„Fii un ta­tă ac­tiv!“

Aso­ciația Acti­vi­ty și Edi­tu­ra Phi­lo­bia

Romania Libera - - Timp Liber -

Aso­ciația Acti­vi­ty a or­ga­ni­zat ală­turi de Edi­tu­ra Phi­lo­bia eveni­men­tul “Fii un ta­tă ac­tiv!”, ca­re își pro­pu­ne să adu­că la lu­mi­nă o te­mă foar­te im­por­tan­tă în pre­zent - im­pli­ca­rea ta­tă­lui în crește­rea co­pi­i­lor. Aces­ta a avut loc pe 7 fe­brua­rie la Li­bră­ria Lu­ce­a­fă­rul din Bu­cu­rești și a fost or­ga­ni­zat sub for­ma unui pa­nel de dis­cuții. Prin­tre spe­a­keri s-au nu­mă­rat Andrei Mo­ca­nu - psi­ho­log și ana­list com­por­ta­men­tal, dr. Bog­dan Fițiu - me­dic psi­hia­tru pe­dia­tru, Andrei Chișcu, psi­ho­log și tă­tic, pre­cum și alți spe­cia­liști din do­me­niu. Eveni­men­tul a fost mo­de­rat de Alex Zam­fir, cu­nos­cut blog­ger ac­tiv în co­mu­ni­ta­tea de tă­tici din Ro­mânia. Dis­cuți­i­le au abor­dat su­bi­ec­te pre­cum mo­dul în ca­re viața de cu­plu se schim­bă oda­tă cu apa­riția unui co­pil, im­por­ta­nța su­sți­ne­rii ma­mei de că­tre par­te­ner, ne­voi­le emoți­o­na­le ale co­pi­lu­lui, ma­ni­fes­ta­rea

afe­cți­u­nii de că­tre ta­tă, pre­cum și alte su­bi­ec­te re­le­van­te. Eveni­men­tul s-a adre­sat tu­tu­ror pă­ri­nți­lor ca­re cau­tă noi infor­mații des­pre mo­dul în ca­re aceștia tre­bu­ie să se im­pli­ce în crește­rea și dez­vol­ta­rea po­zi­ti­vă a co­pi­i­lor. Par­ti­ci­pa­nții vor pu­tea con­sul­ta și achi­ziți­o­na că­rți­le pe ace­as­tă te­mă pro­pu­se de Edi­tu­ra Phi­lo­bia. Aso­ciația Acti­vi­ty a fost înfi­i­nța­tă în 2015 de trei ti­neri spe­cia­liști (psi­ho­lo­gi și pe­da­go­gi) ca­re au lu­crat încă din anii de stu­de­nție în do­me­ni­ul dez­vol­tă­rii co­pi­i­lor ti­pici și ati­pici. Ast­fel, mi­si­u­nea echi­pei Acti­vi­ty es­te să spri­ji­ne co­pi­ii ca­re su­fe­ră de di­fe­ri­te tul­bu­rări de dez­vol­ta­re (au­tism, ADHD, Sin­drom Down, întârzi­e­re în dez­vol­ta­re etc.). Aso­ciația ofe­ră te­ra­pie co­pi­i­lor, dar și con­si­li­e­re pă­ri­nți­lor și ca­dre­lor di­dac­ti­ce. Încer­căm să abor­dăm toți ac­to­rii im­pli­cați în dez­vol­ta­rea pi­ti­ci­lor ca­re au aces­te pro­ble­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.