u­că. Ofițe­rul re­co­man­dat de mi­nis­trul Apă­ră­rii pen­tru fun­cția de șef al SMAp era ge­ne­ra­lul Scar­lat, ca­re deți­ne, în pre­zent, fun­cția de re­pre­zen­tant mi­li­tar al Ro­mâni­ei la NATO şi UE.

La sfârși­tul lu­nii de­cem­brie 2018, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a emis o de­ci­zie con­tro­ver­sa­tă, prin ca­re a șo­cat lu­mea po­li­ti­că ro­mâneas­că și a bul­ver­sat co­mu­ni­ta­tea in­sti­tuți­i­lor din do­me­ni­ul se­cu­ri­tății nați­o­na­le. În mod uni­la­te­ral, fă­ră un aviz po­zi­tiv din par­tea Con­si­li­u­lui Su­prem de Apă­ra­re a Ță­rii, șe­ful sta­tu­lui a de­cis pre­lun­gi­rea cu un an a man­da­tu­lui ac­tua­lu­lui șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii, ge­ne­ra­lul Ni­co­lae - Io­nel Ci­u­că.

Preșe­din­te­le Io­han­nis și-a anu­nțat ace­as­tă de­ci­zie în du­pă-amia­za zi­lei de vi­neri, 28 de­cem­brie, ime­diat du­pă închei­e­rea ul­ti­mei șe­di­nțe a CSAT din anul 2018, șe­di­nță ca­re fu­se­se con­vo­ca­tă toc­mai cu sco­pul de a de­ci­de un nou șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii (SMAp).

Con­form Le­gii 346 / 2006 ca­re re­gle­men­te­a­ză orga­ni­za­rea și fun­cți­o­na­rea Mi­nis­te­ru­lui Apă­ră­rii Nați­o­na­le, șe­ful SMAp (fos­tul Stat Ma­jor Ge­ne­ral) es­te mi­li­ta­rul cu cel mai ma­re rang din Arma­ta Ro­mână. Ace­as­tă in­sti­tuție es­te, ca în ori­ce ța­ră de­mo­cra­ti­că, sub con­trol ci­vil, dar șe­ful SMAp es­te co­man­dan­tul mi­li­tar al Ar­ma­tei Ro­mâne. Man­da­tul șe­fu­lui SMAp are du­ra­ta de pa­tru ani, dar poa­te fi pre­lun­git cu până la un an. Ge­ne­ra­lul Ni­co­lae Ci­u­că fu­se­se nu­mit în fun­cția de șef al Sta­tu­lui Ma­jor Ge­ne­ral (actua­lul SMAp) la da­ta de 1 ia­nua­rie 2015, tot de preșe­din­te­le Io­han­nis. Cei pa­tru ani de man­dat ai ge­ne­ra­lu­lui Ci­u­că în frun­tea SMAp ex­pi­rau, ast­fel, la da­ta de 31 de­cem­brie 2018.

“Șe­ful Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii es­te mi­li­ta­rul cu ran­gul de con­du­ce­re cel mai înalt din ar­ma­tă, nu­mit de Preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, la pro­pu­ne­rea mi­nis­tru­lui apă­ră­rii na­ţi­o­na­le, cu avi­zul prim-mi­nis­tru­lui, pen­tru o pe­ri­oa­dă de 4 ani, cu po­si­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re cu până la un an”, pre­ci­ze­a­ză Le­gea 346. Pe de altă par­te, con­form Con­sti­tuți­ei Ro­mâni­ei, de­ci­zi­i­le lua­te de șe­ful sta­tu­lui cu im­pact asu­pra apă­ră­rii nați­o­na­le tre­bu­ie să fie con­tra­sem­na­te de că­tre pri­mul-mi­nis­tru.

To­tuși, în ca­zul ge­ne­ra­lu­lui Ci­u­că, nu a exis­tat, din par­tea mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii, ni­cio pro­pu­ne­re de pre­lun­gi­re a man­da­tu­lui de șef al SMAp și ni­ci­un aviz pen­tru ace­as­tă pre­lun­gi­re de man­dat – nici din par­tea pre­mi­e­ru­lui, nici din par­tea CSAT. Dim­po­tri­vă, în șe­di­nța CSAT din 28 de­cem­brie, mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș, pro­pu­se­se un nou șef al SMAp, în lo­cul ge­ne­ra­lu­lui Ci­u­că. Ofițe­rul pro­pus de mi­nis­trul Apă­ră­rii pen­tru fun­cția de șef al SMAp era ge­ne­ra­lul Du­mi­tru Scar­lat, ca­re deți­ne, în pre­zent, fun­cția de re­pre­zen­tant mi­li­tar al Ro­mâni­ei la NATO și UE. Din punct de ve­de­re for­mal, în fun­cția de șef al SMAp poa­te fi nu­mit un lo­cți­i­tor al șe­fu­lui SMAp sau șe­ful uneia din­tre ce­le trei ca­te­go­rii de fo­rțe ale Ar­ma­tei Ro­mâne. În acest context, po­tri­vit unor sur­se ne­o­fi­cia­le, mi­nis­trul Apă­ră­rii, Ga­bri­el Leș, for­mu­la­se, înain­te de șe­di­nța CSAT din 28 de­cem­brie, și o pro­pu­ne­re de nu­mi­re a ge­ne­ra­lu­lui Scar­lat (pro­venit din Fo­rțe­le Te­res­tre) la co­man­da Sta­tu­lui Ma­jor al Fo­rțe­lor Te­res­tre, pen­tru a res­pec­ta ad-lit­te­ram al­go­rit­mul de nu­mi­re a unui nou șef al SMAp. Dar în mod sus­pect, inclu­de­rea aces­tei pro­pu­neri a mi­nis­tru­lui Apă­ră­rii pe agen­da CSAT ar fi fost in­te­nți­o­nat amâna­tă de că­tre preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis.

