Opi­nii

Romania Libera - - Prima Pagina - ILIE ȘER­BĂ­NES­CU

Ilie Șer­bă­nes­cu Ui­mi­toa­re mă­suri du­pă trei de­ce­nii

– deh, an cen­te­nar – s-a încheiat cu ui­mi­toa­re mă­suri adop­ta­te de gu­ver­na­rea în exer­cițiu. Ui­mi­toa­re, pen­tru că sunt prin­tre puți­ne­le mă­suri pro-Ro­mânia din pe­ri­oa­da ca­re s-a scurs de la eveni­men­te­le din 1989 și ori­cum sin­gu­re­le în mod net cu acest ca­rac­ter de la re­veni­rea la gu­ver­na­re a PSD în 2012. Să fie clar: au mai exis­tat, în am­be­le pe­ri­oa­de me­nți­o­na­te, mă­suri cu o ase­me­nea alu­ră, dar toa­te au avut o ten­tă de­fen­si­vă. Așa a fost ca­zul ge­nia­lei mă­suri lua­te de preșe­din­te­le Ili­es­cu de a tran­sfe­ra, con­tra cos­turi de­ri­zo­rii, apar­ta­men­te­le con­stru­i­te pe vre­mea lui Ce­aușes­cu lo­ca­ta­ri­lor aces­to­ra, ce­ea ce, în per­spec­ti­va te­ri­bi­le­lor scum­piri im­pu­se de ca­pi­ta­lul străin uti­li­tăți­lor pu­bli­ce pre­lua­te, a per­mis ro­mâni­lor, pen­tru vreo 20-25 de ani, să trăias­că mai puțin rău de­cât le per­mi­te­au sa­la­ri­i­le lor, ce­le mai mici din Eu­ro­pa, prin tran­sfor­ma­rea lor în pro­pri­e­tari și me­nți­ne­rea scă­zu­tă a im­po­zi­te­lor pe pro­pri­e­tăți­le lo­ca­ti­ve. Așa a fost și ca­zul ma­jo­ră­ri­lor de sa­la­rii (în sec­to­rul de stat și pe an­sam­blu prin sa­la­ri­ul mi­nim), de­ci­se de gu­ver­nă­ri­le PSD pe vre­mea lui Drag­nea, dar fă­cu­te co­mes­ti­bi­le pen­tru ca­pi­ta­lul străin, ca­re între timp pre­lua­se cu to­tul Ro­mânia, prin cos­ti­si­toa­re și com­plet ne­jus­ti­fi­ca­te ca­do­uri acor­da­te aces­tu­ia (re­la­xări fis­ca­le și mu­ta­rea con­tri­buți­i­lor so­cia­le in­te­gral în sar­ci­na an­ga­ja­tu­lui). Ulti­me­le mă­suri însă vi­ze­a­ză di­rect și fă­ră nua­nțări țin­te­le ur­mă­ri­te.

Com­pa­ni­i­le vi­za­te și, bi­neînțe­les, me­nes­tre­lii lor s-au re­pe­zit să pu­nă flașne­ta do­gi­tă că noi­le mă­suri sunt îndrep­ta­te împo­tri­va ca­pi­ta­lu­lui străin și să-l răs­tig­neas­că – a nu știu câta oa­ră! – pe Drag­nea pen­tru o ase­me­nea „lèse-ma­jes­té”. Ine­xact! Vi­zat nu es­te ca­pi­ta­lul străin, ci abu­zul de mo­no­pol. Es­te cum­va afec­tat ca­pi­ta­lul străin atot­do­mi­nant în do­me­nii de fo­rță pre­cum con­stru­cți­i­le au­to, com­po­nen­te au­to, IT, re­tail sau con­sul­ta­nță? Nu! Se poa­te les­ne ob­ser­va că es­te vor­ba doar de do­me­nii un­de nu exis­tă con­cu­re­nță și un­de re­gle­men­ta­rea tre­bu­ie să opre­as­că abu­zul de po­ziție do­mi­nan­tă ca­re poa­te re­zul­ta toc­mai din ab­se­nța con­cu­re­nței și uti­li­za­rea mo­no­po­lu­lui deți­nut în fața unor con­su­ma­tori fă­ră opți­uni. Că onor ca­pi­ta­lul străin a ales să preia cu pri­o­ri­ta­te aces­te do­me­nii și să ape­le­ze mai mult de­cât deșu­che­at la abu­zul pe ca­re îl per­mi­te toc­mai mo­no­po­lul din res­pec­ti­ve­le do­me­nii nu sunt de vi­nă nici Ro­mânia, nici Drag­nea! „Vi­no­va­tul de ser­vi­ciu” Drag­nea es­te într-ade­văr de vi­nă, dar nu pen­tru că a inițiat și adop­tat aces­te mă­suri, ci pen­tru că nu le-a luat mai de­mult!

