„Non­for­mal se poa­te“Po­li­ti­ca pu­bli­că alter­na­ti­vă pen­tru in­ser­ţia ti­ne­ri­lor pe pia­ţa mun­cii

Romania Libera - - Opinii -

ONG-uri­le din toa­tă ţa­ra sunt in­vi­ta­te să ia par­te la proi­ec­tul “Non­for­mal se poa­te – Po­li­ti­ca pu­bli­că alter­na­ti­vă pen­tru in­ser­ţia ti­ne­ri­lor pe pia­ţa mun­cii”, proi­ect dez­vol­tat de “Aso­cia­ţia Se Poa­te” și “Aso­cia­ţia Uma­nis­tă Ro­mână”, co­fi­nan­ţat din Fon­dul So­cial Eu­ro­pe­an prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţi­o­nal Ca­pa­ci­ta­te Ad­mi­nis­tra­ti­vă 2014 – 2020. Pri­ma run­dă de con­sul­tări din­tre ex­per­ţii în po­li­tici pu­bli­ce, so­ci­e­ta­tea ci­vi­lă, or­ga­ni­za­ţi­i­le non­gu­ver­na­men­ta­le, in­sti­tu­ţi­i­le lo­ca­le și to­ţi cei­lal­ţi ac­tori re­le­van­ţi va avea loc la Bu­cu­rești, pe 11 ia­nua­rie, în in­ter­va­lul orar 11.00 - 17.00, la Ho­tel Ibis Par­la­ment, Sa­la Ce­li­bi­da­che (Str. Izvor nr. 82-84). Agen­da întâlni­rii: 11.00-12.00: In­tro­du­ce­re, cu­noaște­re, in­for­ma­ţii des­pre proi­ect. Com­pe­ten­ţe și com­pe­ten­ţe tran­sver­sa­le. 12.00-13.15: Im­pac­tul dez­vol­tă­rii com­pe­ten­ţe­lor tran­sver­sa­le în proi­ec­te­le de ti­ne­ret pen­tru an­ga­ja­bi­li­ta­te 13.15-14.15: Prânz 14.15-14.30: Con­clu­zi­i­le re­zul­ta­te­lor stu­di­u­lui efec­tuat în ca­drul proi­ec­tu­lui 14.30-16.00: Con­sul­ta­re pro­vo­cări și di­rec­ţii de ac­ţi­u­ne din per­spec­ti­va unei po­li­tici pu­bli­ce alter­na­ti­ve în do­me­ni­ul edu­ca­ţi­ei non­for­ma­le pen­tru in­ser­ţia ti­ne­ri­lor pe pia­ţa mun­cii 16.00-17.00: Con­clu­zii și mo­ment in­te­rac­tiv “Ori­ce ex­pe­ri­en­ţă dez­vol­tă o com­pe­ten­ţă”. Înscri­e­ri­le se pot fa­ce prin for­mu­la­rul de înscri­e­re dis­po­ni­bil on­li­ne: https://goo.gl/for­ms/ vlv4VuZ7qCDNWRrZ2 “Non­for­mal se poa­te” es­te mo­da­li­ta­tea prin ca­re ce­le do­uă aso­cia­ţii pot for­mu­la și pro­mo­va pro­pu­neri alter­na­ti­ve la po­li­ti­ci­le pu­bli­ce exis­ten­te în do­me­ni­ul edu­ca­ţi­ei non-for­ma­le cu ac­cent pe dez­vol­ta­rea com­pe­ten­ţe­lor tran­sver­sa­le, în ve­de­rea in­ser­ţi­ei sus­te­na­bi­le și efi­ci­en­te a ti­ne­ri­lor pe pia­ţa mun­cii. Obi­ec­ti­vul proi­ec­tu­lui se va re­a­li­za cu im­pli­ca­rea ONG-uri­lor și par­te­ne­ri­lor so­cia­li în eta­pe de con­sul­ta­re, dez­ba­te­re și pro­mo­va­re a pro­pu­ne­rii alter­na­ti­ve. Se es­ti­me­a­ză că 56 de ONG-uri și par­te­neri so­cia­li vor fi im­pli­ca­ţi în proi­ect în pe­ri­oa­da iu­lie 2018 – sep­tem­brie 2019, în 8 re­gi­uni la ni­vel na­ţi­o­nal.

Mai mul­te de­ta­lii des­pre proi­ect, pre­cum și eta­pe­le de­ru­lă­rii aces­tu­ia pu­te­ţi gă­si pe si­te-ul aces­tu­ia: www. non­for­mal­se­poa­te.ro. Proi­ect co­fi­nan­ţat din Fon­dul So­cial Eu­ro­pe­an prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţi­o­nal Ca­pa­ci­ta­te Ad­mi­nis­tra­ti­vă 2014-2020.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.