Ban­ca Tran­sil­va­nia şi Ban­cpost au de­venit o sin­gu­ră ban­că

Me­sa­jul top ma­na­ge­men­tu­lui BT

Romania Libera - - Actualitate - Ho­ria Ci­or­ci­lă Pre­şe­din­te, Con­si­li­ul de Admi­nis­trație Ömer Te­tik Di­rec­tor Ge­ne­ral

„Sun­tem bu­cu­ro­şi să anu­nțăm că Ban­ca Tran­sil­va­nia şi Ban­cpost au de­venit o sin­gu­ră ban­că, du­pă fu­zi­u­nea re­a­li­za­tă cu suc­ces în 31 de­cem­brie 2018 şi par­cur­ge­rea unui plan am­biți­os de in­te­gra­re Ban­cpost în ac­ti­vi­ta­tea BT, pe par­cur­sul a doar no­uă luni. Es­te un pas înain­te în po­ves­tea băn­cii noas­tre, în ca­re achi­ziți­i­le Ban­cpost, Vic­to­ria­bank şi Vol­ksbank România au un loc apar­te. 2009 es­te un alt re­per în isto­ria Băn­cii Tran­sil­va­nia pen­tru că mo­de­lul de bu­si­ness a fost adap­tat con­tex­tu­lui eco­no­mic de atunci. Pri­ma rein­ven­ta­re BT a avut loc în anul 2001, oda­tă cu înce­pe­rea ex­tin­de­rii la ni­vel nați­o­nal a rețe­lei de uni­tăți. Avem cu­ra­jul, ex­pe­ri­e­nța şi re­sur­se­le ne­ce­sa­re pen­tru noi rein­ven­tări ale băn­cii noas­tre, da­că provocările eco­no­mi­ce o vor ce­re sau, pe de altă par­te, da­că vor apă­rea opor­tu­ni­tăți pe piață.

Bun venit la BT!

Spu­nem bun venit la Ban­ca Tran­sil­va­nia cli­e­nți­lor şi an­ga­jați­lor Ban­cpost. Avem încre­de­re că va fi o aco­mo­da­re ra­pi­dă, mai ales că ambe­le bănci au ADN ro­mânesc şi is­to­rie cu mul­te as­pec­te în co­mun. De ase­me­nea, do­rim să du­cem mai de­par­te punc­te­le for­te întâlni­te la Ban­cpost, apre­cia­te de cli­e­nți şi echi­pă.

Res­pon­sa­bi­li­ta­tea Băn­cii Tran­sil­va­nia față de cli­e­nți, acți­o­nari şi eco­no­mie

Știm că, fi­ind cel mai ma­re fi­na­nța­tor al eco­no­mi­ei nați­o­na­le, al IMM-uri­lor şi al pla­nu­ri­lor per­soa­ne­lor fi­zi­ce, BT are de acum înain­te o res­pon­sa­bi­li­ta­te tot mai ma­re față de cei 3 mi­li­oa­ne de cli­e­nți ai băn­cii, 10.000 de an­ga­jați ai Gru­pu­lui Fi­nan­ciar Ban­ca Tran­sil­va­nia, aproa­pe 30.000 de acți­o­nari şi față de eco­no­mia ro­mâneas­că. De ase­me­nea, vom con­ti­nua im­pli­ca­rea noas­tră în creş­te­rea Vic­to­ria­bank din Re­pu­bli­ca Mol­do­va şi în con­so­li­da­rea sis­te­mu­lui ban­car din ța­ra ve­ci­nă. În cei 25 de ani de când a înce­put po­ves­tea BT, Ban­ca Tran­sil­va­nia a rein­ves­tit în România, în creş­te­rea bu­si­nes­su­lui său, aproa­pe tot pro­fi­tul obți­nut, reu­şind ast­fel să su­sți­nă eco­no­mia, com­pa­ni­i­le, an­tre­pre­no­rii şi vi­se­le ro­mâni­lor. Doar în ul­ti­mii 10 ani BT a cre­di­tat aproa­pe 75.000 de com­pa­nii, ca­re la rândul lor su­sțin 1,3 mi­li­oa­ne de an­ga­jați şi fa­mi­li­i­le lor. De ase­me­nea, tot în ul­ti­mii 10 ani Ban­ca Tran­sil­va­nia a plă­tit ta­xe la bu­ge­tul de stat de pes­te 3,7 mi­liar­de lei şi a in­ves­tit pes­te 1,1 mi­liar­de lei în dez­vol­ta­rea ac­ti­vi­tății. BT es­te unul din­tre cei mai ac­ti­vi su­sți­nă­tori ai proi­ec­te­lor so­cia­le şi edu­cați­o­na­le, cu o me­die de 23 mi­li­oa­ne de lei in­ves­tiți anual în sport, co­mu­ni­tăți şi edu­cație. Sun­tem su­por­te­rul nu­mă­rul 1 al bas­che­tu­lui ro­mânesc şi par­te­ne­rii nu­mă­ru­lui 1 mon­dial în te­nis, Si­mo­na Ha­lep. Su­sți­nem anual pes­te 1.000 de proi­ec­te de im­pli­ca­re şi res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă. La rândul ei, Ban­cpost a fost pri­ma ban­că din România pri­va­ti­za­tă in­te­gral şi un ju­că­tor ac­tiv în co­mu­ni­ta­te. Ban­ca Tran­sil­va­nia va con­ti­nua ace­as­tă di­re­cție şi îşi asu­mă res­pon­sa­bi­li­ta­tea ca prin­ci­pal su­sți­nă­tor al dez­vol­tă­rii eco­no­mi­ei, al com­pa­ni­i­lor şi al oa­me­ni­lor prin acor­da­rea de fi­na­nțări şi con­tri­buția la re­a­li­za­rea unor pla­nuri individuale. Pri­o­ri­tăți­le noas­tre se vor întrep­ta şi de acum înco­lo spre inovație şi teh­no­lo­gie, pen­tru a sim­pli­fi­ca şi efi­ci­en­ti­za re­lația cli­e­nți­lor cu BT. Mu­lțu­mim cli­e­nți­lor noş­tri că sunt şi au fost ală­turi de noi in­clu­siv pe par­cur­sul aces­tei in­te­grări. Îi asi­gu­răm că lu­cre­a­ză cu o ban­că an­tre­pre­no­ria­lă, pen­tru ca­re ex­pe­ri­e­nța po­zi­ti­vă ofe­ri­tă es­te pe pri­mul plan. De ase­me­nea, mu­lțu­mim ce­lor ca­re au con­tri­bu­it la suc­ce­sul aces­tei achi­ziții, in­te­grări şi fu­zi­uni: echi­pe­le BT şi Ban­cpost, au­to­ri­tăți, con­sul­ta­nți şi avo­cați. Cu toții au fă­cut po­si­bil acest mo­ment is­to­ric pen­tru Ban­ca Tran­sil­va­nia şi pen­tru sis­te­mul ban­car ro­mânesc. Ban­ca Tran­sil­va­nia are CU­RAJ. Po­ves­tea BT mer­ge mai de­par­te”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.