Atât ge­ne­ra­lul Ci­u­că – păs­trat de preșe­din­te­le Io­han­nis în frun­tea SMAp – cât și ge­ne­ra­lul Scar­lat – res­pins de șe­ful sta­tu­lui pen­tru ace­as­tă fun­cție – au o ima­gi­ne foar­te bu­nă atât în rându­ri­le mi­li­ta­ri­lor ro­mâni, cât și în fața ofi­cia­li­lor străini. Dar în mo­men­tul în ca­re ge­ne­ra­lul Ci­u­că es­te me­nți­nut ne­le­gal în frun­tea SMAp, iar ge­ne­ra­lul Scar­lat pa­re să fie în diz­grația șe­fu­lui sta­tu­lui, atât Scar­lat cât și Ci­u­că se văd cu au­to­ri­ta­tea șu­bre­zi­tă atât în rându­ri­le mi­li­ta­ri­lor ro­mâni,cât și în ochii aliați­lor și par­te­ne­ri­lor din NATO și din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă.

Adrian Se­ve­rin: O de­ci­zie ne­con­sti­tuți­o­na­lă

Ana­lis­tul po­li­tic Adrian Se­ve­rin fost preșe­din­te al OSCE, a ex­pli­cat, pen­tru „România li­be­ră,“ca­re poa­te fi im­pac­tul de­ci­zi­ei lui Klaus Io­han­nis cu pri­vi­re la pre­lun­gi­rea man­da­tu­lui ge­ne­ra­lu­lui Ci­u­că în fun­cția de șef al Sta­tu­lui Ma­jor al Apă­ră­rii.

“Es­te o de­ci­zie ne­con­sti-tuți­o­na­lă, fă­ră ni­ci­un fel de îndoială. Dom­nul Io­han­nis spu­ne tot tim­pul că res­pec­tă Con­sti­tuția, dar el res­pec­tă pro­ba­bil o Con­sti­tuție pro­prie, nu pe ace­ea a Ro­mâni­ei. Prin ace­as­tă de­ci­zie a șe­fu­lui sta­tu­lui, lup­ta po­li­ti­că din România im­pli­că Arma­ta Ro­mână, într-un mo­ment în ca­re sun­tem de­ja într-un răz­boi hi­brid in­ter­nați­o­nal și am pu­tea fi im­pli­cați într-un răz­boi con­venți­o­nal, cum es­te cel din Ucrai­na”, su­bli­nia­ză Adrian Se­ve­rin. Po­tri­vit aces­tu­ia, „din­co­lo de le­ga­li­ta­te, în Ar­ma­tă se pu­ne pro­ble­ma au­to­ri­tății asu­pra ca­dre­lor mi­li­ta­re. A pu­ne Arma­ta Ro­mână sub co­man­da unui șef ne­le­gi­tim es­te o ame­ni­nța­re atât pen­tru se­cu­ri­ta­tea Ro­mâni­ei, cât și pen­tru ace­ea a aliați­lor din NATO”.

Adrian Se­ve­rin su­bli­nia­ză că, în România, șe­ful sta­tu­lui are doar o au­to­ri­ta­te sim­bo­li­că, în timp ce au­to­ri­ta­tea exe­cu­ti­vă le re­vi­ne pre­mi­e­ru­lui și mem­bri­lor Gu­ver­nu­lui, ast­fel că, da­că ge­ne­ra­lul Ci­u­că ră­mâne în fun­cția de șef al SMAp, el va fi su­sți­nut doar de șe­ful sta­tu­lui, nu va pu­tea coo­pe­ra cu mi­nis­trul Apă­ră­rii și va fi lip­sit de au­to­ri­ta­te efec­ti­vă. Adrian Se­ve­rin con­si­de­ră că si­tuația de cri­ză din in­te­ri­o­rul Ar­ma­tei Ro­mâne se poa­te re­zol­va într-un sin­gur mod: “Ge­ne­ra­lul Ci­u­că tre­bu­ie să fa­că do­va­da pa­tri­o­tis­mu­lui său și a onoa­rei sa­le de mi­li­tar, dându-și de­mi­sia din ace­as­tă fun­cție pe ca­re acum o deți­ne în mod ne­le­gal. Dânsul știe pre­cis că nu are drep­tul la acest man­dat. Alt­fel, va ră­mâne în is­to­rie cu res­pon­sa­bi­li­ta­tea că a ac­cep­tat un man­dat ne­con­sti­tuți­o­nal, iar pes­te un an, când acest man­dat va înce­ta, ar pu­tea ajun­ge chiar în fața Par­che­tu­lui Mi­li­tar”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.