Alian­ţa Na­ţi­o­na­lă es­te par­ti­dul con­ser­va­to­ri­lor su­ve­ra­niști asu­ma­ţi

Romania Libera - - Opinii - Așa să ne aju­te Dum­ne­zeu!

Am fost între­bat da­că Alia­nța Nați­o­na­lă (PAN) es­te de dre­ap­ta sau de stânga. Am răs­puns că în zi­le­le noas­tre ace­as­tă între­ba­re nu mai are nici sens și nici sub­sta­nță, căci „doc­tri­ne­le po­li­ti­ce“au ră­mas su­bi­ec­te de dis­cuții „sa­van­te“doar în gu­ra pro­pa­gan­diști­lor și a fa­lși­lor ana­liști po­li­tici. Sin­gu­ra di­ho­to­mie re­a­lă în po­li­ti­ca mon­dia­lă con­tem­po­ra­nă es­te între con­ser­va­to­rii-su­ve­ra­niști și pro­gre­siștii-glo­ba­liști. Noi, Alia­nța Nați­o­na­lă, sun­tem con­ser­va­tori și su­ve­ra­niști asu­mați. Toa­te po­li­ti­ci­le noas­tre vor avea o sin­gu­ră di­re­cție: sal­vgar­da­rea și con­ti­nu­i­ta­tea nea­mu­lui ro­mânesc, a cul­tu­rii și tra­diți­i­lor aces­tu­ia în fața asal­tu­lui dis­truc­tiv al glo­ba­lis­mu­lui. În acest sens nu vom ezi­ta, în fun­cție de con­junc­tu­ră și ne­ce­si­tăți, să apli­căm po­li­tici de dre­ap­ta – încu­ra­ja­rea ca­pi­ta­lu­lui ro­mânesc, dez­vol­ta­rea pă­tu­rii mij­lo­cii, a între­prin­ză­to­ri­lor și pro­fe­si­o­niști­lor ro­mâni – sau de stânga, cum ar fi acor­da­rea a 6% pen­tru in­ves­tiția în învăță­mânt sau pro­te­ja­rea să­nă­tății fi­zi­ce și men­ta­le a po­pu­lați­ei.

Am mai fost între­bat da­că sunt într-ade­văr con­vins că Alia­nța Nați­o­na­lă va avea șan­se re­a­le să reușe­as­că pe ac­tua­la sce­nă po­li­ti­că. Am răs­puns că da! Sper că da. Vre­au să cred în Ste­aua Alia­nței Nați­o­na­le – ca sin­gu­ra so­luție via­bi­lă și sin­ce­ră la pro­ble­me­le și opți­u­ni­le cru­cia­le în fața că­ro­ra sun­tem puși și sun­tem obli­gați să dăm răs­pun­suri co­rec­te. E o ches­ti­u­ne de viață și de moar­te. La ni­vel isto­ric, la ni­vel de neam.

De ace­ea, con­si­der că ruși­noa­să nu ar fi înfrânge­rea noas­tră sau eșe­cul proi­ec­tu­lui po­li­tic #Alia­nțaNați­o­na­lă, ci pa­si­vi­ta­tea și re­sem­na­rea.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.