Do­uă mi­nis­te­re-cheie, fă­ră ti­tu­lari de 40 de zi­le

Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii și cel al Tran­spor­tu­ri­lor au fost con­du­se, de la sfârși­tul lu­nii noi­em­brie, de doi mi­niștri de­mi­si­o­nari, iar ieri au fost pro­puși doi in­te­ri­mari.

Romania Libera - - Prima Pagina - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii și cel al Tran­spor­tu­ri­lor au fost con­du­se, de la sfârși­tul lu­nii noi­em­brie, de doi mi­niștri de­mi­si­o­nari, iar ieri au fost pro­puși doi in­te­ri­mari.

Pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă i-a tran­smis, ieri, preșe­din­te­lui Klaus Io­han­nis pro­pu­ne­ri­le de de­sem­na­re a mi­niștri­lor in­te­ri­mari pen­tru por­to­fo­li­i­le Tran­spor­tu­ri­lor și Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le.Ministrul Fon­du­ri­lor Eu­ro­pe­ne, Ro­va­na Plumb, es­te pro­pus pen­tru asi­gu­ra­rea in­te­ri­ma­tu­lui la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor, iar ministrul Fi­nan­ţe­lor Pu­bli­ce, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, es­te pro­pus pen­tru pre­lua­rea in­te­ri­ma­tu­lui la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­tra­ţi­ei Pu­bli­ce. ”Es­te vi­tal însă, având în ve­de­re con­tex­tul ac­tual, să gă­sim so­lu­ţii de­fi­ni­ti­ve pri­vind nu­mi­ri­le ti­tu­la­ri­lor pen­tru ce­le do­uă func­ţii”, a su­bli­niat prim-ministrul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă. ”Pen­tru pu­ne­rea în apli­ca­re a Pro­gra­mu­lui de Gu­ver­na­re es­te ne­voie de im­pli­ca­rea de­pli­nă a tu­tu­ror mem­bri­lor Ca­bi­ne­tu­lui, atât în ca­drul șe­din­ţe­lor de Gu­vern, cât și în ac­ti­vi­ta­tea fi­e­că­rui mi­nis­tru, în do­me­ni­ul său de ac­ti­vi­ta­te, cu efec­te con­cre­te pen­tru ro­mâni, pre­cum pla­ta sa­la­ri­i­lor și asi­gu­ra­rea con­ti­nu­i­tă­ţii ac­ti­vi­tă­ţii. To­to­da­tă, es­te vi­tal ca la pri­ma reu­ni­u­ne a Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei cu Co­le­gi­ul Co­mi­sa­ri­lor eu­ro­peni, ca­re va avea loc în ace­as­tă săp­tă­mână la Bu­cu­rești, să par­ti­ci­pe ti­tu­lari ai tu­tu­ror por­to­fo­li­i­lor, cu atri­bu­ţii de­pli­ne în exer­ci­ta­rea func­ţi­i­lor”,ara­tă Exe­cu­ti­vul.

Evo­luția scan­da­lu­lui

Guvernul pre­ci­ze­a­ză că aște­ap­tă în con­ti­nua­re mo­ti­va­rea preșe­din­te­lui Ro­mâni­ei cu pri­vi­re la re­fu­zul pen­tru pro­pu­ne­ri­le înain­ta­te an­te­ri­or de nu­mi­re a mi­niștri­lor Tran­spor­tu­ri­lor și Dez­vol­tă­rii, așa cum pre­ve­de Con­sti­tu­ţia Ro­mâni­ei și cum pre­ci­ze­a­ză de­ci­zi­i­le Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le.