Pri­vind re­tros­pec­tiv, ca­pi­ta­lul străin a fo­rțat, de la înce­pu­tul înce­pu­tu­ri­lor, pre­lua­rea aces­tor do­me­nii, toc­mai pen­tru a pu­tea abu­za, în in­te­res pro­priu, de mo­no­po­lul ca­re exis­ta în res­pec­ti­ve­le do­me­nii. Pre­lua­rea re­sur­se­lor de pe­trol și ga­ze a fost con­diți­o­na­li­ta­te în ad­mi­te­rea în UE, pre­lua­rea dis­tri­buți­i­lor de ener­gie a con­diți­o­nat acor­da­rea sta­tu­tu­lui de eco­no­mie de piață fun­cți­o­na­lă, iar de pre­lua­rea sis­te­mu­lui ban­car a de­pins ac­ce­sul României pe pi­ețe­le fi­nan­cia­re. De alt­fel, să nu ne mai as­cun­dem du­pă de­get: pre­lua­rea de că­tre ca­pi­ta­lul străin a aces­tor sec­toa­re, ce­ea ce echi­va­le­a­ză cu con­tro­lul asu­pra ru­la­ju­lui ba­nu­lui în eco­no­mie, înse­am­nă tran­sfor­ma­rea unei țări într-o co­lo­nie, ce­ea ce s-a vi­zat de fapt și s-a re­a­li­zat în ca­zul României! Es­te po­si­bil ca băn­ci­le străi­ne din Ro­mânia – căci ce­le ro­mânești nici nu prea sunt! – să re­a­li­ze­ze pro­fi­turi de câte­va ori mai mari de­cât ace­le­ași bănci la ele aca­să în con­diți­i­le în ca­re aici au re­lații cu cli­e­nți mult mai să­raci de­cât în ță­ri­le de ori­gi­ne? Es­te po­si­bil: prin abuz de mo­no­pol, com­pen­sând de­po­zi­te­le cu do­bânzi de­ri­zo­rii și im­pu­nând do­bânzi exor­bi­tan­te la cre­di­te. Es­te po­si­bil, dar inad­mi­si­bil! Es­te po­si­bil ca sta­tul ro­mân să nu înca­se­ze mă­car ce­va cât de cât de pe ur­ma găz­du­i­rii unor gi­ga­nți te­le­com ca­re fac aici pro­fi­turi uriașe și con­stan­te? Es­te po­si­bil, dar inad­mi­si­bil! Es­te po­si­bil ca ro­mânii să nu se ale­a­gă mai cu ni­mic de pe ur­ma ga­ze­lor na­tu­ra­le cu ca­re i-a bla­gos­lo­vit Dum­ne­zeu, pes­te ju­mă­ta­te din ei con­ti­nuând să se încăl­ze­as­că cu lem­ne, în timp ce se pre­gă­tesc con­duc­te pen­tru ex­por­ta­rea aces­tor ga­ze, ne­mai­vor­bind de su­me­le de­ri­zo­rii pe ca­re le înca­se­a­ză sta­tul ro­mân ca re­de­vențe? Es­te po­si­bil prin abuz de mo­no­pol. Dar es­te inad­mi­si­bil! Es­te po­si­bil ca, du­pă pre­lua­rea mo­no­po­lu­lui din dis­tri­buți­i­le de ener­gie și în ge­ne­ral din uti­li­tăți pu­bli­ce de că­tre com­pa­nii străi­ne, prețu­ri­le atât la ga­ze, cât și la elec­tri­ci­ta­te sau apă să se fi du­blat sau chiar tri­plat, în timp ce ser­vi­ci­i­le s-au înrău­tățit, și nu îmbu­nă­tățit, iar bra­nșa­men­te­le, tre­cu­te în re­gim pri­vat, să fi de­venit pro­hi­bi­ti­ve prin ta­ri­fe­le im­pu­se? Ro­mânia se află în frun­te la între­ru­pe­ri­le de cu­rent elec­tric în UE, ca și la ac­ci­den­te­le în ali­men­ta­rea cu ga­ze na­tu­ra­le. Es­te po­si­bil prin abuz de mo­no­pol, res­pec­tiv prin im­pu­ne­rea unor prețuri mă­ri­te, fă­ră îmbu­nă­tăți­rea ser­vi­ci­i­lor, ni­ci­u­na din com­pa­ni­i­le străi­ne pre­lua­toa­re de uti­li­tăți ne­fă­când mă­car in­ves­tiți­i­le de întreți­ne­re la ca­re se an­ga­ja­se cu pri­le­jul pri­va­ti­ză­rii! Es­te po­si­bil du­pă cum se ve­de, dar es­te inad­mi­si­bil!

