DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - - Actualitate -

Avem pri­ma șe­din­ţă de Gu­vern din acest an și pri­ma în no­ua ca­li­ta­te a Exe­cu­ti­vu­lui de coor­do­na­tor al între­gu­lui pro­ces de exer­ci­ta­re a Preșe­din­ţi­ei Con­si­li­u­lui UE. Es­te o onoa­re și o res­pon­sa­bi­li­ta­te pen­tru Ro­mânia și pen­tru echi­pa noas­tră gu­ver­na­men­ta­lă. Vom pri­mi vi­zi­ta preșe­din­te­lui Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne, a preșe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Eu­ro­pe­an, a preșe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui Eu­ro­pe­an și împreu­nă vom mar­ca lan­sa­rea ofi­cia­lă a Preșe­din­ţi­ei Con­si­li­u­lui UE.“

VIORICA DĂNCILĂ, PRIM-MINISTRU

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.