Prac­tic, du­pă 40 de zi­le, ni­ci­u­nul din­tre ce­le do­uă mi­nis­te­re nu are un mi­nis­tru ti­tu­lar. Guvernul a tran­smis preșe­din­te­lui re­vo­ca­rea mi­niștri­lor Tran­spor­tu­ri­lor și Dez­vol­tă­rii, pro­pu­nându-i pe Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu și Ilan Lau­fer,însă, pe 20 noi­em­brie,preșe­din­te­le Io­han­nis a evi­tat re­vo­ca­rea ti­tu­la­ri­lor de la ce­le do­uă mi­nis­te­re - Lu­cian Șo­va și Paul Stă­nes­cu -, res­pin­gând im­pli­cit și nu­mi­ri­le Li­ei Olgu­ţa Va­si­les­cu și a lui Ilan Lau­fer. Pe 21 noi­em­brie, Lia Olgu­ţa Va­si­les­cu a fost pro­pu­să la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii, iar Mir­cea Dră­ghici la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. Ulte­ri­or, Șo­va și-a dat de­mi­sia de la Tran­spor­turi pe 22 noi­em­brie, iar Paul Stă­nes­cu și-a anu­nțat de­mi­sia de la Dez­vol­ta­re pe 26 noi­em­brie. Chiar da­că Le­gea de fun­cți­o­na­re a Gu­ver­nu­lui pre­ve­de că de­mi­si­o­na­rii mai pot fa­ce par­te din Exe­cu­tiv încă 15 zi­le, pre­ze­nța lor în frun­tea mi­nis­te­re­lor s-a pre­lun­git. Șo­va a or­ga­ni­zat o se­rie de acți­uni, în timp ce Stă­nes­cu a fost o pre­ze­nță dis­cre­tă. Însă, in­di­fe­rent de pres­tația pu­bli­că a fi­e­că­ru­ia, un mi­nis­tru de­mi­si­o­nar nu mai are au­to­ri­ta­te asu­pra su­bor­do­nați­lor săi.

În 7 de­cem­brie, Guvernul s-a adre­sat Cur­ţii Con­sti­tu­ţi­o­na­le (CCR) și, po­tri­vit de­ci­zi­ei CCR, șe­ful sta­tu­lui tre­bu­ie să emi­tă de înda­tă de­cre­te­le de con­sta­ta­re a va­can­tă­rii ce­lor do­uă func­ţii de mi­nis­tru și să răs­pun­dă mo­ti­vat le­gat de nu­mi­ri­le noi­lor mi­niștri.

Mo­ti­va­rea de la Co­tro­ceni întârzie

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a sem­nat abia pe 3 ia­nua­rie de­cre­te­le pri­vind va­can­ta­rea pos­tu­ri­lor de mi­niștri de la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii și de la Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. A do­ua zi, preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a anu­nțat că va re­fu­za pro­pu­ne­ri­le înain­ta­te de prim-ministrul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pen­tru por­to­fo­li­i­le de la Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii și Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor. De me­nți­o­nat că șe­ful sta­tu­lui nu a spus la ce set de pro­pu­neri va fa­ce re­fe­ri­re mo­ti­va­rea pe ca­re ju­riștii de la Pa­la­tul Co­tro­ceni o vor re­dac­ta în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re. Aspec­tul es­te im­por­tant din punct de ve­de­re ju­ri­dic, pen­tru că o de­ci­zie mai ve­che a CCR pre­ve­de că șe­ful sta­tu­lui poa­te re­fu­za o sin­gu­ră da­tă, mo­ti­vat, o pro­pu­ne­re de re­ma­ni­e­re.

Acum, la ce­le do­uă mi­nis­te­re au fost pro­puși doi in­te­ri­mari, dar și efi­ci­e­nța aces­to­ra poa­te fi pu­să sub sem­nul între­bă­rii,de vre­me ce aceștia vor con­du­ce câte do­uă mi­nis­te­re: Fi­na­nțe­le și Dez­vol­ta­rea (Eu­gen Te­o­do­ro­vici), res­pec­tiv Fon­du­ri­le Eu­ro­pe­ne și Tran­spor­tu­ri­le (Ro­va­na Plumb).

FOTO: GOV.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.