Că va ur­ma o ur­gie asu­pra ro­mâni­lor, de­cla­nșa­tă de mult sti­ma­tul și iu­bi­tul ca­pi­tal străin, asta es­te si­gur. Co­lo­nia­lis­mul nu to­le­re­a­ză ieșiri din front. Mo­ti­vația re­pli­cii nu va fi cum­va fap­tul în si­ne că mă­su­ri­le îi vor afec­ta pro­fi­tu­ri­le obți­nu­te! Ci obli­gația pe ca­re și-o aro­gă de a pe­na­li­za crunt îndrăz­nea­la scla­vu­lui de a ri­di­ca mâna împo­tri­va stă­pânu­lui! Ame­ni­nță­ri­le că-și ia ca­tra­fu­se­le și ple­a­că sunt po­vești pen­tru frai­eri! N-ar fi rău, că așa am mai res­pi­ra și noi ușu­rați, dar du­lăii nu ple­a­că de la mă­ce­lă­rie! La­men­tă­ri­le că mă­su­ri­le in­tro­duc haos și in­cer­ti­tu­dini în piață sunt ba­li­ver­ne! În ca­re piață? Ce, asta-i piață?! „Piața” te­le­com es­te gu­ver­na­tă de trei ju­că­tori mari și lați! „Piața” dis­tri­buți­ei de ga­ze de doi mari și lați! „Piața” dis­tri­buți­ei de ener­gie elec­tri­că de trei-pa­tru mari și lați! „Piața” dis­tri­buți­ei de car­bu­ra­nți de pa­tru mari și lați! „Piața” ban­ca­ră de câte­va gru­puri mari și la­te, mai înfrăți­te între ele de­cât ge­me­nii! Vai, am ui­tat să pre­ci­zăm că în toa­te ca­zu­ri­le – de la com­pa­nii te­le­com și dis­tri­buți­i­le de ga­ze și elec­tri­ci­ta­te la ben­zi­nari și bănci – es­te vor­ba de ju­că­tori străini!

Încer­ca­rea de re­cu­pe­ra­re a efec­te­lor mă­su­ri­lor pe se­a­ma con­su­ma­to­ri­lor – căci asta va fi re­pli­ca! – es­te de na­tu­ră să ge­ne­re­ze ca­pi­ta­lu­lui străin în an­sam­blu din Ro­mânia du­reri de cap pe ca­re le au până și cei mai ver­sați stă­pâni de scla­vi. Ca­pi­ta­lul străin a ajuns în Ro­mânia nu nu­mai la o ma­tri­ce co­lo­nia­lă de ex­ploa­ta­re a ță­rii, dar și la o anu­mi­tă op­ti­mi­za­re a aces­tei ma­tri­ce, res­pec­tiv la o ma­xi­mi­za­re a pro­fi­tu­ri­lor cu chel­tu­i­e­li de lu­cru și in­ves­tiți­o­na­le mi­ni­me! Mă­su­ri­le adop­ta­te de coa­liția PSD-ALDE stri­că ploi­le, în sen­sul că ori ca­pi­ta­lul străin se mu­lțu­mește cu mai puțin ori tre­bu­ie să acu­ti­ze­ze ex­ploa­ta­rea di­rec­tă a oa­me­ni­lor de rând pen­tru a me­nți­ne ace­e­ași ra­tă de op­ti­mi­za­re a ma­tri­cei co­lo­nia­le. Și ace­as­ta pu­ne pro­ble­ma aban­do­nă­rii măștii de ța­ră su­ve­ra­nă a României și ofi­cia­li­za­rea sta­tu­tu­lui ei de co­lo­nie (des­pre ace­as­ta săp­tă­mâna vi­i­toa­re).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.